Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538456-2021

22/10/2021    S206

Polska-Wisła: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

2021/S 206-538456

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wisła
Adres pocztowy: Urząd Miejski Plac B. Hoffa 3
Miejscowość: Wisła
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-460
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Janusz Pezda
E-mail: przetargi@um.wisla.pl
Tel.: +48 33/857-88-50
Faks: +48 33/855-29-95
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.wisla.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wisła w roku 2021 i 2022

Numer referencyjny: RGŚ.271.20.2021.JP
II.1.2)Główny kod CPV
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wisła w części roku 2021 (listopad i grudzień) i w roku 2022 oraz prowadzenie PSZOK

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 9 984 987.83 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów
90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225 Bielski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Wisła

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wisła w części roku 2021 (listopad i grudzień) i w roku 2022 oraz prowadzenie PSZOK

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktury / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający informuje, iż przy realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane poniżej w ust. 2 ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku gdy zapotrzebowanie na usługi będzie większe niż określono w formularzu oferty, Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia przedmiotu zamówienia o ilości określone poniżej, w pkt 3:

2. Minimalne ilości odpadów:

2.1. odpady zmieszane – 959,00 Mg

2.2. odpady segregowane – 1 199,91 Mg

2.3. odpady budowlane i rozbiórkowe – 245,67 Mg

3. Zwiększenie ilości o:

3.1. odpady zmieszane – 1 918,00 Mg

3.2. odpady segregowane – 2 399,82 Mg

3.3. odpady budowlane i rozbiórkowe – 491,34 Mg

4. Łącza maksymalna ilość odpadów:

4.1. odpady zmieszane – 2877,00 Mg

4.2. odpady segregowane – 3599,73 Mg

4.3. odpady budowlane i rozbiórkowe – 737,01 Mg

5. Okoliczności skorzystania z prawa opcji:

5.1. Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać.

5.2. Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy, gdy okaże się że zapotrzebowanie na usługi objęte przedmiotem zamówienia jest większe niż to określono w ust 2.

5.3. Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w całości lub części, tj. może zlecić odbiór i zagospodarowanie tylko niektórych lub wszystkich rodzajów odpadów, zwiększając ilości tych odpadów wg własnych potrzeb, ale do maksymalnych wartości określonych w ust 4.

6. Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

7. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

składanie ofert: https://epuap.gov.pl/wps/portal za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl/

Wykonawca składa ofertę/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dalej „wniosek” za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 166-434722
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wisła w roku 2021 i 2022

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/10/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: EKO-STELA SP.Z O.O.UL. ŻNIWNA 9 BRZEZÓWKA 43-418 POGWIZDÓW
Miejscowość: Brzezówka Pgwizdów
Kod NUTS: PL225 Bielski
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 6 322 688.56 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Tylko obligatoryjne podstawy wykluczenia z art 108 ust 1 ustawy PZP,

Dokumenty składane na wezwanie dotyczące podstaw wykluczenia: informacji z Krajowego Rejestru Karnego - sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów takich jak KRK, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług polegających na zwiększeniu zakresu lub/i częstotliwości usługi/wydłużenia okresy realizacji usługi na warunkach analogicznych do warunków określonych w dokumentacji (SIWZ z załącznikami) do zamówienia podstawowego o wartość 50% obliczona przy określeniu wartości szacunkowej.

2. Przez usługi podobne Zamawiający rozumie usługi, których zakres jest zgodny z zakresem zamówienia podstawowego.

3. Szczegółowy zakres zamówienia określony zostanie w toku odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i może dotyczyć:

3.1. zwiększeniu zakresu usługi

3.2. odbiór większej niż zakładano ilości odpadów,

3.3. zwiększeniu częstotliwości poszczególnych usług,

3.4. wydłużenia okresy realizacji usługi na kolejne okresy.

4. Zamówienia dotyczące usług wskazanych w punkcie 3 zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy po przeprowadzeniu negocjacji.

5. Zarówno Zamawiającemu, jak i Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy na usługi wskazane w pkt 3, jest to jedynie prawna możliwość zawarcia umowy z dotychczasowym Wykonawcą po wynegocjowaniu jej postanowień w toku wskazanego odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium przetargowego przez wykonawców.

Zabezpieczenie ustala się w wysokości 2% ceny ofertowej brutto dla ilości gwarantowanej.

na ofertę składa się formularz Ofertowy;oświadczenie wstępne JEDZ, zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli dotyczy,

pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą - jeżeli dotyczy,

dokument z którego będzie wynikać ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 58 ustawy Pzp- jeżeli dotyczy,

w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielnie zamówienia pod... reszta w rozdziale VI ust 11 SWZ

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul.Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej, 3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/10/2021