Services - 538456-2021

22/10/2021    S206

Polska-Wisła: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

2021/S 206-538456

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wisła
Adres pocztowy: Urząd Miejski Plac B. Hoffa 3
Miejscowość: Wisła
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-460
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Janusz Pezda
E-mail: przetargi@um.wisla.pl
Tel.: +48 33/857-88-50
Faks: +48 33/855-29-95
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.wisla.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wisła w roku 2021 i 2022

Numer referencyjny: RGŚ.271.20.2021.JP
II.1.2)Główny kod CPV
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wisła w części roku 2021 (listopad i grudzień) i w roku 2022 oraz prowadzenie PSZOK

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 9 984 987.83 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów
90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225 Bielski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Wisła

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wisła w części roku 2021 (listopad i grudzień) i w roku 2022 oraz prowadzenie PSZOK

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktury / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający informuje, iż przy realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane poniżej w ust. 2 ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku gdy zapotrzebowanie na usługi będzie większe niż określono w formularzu oferty, Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia przedmiotu zamówienia o ilości określone poniżej, w pkt 3:

2. Minimalne ilości odpadów:

2.1. odpady zmieszane – 959,00 Mg

2.2. odpady segregowane – 1 199,91 Mg

2.3. odpady budowlane i rozbiórkowe – 245,67 Mg

3. Zwiększenie ilości o:

3.1. odpady zmieszane – 1 918,00 Mg

3.2. odpady segregowane – 2 399,82 Mg

3.3. odpady budowlane i rozbiórkowe – 491,34 Mg

4. Łącza maksymalna ilość odpadów:

4.1. odpady zmieszane – 2877,00 Mg

4.2. odpady segregowane – 3599,73 Mg

4.3. odpady budowlane i rozbiórkowe – 737,01 Mg

5. Okoliczności skorzystania z prawa opcji:

5.1. Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać.

5.2. Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy, gdy okaże się że zapotrzebowanie na usługi objęte przedmiotem zamówienia jest większe niż to określono w ust 2.

5.3. Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w całości lub części, tj. może zlecić odbiór i zagospodarowanie tylko niektórych lub wszystkich rodzajów odpadów, zwiększając ilości tych odpadów wg własnych potrzeb, ale do maksymalnych wartości określonych w ust 4.

6. Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

7. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

składanie ofert: https://epuap.gov.pl/wps/portal za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl/

Wykonawca składa ofertę/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dalej „wniosek” za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 166-434722
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wisła w roku 2021 i 2022

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/10/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: EKO-STELA SP.Z O.O.UL. ŻNIWNA 9 BRZEZÓWKA 43-418 POGWIZDÓW
Miejscowość: Brzezówka Pgwizdów
Kod NUTS: PL225 Bielski
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 6 322 688.56 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Tylko obligatoryjne podstawy wykluczenia z art 108 ust 1 ustawy PZP,

Dokumenty składane na wezwanie dotyczące podstaw wykluczenia: informacji z Krajowego Rejestru Karnego - sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów takich jak KRK, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług polegających na zwiększeniu zakresu lub/i częstotliwości usługi/wydłużenia okresy realizacji usługi na warunkach analogicznych do warunków określonych w dokumentacji (SIWZ z załącznikami) do zamówienia podstawowego o wartość 50% obliczona przy określeniu wartości szacunkowej.

2. Przez usługi podobne Zamawiający rozumie usługi, których zakres jest zgodny z zakresem zamówienia podstawowego.

3. Szczegółowy zakres zamówienia określony zostanie w toku odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i może dotyczyć:

3.1. zwiększeniu zakresu usługi

3.2. odbiór większej niż zakładano ilości odpadów,

3.3. zwiększeniu częstotliwości poszczególnych usług,

3.4. wydłużenia okresy realizacji usługi na kolejne okresy.

4. Zamówienia dotyczące usług wskazanych w punkcie 3 zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy po przeprowadzeniu negocjacji.

5. Zarówno Zamawiającemu, jak i Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy na usługi wskazane w pkt 3, jest to jedynie prawna możliwość zawarcia umowy z dotychczasowym Wykonawcą po wynegocjowaniu jej postanowień w toku wskazanego odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium przetargowego przez wykonawców.

Zabezpieczenie ustala się w wysokości 2% ceny ofertowej brutto dla ilości gwarantowanej.

na ofertę składa się formularz Ofertowy;oświadczenie wstępne JEDZ, zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli dotyczy,

pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą - jeżeli dotyczy,

dokument z którego będzie wynikać ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 58 ustawy Pzp- jeżeli dotyczy,

w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielnie zamówienia pod... reszta w rozdziale VI ust 11 SWZ

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul.Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej, 3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/10/2021