Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538736-2021

22/10/2021    S206

Poland-Krakow: Advertising campaign services

2021/S 206-538736

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Województwo Małopolskie
Postal address: ul. Basztowa 22
Town: Kraków
NUTS code: PL21 Małopolskie
Postal code: 31-156
Country: Poland
Contact person: Paweł Szymański, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-mail: przetargi@umwm.pl
Telephone: +48 126303194
Fax: +48 126303158
Internet address(es):
Main address: http://www.malopolska.pl
Address of the buyer profile: https://bip.malopolska.pl/umwm/
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Przeprowadzenie działań promocyjnych dla potrzeb realizacji projektu „Startupowa Małopolska – wsparcie przedsiębiorczości w regionie”

Reference number: SG–V.272.2.2.2021
II.1.2)Main CPV code
79341400 Advertising campaign services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej w portalach internetowych oraz na profilach mediów społecznościowych,

2) wykonanie projektów graficznych,

3) produkcja materiałów filmowych, spotu dźwiękowego oraz obsługa fotograficzna wydarzeń organizowanych w ramach projektu.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 298 264.21 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
79342200 Promotional services
79810000 Printing services
92111200 Advertising, propaganda and information film and video-tape production
72400000 Internet services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL21 Małopolskie
Main site or place of performance:

Województwo małopolskie

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej w portalach internetowych oraz na profilach mediów społecznościowych,

2) wykonanie projektów graficznych,

3) produkcja materiałów filmowych, spotu dźwiękowego oraz obsługa fotograficzna wydarzeń organizowanych w ramach projektu.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowi załącznik nr 1D do swz i będzie on wprowadzony jako załącznik do umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Warunki realizacji zamówienia zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego – wzorze umowy i stanowią załącznik nr 1C do swz (zwane są dalej wzorem umowy).

4. Wykonawca będzie zobowiązany do przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich (majątkowych, zależnych) do przedmiotu zamówienia, na zasadach określonych we wzorze umowy – załączniku nr 1C do swz.

5. Zamawiający stosownie do dyspozycji wynikającej z art. 95 ustawy określa, że nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Czas publikacji banneru na głównej stronie portalu/serwisu od jego zamieszczenia, o czym jest mowa w dodatkowych wymaganiach do zadań znajdujących się w pkt. III 1-3 SOPZ / Weighting: 10,00
Quality criterion - Name: Portfolio: film promocyjny / Weighting: 20,00
Quality criterion - Name: Projekt banneru internetowego o wymiarach 750 x 200 px nt. Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce 2021 / Weighting: 10,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Startupowa Małopolska – wsparcie przedsiębiorczości w regionie”, realizowanego przez Województwo Małopolskie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

II.2.14)Additional information

Zamówienie należy wykonać w terminie do 26 tygodni od dnia zawarcia umowy zgodnie z terminami określonymi w części III SOPZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Zamawiający korzysta z procedury przyspieszonej, ponieważ opublikował wstępne ogłoszenie informacyjne, o którym mowa w art. 89 ustawy Pzp, które zawierało wszystkie informacje wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu w zakresie w jakim były one dostępne w chwili publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego, które zostało przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Wstępne ogłoszenie informacyjne zostało przekazane do publikacji 05.01.2021 r., a opublikowane pod nr 2021/S 005-005929 i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego 08.01.2021 r.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 137-365021
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Przeprowadzenie działań promocyjnych dla potrzeb realizacji projektu „Startupowa Małopolska – wsparcie przedsiębiorczości w regionie”

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
13/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Aplan Media Sp. z o.o.
Postal address: ul. Wróblewskiego 18
Town: Łódź
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Postal code: 93-578
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 298 264.21 PLN
Total value of the contract/lot: 289 148.36 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Przepisy dotyczące środków ochrony prawnej są określone w dziale IX ustawy.

4. Odwołanie przysługuje na niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy oraz zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

5. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021