Services - 538516-2021

22/10/2021    S206

România-Codlea: Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă

2021/S 206-538516

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Municipiul Codlea
Număr naţional de înregistrare: 4777108
Adresă: Strada LUNGA, Nr. 33
Localitate: Codlea
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 505100
Țară: România
Persoană de contact: Violeta Lukacs
E-mail: achizitii_uatcodlea@yahoo.com
Telefon: +40 268251650
Fax: +40 268251809
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.municipiulcodlea.ro/index.php/ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziţie ,,Servicii Implementare ecosistem digital, personalizare procese și achiziție servicii de instruire”

Număr de referinţă: 4777108/2021/5
II.1.2)Cod CPV principal
72000000 Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Achiziție “Servicii Implementare ecosistem digital, personalizare procese și achiziție servicii de instruire” în cadrul proiectului cu titlul „Planificare strategică și simplificare administrativă pentru cetățenii Municipiului Codlea” cod proiect SIPOCA 840, cod MySMIS 136330

Achiziționarea de servicii de licențiere acces la infrastructură digitală (hardware și software), de analiză, de dezvoltare, de configurare și de implementare, precum și de instruire și dezvoltare a competențelor digitale. Soluția va include o platformă de lucru colaborativ care va permite și va facilita accesul cetățeanului la obținerea de beneficii/servicii sociale și exercitarea competențelor partajate ale unității administrativ-teritoriale, asigurând canale de comunicare cu alte entități publice sau private, participante la procesele asistenței sociale.

Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 15 zile. Termenul pt. raspunsul la solicitarile de clarificari va fi in a 10 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 2 184 385.00 RON
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

Municipiul Codlea, Str. Lungă Nr. 33

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achiziționarea de servicii de licențiere acces la infrastructură digitală (hardware și software), de analiză, de dezvoltare, de configurare și de implementare, precum și de instruire și dezvoltare a competențelor digitale. Soluția va include o platformă de lucru colaborativ care va permite și va facilita accesul cetățeanului la obținerea de beneficii/servicii sociale și exercitarea competențelor partajate ale unității administrativ-teritoriale, asigurând canale de comunicare cu alte entități publice sau private, participante la procesele asistenței sociale.

Se solicită prestarea de servicii de licențiere acces la infrastructură digitală (hardware și software), de analiză, de dezvoltare, de configurare și de implementare, precum și de instruire și dezvoltare a competențelor digitale, după cum urmează:

- Servicii de licențiere acces la infrastructură digitală (hardware și software)- buget estimativ 1.700.000 lei,

- Servicii de analiza, dezvoltare, configurare și implementare de aplicații capabile de administrare și operare intra/inter-instituțională specifice- buget estimativ 470.000 lei

- Servicii de instruire și dezvoltare a competențelor digitale – buget estimativ 36.450 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică Conform tabel calificative si punctaj din Caietul de sarcini pagina 77 / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică - Conform tabel calificative si punctaj din Caietul de sarcini paginile 77-78 / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică Conform tabel calificative si punctaj din Caietul de sarcini paginile 76-77 / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică - Conform tabel calificative si punctaj din Caietul de sarcini pagina 76 / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică-Conform tabel calificative si punctaj din Caietul de sarcini pagina 80 / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică - Conform tabel calificative si punctaj din Caietul de sarcini pagina 80 / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică - Conform tabel calificative si punctaj din Caietul de sarcini paginile 79-80 / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică-Conform tabel calificative si punctaj din Caietul de sarcini, pagina 79 / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică - Conform tabel calificative si punctaj din Caietul de sarcini pagina 78 / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică - Conform tabel calificative si punctaj din Caietul de sarcini pagina 79 / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică - Conform tabel calificative si punctaj din Caietul de sarcini pagina 79 / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică - Conform tabel calificative si punctaj din Caietul de sarcini pagina 78 / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 40
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

„Planificare strategică și simplificare administrativă pentru cetățenii Municipiului Codlea” cod proiect SIPOCA 840, cod MySMIS 136330

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 105-276876
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 557/23788/(RI332)60
Titlu:

„Servicii Implementare ecosistem digital, personalizare procese și achiziție servicii de instruire” în cadrul proiectului cu titlul „Planificare strategică și simplificare administrativă pentru cetățenii Municipiului Codlea”, cod proiect SIPOCA 840, cod MySMIS 136330-Contract: POCA/ 509/ 16.06.2020.

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
11/10/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DIGITAX ONLINE PUBLIC SERVICES
Număr naţional de înregistrare: 37733256
Adresă: Strada Frumoasă, Nr. 21, Sector: 1
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010985
Țară: România
E-mail: george.anghel@conectx.net
Telefon: +40 722598387
Adresă internet: https://www.digitax.ro/
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 206 450.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 2 184 385.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/10/2021