Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538651-2021

22/10/2021    S206

Czechia-Zlín: Energy and related services

2021/S 206-538651

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Katastrální úřad pro Zlínský kraj
National registration number: 71185216
Postal address: třída Tomáše Bati 1565
Town: Zlín
NUTS code: CZ072 Zlínský kraj
Postal code: 760 96
Country: Czechia
E-mail: ku.zlin@cuzk.cz
Telephone: +420 577577712
Internet address(es):
Main address: https://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Zlinsky-kraj/Katastralni-urad-pro-Zlinsky-kraj.aspx
I.1)Name and addresses
Official name: Český statistický úřad
National registration number: 00025593
Postal address: Na padesátém 3268/81
Town: Praha
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 10000
Country: Czechia
E-mail: infoservis@czso.cz
Telephone: +420 274051111
Internet address(es):
Main address: https://www.czso.cz/
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektu Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj

II.1.2)Main CPV code
71314000 Energy and related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Náplní veřejné zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem dle § 2 odst. 2 písm. o) ve spojení s § 10e odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, spočívajících v realizaci předběžných činností, v zajištění náležitostí spojených se získáním stavebního povolení, v realizaci základních energeticky úsporných opatření, zpracování dokumentace skutečného provedení úsporných opatření, vypracování provozního řádu pro nově instalované zařízení a zaškolení obsluhy, poskytování energetického managementu v objektu a poskytování dalších souvisejících činností a služeb, poskytování záruky za dosažení smluvně garantovaných úspor. Veřejná zakázka bude realizována s využitím metody Energy Performance Contracting (EPC). Konkrétní energeticky úsporná opatření dodavatel sám navrhne a zahrne do projektu EPC, který následně v objektu zrealizuje.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71314000 Energy and related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ072 Zlínský kraj
Main site or place of performance:

třída Tomáše Bati 1565, 760 96 Zlín

II.2.4)Description of the procurement:

Náplní veřejné zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem dle § 2 odst. 2 písm. o) ve spojení s § 10e odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, spočívajících v realizaci předběžných činností, v zajištění náležitostí spojených se získáním stavebního povolení, v realizaci základních energeticky úsporných opatření, zpracování dokumentace skutečného provedení úsporných opatření, vypracování provozního řádu pro nově instalované zařízení a zaškolení obsluhy, poskytování energetického managementu v objektu a poskytování dalších souvisejících činností a služeb, poskytování záruky za dosažení smluvně garantovaných úspor. Veřejná zakázka bude realizována s využitím metody Energy Performance Contracting (EPC). Konkrétní energeticky úsporná opatření dodavatel sám navrhne a zahrne do projektu EPC, který následně v objektu zrealizuje.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_1 00/0008614 - UV955/2016 Renovace a snížení energetické náročnosti objektu Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Competitive procedure with negotiation
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 095-227170
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 0
Lot No: N006/20/V00010680
Title:

Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektu Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: třída Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: http://www.uohs.cz
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, po-kud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uza-vření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny na-vrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení záka-zu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: třída Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: http://www.uohs.cz
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021