Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538559-2021

22/10/2021    S206

Poland-Mikołów: Cleaning and sanitation services

2021/S 206-538559

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.
National registration number: PL22
Postal address: ul. Waryńskiego 2
Town: Mikołów
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 43-190 Mikołów
Country: Poland
Contact person: Beata Miler
E-mail: zamowienia@szpital-mikolow.com.pl
Telephone: +48 323257639
Fax: +48 322260860
Internet address(es):
Main address: https://szpital-mikolow.com.pl
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Świadczenie usług sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń oraz usług współpielęgnacji pacjentów w zakresie opieki medycznej

Reference number: ZP/3/2021
II.1.2)Main CPV code
90900000 Cleaning and sanitation services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń oraz usług współpielęgnacji pacjentów w zakresie opieki medycznej w Szpitalu oraz świadczenie usług sprzątania i dezynfekcji w Przychodniach oraz budynku Administracji

2) Szczegółowy opis pomieszczeń i zasad utrzymania czystości oraz zakresy obowiązków pracowników wykonujących usługi w obiektach Zamawiającego, sposób postępowania z odpadami, czystą i brudną bielizną zawiera załącznik 2 dołączony do niniejszej SWZ

3) Świadczona usługa w szpitalu musi być zgodna z procedurą - Higiena szpitalna (załącznik nr 2) oraz procedurami zgodnie z wykazem w załączniku nr 2, które udostępnione zostaną Wykonawcy po podpisaniu umowy.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 272 510.49 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
85142300 Hygiene services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

powiat mikołowski

II.2.4)Description of the procurement:

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń oraz usług współpielęgnacji pacjentów w zakresie opieki medycznej w Szpitalu oraz świadczenie usług sprzątania i dezynfekcji w Przychodniach oraz budynku Administracji

2) Szczegółowy opis pomieszczeń i zasad utrzymania czystości oraz zakresy obowiązków pracowników wykonujących usługi w obiektach Zamawiającego, sposób postępowania z odpadami, czystą i brudną bielizną zawiera załącznik 2 dołączony do niniejszej SWZ

3) Świadczona usługa w szpitalu musi być zgodna z procedurą - Higiena szpitalna (załącznik nr 2) oraz procedurami zgodnie z wykazem w załączniku nr 2, które udostępnione zostaną Wykonawcy po podpisaniu umowy.

4) Wszyscy pracownicy (salowe, sprzątaczki) oprócz szkoleń pozostających po stronie Wykonawcy

odbędą szkolenie stanowiskowe przeprowadzone przez uprawnione osoby ze strony Zamawiającego oraz zostaną zaznajomieni z topografią i obowiązującymi przepisami na terenie szpitala

5) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kierownikowi Działu Administracyjno-Technicznego imiennego grafiku dyżurów w szpitalu, w przychodniach i budynku administracji nie później niż do ostatniego dnia każdego miesiąca na następny miesiąc. Zmiana salowej lub sprzątaczki będzie możliwa po uprzednim telefonicznym poinformowaniu Kierownika Działu Administracyjno-Technicznego, z zastrzeżeniem iż musi to być osoba przeszkolona i zaznajomiona z topografią i obowiązującymi przepisami na terenie szpitala.

6) Od wszystkich pracowników wymaga się bezwzględnego przestrzegania tajemnicy służbowej w odniesieniu do wykonywanych przez nich czynności przy pacjentach oraz do czynności medycznych, których mogli być świadkiem lub z racji wykonywanych funkcji w których uczestniczyli oraz dochowania poufności danych osobowych, z którymi mogli się zapoznać w czasie wykonywania obowiązków służbowych.

7) Obecnie usługa wykonywana jest przez 33 osoby. (Zamawiający nie przekazuje niniejszych pracowników)

8) W związku ze specyfiką przedmiotu zamówienia Zamawiający na podstawie Art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga, aby osoby wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia (z wyłączeniem mycia fasady budynku szpitala) były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w całym okresie obowiązywania umowy. W przypadku zakończenia zatrudnienia osób, o których mowa wyżej przed zakończeniem terminu realizacji umowy, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego skierowania w to miejsce innej osoby zatrudnionej w wymaganej formie.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: jakość wykonania usługi - podkryteria określone w SWZ / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 159-420595
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
15/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Impel System Sp. z o.o.
National registration number: 932075380
Postal address: ul. Ślężna 118
Town: Wrocław
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Postal code: 53-111
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Impel Facility Services Sp. z o.o.
National registration number: 276153155
Postal address: ul. Ślężna 118
Town: Wrocław
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Postal code: 53-111
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Hospital Service Sp. z o.o.
National registration number: 020548171
Postal address: ul. Ślężna 118
Town: Wrocław
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Postal code: 53-111
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ARS Medica Sp. z o.o.
National registration number: 891349876
Postal address: ul. Ślężna 118
Town: Wrocław
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Postal code: 53-111
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 272 510.49 PLN
Total value of the contract/lot: 2 241 941.68 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

wykonywanie usług porządkowo - czystościowych, wykonywanie czynności pomocniczych

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 505 – 590 ustawy).

8. Zgodnie z art. 515 ustawy, odwołanie wnosi się:

„1. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki – ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.”

Rozdział XXXI SWZ

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021