Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538434-2021

22/10/2021    S206

Poland-Olsztyn: Refuse and waste related services

2021/S 206-538434

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Olsztyn
Postal address: Pl. Jana Pawła II 1
Town: Olsztyn
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 10-101
Country: Poland
Contact person: Iwona Nowacka
E-mail: przetargi@olsztyn.eu
Telephone: +48 895352035
Fax: +48 895349375
Internet address(es):
Main address: http://www.olsztyn.eu
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Olsztyn (stacjonarnego i mobilnego)

Reference number: ZP.271.1.20.2021.a
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

W ramach świadczonej usługi Wykonawca będzie zobowiązany do przyjmowania od mieszkańców i innych wytwórców z terenu gminy Olsztyn w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów stacjonarnym oraz mobilnym, odpadów zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXVII/480/20 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz.Urz. Woj. Warm.-Mazur. z 2020 r. poz. 4937), według zasad określonych w SWZ.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511200 Household-refuse collection services
90512000 Refuse transport services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

W ramach świadczonej usługi Wykonawca będzie zobowiązany do przyjmowania od mieszkańców i innych wytwórców z terenu gminy Olsztyn w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów stacjonarnym oraz mobilnym, odpadów zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXVII/480/20 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz.Urz. Woj. Warm.-Mazur. z 2020 r. poz. 4937), według zasad określonych w SWZ.

Zamawiający informuje, że będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp. W pierwszej kolejności zamawiający dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania i zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wartością niniejszego zamówienia jest więc łączna wartość wszystkich części zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Utworzenie punktu ponownego użycia produktów niebędących odpadami / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Dostępność Mobilnego PSZOK / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

2. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 140 000,00 PLN, zgodnie z warunkami określonymi w SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 166-434701
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Olsztyn (stacjonarnego i mobilnego)

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1.Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) W celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową musi złożyć dokument potwierdzający, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem (np.KRS, CEIDG);

2) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

a) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym JEDZ złożonym wraz z ofertą, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego,

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 mies. przed jej złożeniem;

c) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego sporządzonej nie wcześniej niż 6 mies. przed jej złożeniem;

d) oświadczenia w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi, że przygotowanie oferty nastąpiło niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

e) informację z centralnego rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 ustawy Pzp, , sporządzoną nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

2. W przypadku gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta, zamawiający odstąpi od wezwania Wykonawcy do złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 2)d).

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 2) lit. b i lit. c – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 2) lit. b i lit. c, dokument, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) lit. b i c, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu.

b)informacji z centralnego rejestru Beneficjentów Rzeczywistych składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo w przypadku braku takiego rejestru inny dokument równoważny wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny w którym wykonawca ma siedzibę, określający jego beneficjentów rzeczywistych. dokument musi być wystawny nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczek
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane

w dziale IX ustawy: Środki ochrony prawnej.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego podjętą w postępowaniu

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby wraz z dowodem uiszczenia wpisu.

4. Terminy na wniesienie odwołania wynosi 10 dni od dnia przekazania informacji

o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gpv.pl
Internet address: www.uzp.gpv.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021