Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538521-2021

22/10/2021    S206

Poland-Olsztyn: World wide web (www) site design services

2021/S 206-538521

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Województwo Warmińsko-Mazurskie
Postal address: Emilii Plater 1
Town: Olsztyn
NUTS code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Postal code: 10-562
Country: Poland
Contact person: Karol Orłowski
E-mail: zamowienia@warmia.mazury.pl
Telephone: +48 895219841
Internet address(es):
Main address: www.warmia.mazury.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/warmia.mazury
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zaprojektowanie, wykonanie i kompleksowe wdrożenie nowej wersji serwisu współpracy gospodarczej invest.warmia.mazury.pl

Reference number: ZP.272.1.72.2021
II.1.2)Main CPV code
72413000 World wide web (www) site design services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i kompleksowe wdrożenie nowej wersji serwisu współpracy gospodarczej invest.warmia.mazury.pl.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 160 000.00 PLN
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL62 Warmińsko-mazurskie
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i kompleksowe wdrożenie nowej wersji serwisu współpracy gospodarczej invest.warmia.mazury.pl.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Dodatkowy okres wsparcia technicznego / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Skrócenie etapu II / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Doświadczenie koordynatora / Weighting: 40
Price - Weighting: 40
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2020+” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, poddziałanie 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu.

II.2.14)Additional information

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 137-364897
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
13/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 10
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 10
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Cormo Sp. z o. o.
Postal address: ul. Prosta 68
Town: Warszawa
NUTS code: PL91 Warszawski stołeczny
Postal code: 00-838
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 262 560.00 PLN
Total value of the contract/lot: 160 000.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

5. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.

6. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021