The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Services - 538518-2022

03/10/2022    S190

Nederland-Deurne: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2022/S 190-538518

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Deurne
Postadres: Markt 1
Plaats: Deurne
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5751 BE
Land: Nederland
Contactpersoon: Marc Braks
E-mail: m.braks@bizob.nl
Telefoon: +316 15513029
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bizob.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=208417
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=208417
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zaaksysteem gemeente Deurne

Referentienummer: BIZOB-2022-DEU-MBR-00290
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De overeenkomst bestaat uit het werkend opleveren en vervolgens ter beschikking stellen van een gebruiksvriendelijk en intuïtief zaaksysteem voor de gemeente Deurne. Het verzorgen van training en het onderhouden en ondersteunen van het zaaksysteem valt ook onder de overeenkomst. 

Het nieuwe zaaksysteem zorgt voor een verdere optimalisatie van het digitaal werken. Met één leverancier wordt een overeenkomst aangegaan.

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal 5 jaar en kent drie (3) optionele verlengingen van twee (2) jaar.

De ingangsdatum van de overeenkomst is direct na ondertekening van de overeenkomst, rond 1 februari 2023. Dan start de implementatie periode .

Op 1 januari 2024 start de initiële looptijd van 5 jaar.

 

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 740 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000 Software en informatiesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Deurne (NL)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De overeenkomst bestaat uit het werkend opleveren en vervolgens ter beschikking stellen van een gebruiksvriendelijk en intuïtief zaaksysteem voor de gemeente Deurne. Het verzorgen van training en het onderhouden en ondersteunen van het zaaksysteem valt ook onder de overeenkomst.

Het nieuwe zaaksysteem zorgt voor een verdere optimalisatie van het digitaal werken. Met één leverancier wordt een overeenkomst aangegaan.

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal 5 jaar en kent drie (3) optionele verlengingen van twee (2) jaar.

De ingangsdatum van de overeenkomst is direct na ondertekening van de overeenkomst, rond 1 februari 2023. Dan start de implementatie periode .

Op 1 januari 2024 start de initiële looptijd van 5 jaar.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Demonstratie / Weging: 48
Kwaliteitscriterium - Naam: Implementatieplan / Weging: 16
Kwaliteitscriterium - Naam: Open vragen / Weging: 16
Prijs - Weging: 20%
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 740 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal 5 jaar en kent drie (3) optionele verlengingen van twee (2) jaar.

De ingangsdatum van de overeenkomst is direct na ondertekening van de overeenkomst, rond 1 februari 2023. Dan start de implementatie periode.

Op 1 januari 2024 start de initiële looptijd van 5 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Voor optionele additionele ondersteuning worden de kosten voor aanvullende dienstverlening gevraagd:

• projectleiding;

• consultancy;

• extra trainingen.

De module E-formulieren en bepaalde koppelingen worden ook optioneel uitgevraagd.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Referentieverklaring

Eventuele minimumeisen:

Kerncompetentie 1

De inschrijver toont middels een referentieproject aan ervaring te hebben met het realiseren en onderhouden van een koppeling van de aangeboden oplossing met iBurgerzaken.

Kerncompetentie 2

De inschrijver toont middels een referentieproject aan ervaring te hebben met het realiseren en onderhouden van een koppeling van de aangeboden oplossing met Enable-U 2Secure.

De inschrijver heeft de referentieprojecten in de afgelopen drie (3) jaar (28 november 2019 – 28 november 2022), succesvol tot uitvoering gebracht.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/11/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/11/2022
Plaatselijke tijd: 11:01
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

De digitale kluis wordt zo spoedig mogelijk na vrijgave van de digitale kluis geopend. Een openbare aanbestedingszitting vindt niet plaats. De inschrijvers ontvangen op zo kort mogelijke termijn een proces verbaal van opening.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Oost-Brabant
Postadres: Postbus 70584
Plaats: 's-Hertogenbosch
Postcode: 5201 CZ
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Internetadres: www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Inschrijvers die niet in aanmerking komen voor gunning van de overeenkomst ontvangen een motivatie van de redenen tot afwijzing. De aanbestedende dienst hanteert een periode van twintig dagen vanaf het bekendmaken van de gunningsbeslissing aan de inschrijvers totdat de overeenkomst definitief wordt gegund. Als binnen die termijn een kort geding tegen de gunningsbeslissing aanhangig is gemaakt, wordt in eerste beginsel de definitieve overeenkomst, in afwachting van de uitspraak van de rechter, opgeschort. Indien de inschrijver niet binnen deze termijn een kort geding aanhangig maakt, dan wordt geacht dat de inschrijver afstand heeft gedaan van dit recht en is de inschrijver niet-ontvankelijk in zijn vorderingen, wanneer de inschrijver alsnog een kort geding aanhangig maakt.

Op deze aanbesteding is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze aanbesteding worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/09/2022