Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538621-2021

22/10/2021    S206

Danmark-Rønne: Indsamling af affald

2021/S 206-538621

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Bornholms Affaldsbehandling
CVR-nummer: 26696348
Postadresse: Almegårdsvej 8
By: Rønne
NUTS-kode: DK014 Bornholm
Postnummer: 3700
Land: Danmark
Kontaktperson: Henrik Larsen
E-mail: hl@bofa.dk
Telefon: +45 56925513
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.bofa.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Affaldsindsamling på Bornholm

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90511000 Indsamling af affald
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Bornholms Regionskommune, Bornholms Affaldsbehandling ("Bofa") har gennemført udbud af kontrakt om indsamling af affald fra husstande og tilmeldte virksomheder i Bornholms Regionskommune.

Kontrakten omfatter:

- Design af den fremadrettede affaldsindsamlingsordning på Bornholm, herunder levering af materiel til opsamling af affald ved husstandene efter Bofas nærmere bestilling

- Udførelse af affaldsindsamlingen i en periode på 9 år og 3 måneder med start 1. januar 2022 og med mulighed for forlængelse i op til to år yderligere

- Innovativt samarbejde med Bofa om udvikling af affaldsordningen henover aftaleperioden

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 377 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90511200 Indsamling af husholdningsaffald
90511400 Indsamling af papir
39224340 Affaldsspande og -kurve
44613600 Containere på hjul
44613700 Affaldscontainere
34928480 Affaldscontainere og -spande
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK014 Bornholm
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Bornholms Regionskommune, Bornholms Affaldsbehandling ("Bofa") har gennemført udbud af kontrakt om indsamling af affald fra husstande og tilmeldte virksomheder i Bornholms Regionskommune.

Kontrakten omfatter:

- Design af den fremadrettede affaldsindsamlingsordning på Bornholm, herunder levering af materiel til opsamling af affald ved husstandene efter Bofas nærmere bestilling

- Udførelse af affaldsindsamlingen i en periode på 9 år og 3 måneder med start 1. januar 2022 og med mulighed for forlængelse i op til to år yderligere

- Innovativt samarbejde med Bofa om udvikling af affaldsordningen henover aftaleperioden

Opgaven vedrører følgende 12 fraktioner af affald:

1. Restaffald

2. Plast

3. Pap

4. Papir

5. Glasflasker og glasemballage

6. Madaffald (KOD)

7. Blandede småbatterier

8. Småt elektronikskrot

9. Metal

10. Farligt affald

11. Tekstiler

12. Komposit

Indsamlingsopgaven omfatter tilkørselsveje og ejendomme, hvor udførelsen af indsamlingsopgaven kan stille særlige krav til indsamlingsmateriel og/eller -køretøjer.

Kontrakten omfatter ca. 22.500 helårshusstande og ca. 4.400 sommerhusstande, hvorfra indsamlingen af de omfattede fraktioner skal ske. Bofa forventer dog at etablere affaldsøer, hvor en del af affaldsindsamlingen derefter kommer til at overgå til.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Affaldsfaglig løsning og kvalitet, herunder innovation / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Uddannelse og arbejdsmiljø / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø- og Ressourceforhold / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 175-422867
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
06/10/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: HCS A/S Transport & Spedition
CVR-nummer: 71145816
Postadresse: Hvissingevej 100
By: Glostrup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 377 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 377 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

I udbuddet var udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135-136 alle de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1)-7) gældende.

Forud for tildeling af kontrakten indhentede Bofa dokumentation fra den vindende tilbudsgiver på, at denne ikke var omfattet af udelukkelsesgrunde, og at denne opfyldte de i udbuddet fastsatte egnethedskrav. Bofa fandt ved gennemgang af dokumentationen, at den var dækkende og tilstrækkelig.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Efter § 7, stk 2, skal klage over udbuddet, herunder Bofas tildelingsbeslutning, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at Bofa har offentliggjort denne bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at kontrakten er blevet indgået. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Det er forbundet med et gebyr på 20.000 DKK at klage til Klagenævnet for Udbud.

Klager skal samtidigt med indgivelsen af klagen til Klagenævnet for Udbud sende kopi af klagen med bilag til Bofa.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/10/2021