Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538571-2021

22/10/2021    S206

Poland-Łyse: Refuse and waste related services

2021/S 206-538571

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Łyse
National registration number: 758-21-96-624
Postal address: ul. Ostrołęcka 2
Town: Łyse
NUTS code: PL924 Ostrołęcki
Postal code: 07-437
Country: Poland
Contact person: Sylwia Gromek
E-mail: sekretariat@gminalyse.pl
Telephone: +48 297725003
Fax: +48 297725003
Internet address(es):
Main address: https://uglyse.e-bip.eu
Address of the buyer profile: https://uglyse.e-bip.eu
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Other activity: Administracja publiczna samorządowa

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ŁYSE

Reference number: GZP.271.13.2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Łyse, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku na w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888) obowiązującym miejscowo planem gospodarki odpadami oraz zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łyse. Odpady komunalne należy dostarczyć do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, ul. Komunalna 8, 07-410 Ostrołęka.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 645 122.90 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511000 Refuse collection services
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
90533000 Waste-tip management services
34928480 Waste and rubbish containers and bins
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL924 Ostrołęcki
Main site or place of performance:

Odbiór odpadów z terenu Gminy Łyse, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie.

II.2.4)Description of the procurement:

4.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Łyse, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku na w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888) obowiązującym miejscowo planem gospodarki odpadami oraz zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łyse. Odpady komunalne należy dostarczyć do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, ul. Komunalna 8, 07-410 Ostrołęka.

Przedmiot zamówienia wg CPV:

90500000-2 Usługi związane z odpadami,

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości przekazanych odpadów w stosunku do przedstawionej powyżej ilości oraz prawo do zmiany rodzaju odpadów komunalnych w zależności od faktycznych potrzeb i ilości, bez prawa Wykonawcy do roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.

4.2. Wymogi dotyczące przekazywania odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji komunalnych;

Wykonawca jest zobowiązany do: przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, zielonych i bioodpadów (odpadów ulegających biodegradacji) z terenu gminy Łyse do instalacji komunalnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

4.3. Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości;

Odpady komunalne będą odbierane z częstotliwością zgodną z uchwałą Nr XI/82/2019 Rady Gminy Łyse z dnia 30.12.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwałami zmieniającymi powyższą uchwałę: uchwała Nr XV/114/2020 Rady Gminy Łyse z dnia 18.09.2020 r. i uchwała Nr XVII/131/2020 Rady Gminy Łyse z dnia 11.12.2020 r. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i przetransportowanie następujących odpadów:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (w tym popiół) - 2 razy w miesiącu nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie z każdego gospodarstwa domowego;

b) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, obejmujące następujące frakcje odpadów:

- metalu, tworzywa sztucznego i opakowań wielomateriałowych - 1 raz w miesiącu,

- szkła – 1 raz na trzy miesiące

z każdego gospodarstwa domowego.

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji – w okresie kwiecień – październik - 2 razy w miesiącu w odstępach co najmniej 2 tygodniowych, natomiast w okresie listopad – marzec - co najmniej 1 raz w miesiącu, z każdego gospodarstwa domowego, które zgłosi takie zapotrzebowanie - tj. z gospodarstw, które nie będą kompostować odpadów biodegradowalnych na terenie własnej nieruchomości ( 329 gospodarstw).

Mieszkańcy Gminy Łyse dostarczać będą do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łysych papier i tekturę, odpady z papieru i odpady opakowane z tektury.

4.4. Standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska;

Wykonawca zobowiązany jest:

a) zapewnić, aby pojazdy i urządzenia wykorzystywane przy odbiorze odpadów komunalnych były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich gromadzenia, przeładunku a także transportu,

b) myć i dezynfekować pojazdy oraz urządzenia z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie,

c) prowadzić dokumentację zawierającą informacje o stosowanych środkach dezynfekujących oraz o częstotliwości wykonywanej dezynfekcji pojazdów i urządzeń, którą ma obowiązek przedstawić na żądanie zamawiającego.

Więcej informacji na temat przedmiotu zamówienia znajduje w rozdziale IV SWZ.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Termin płatnosci / Weighting: 40,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Więcej o wadium w rozdziale XV SWZ

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 06.12.2021r. Więcej na temat terminu związania ofertą w rozdziale VII SWZ

Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, wymaganiach techn. i organizacyjnych w rozdziale VI SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 153-407135
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ŁYSE

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
08/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Warszawie Sp. z o.o.
National registration number: 5252676314
Postal address: Aleja Jana Pawła II 70 lok. 14
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-175
Country: Poland
E-mail: biuro@pgo.waw.pl
Telephone: +49 504843017
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 645 112.90 PLN
Total value of the contract/lot: 1 230 111.36 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Na dzień złożenia oferty i podpisania umowy wartość jest nieznana.

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postal address: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Town: Warszawa
Postal code: 00-522
Country: Poland
E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Telephone: +48 226958504
Fax: +48 226958111
Internet address: https://sp.prokuratoria.gov.pl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021