Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538761-2021

22/10/2021    S206

Poland-Legionowo: Snow-clearing services

2021/S 206-538761

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo
Postal address: ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41
Town: Legionowo
NUTS code: PL912 Warszawski wschodni
Postal code: 05-120
Country: Poland
E-mail: zamowienia@um.legionowo.pl
Telephone: +48 227663491
Fax: +48 227664064
Internet address(es):
Main address: www.bip.legionowo.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/legionowo
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonanie całodobowego utrzymania zimowego dróg gminnych utwardzonych, gruntowych, osiedlowych/wewnętrznych, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych i przystanków komunikacji na terenie Legionowa

Reference number: Rz.271.20.2021
II.1.2)Main CPV code
90620000 Snow-clearing services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie całodobowego utrzymania zimowego dróg gminnych utwardzonych, gruntowych, osiedlowych/wewnętrznych, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych i przystanków komunikacji na terenie Legionowa.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 833 333.33 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90630000 Ice-clearing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL912 Warszawski wschodni
Main site or place of performance:

Gmina Miejska Legionowo

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie całodobowego utrzymania zimowego dróg gminnych utwardzonych, gruntowych, osiedlowych/wewnętrznych, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych i przystanków komunikacji na terenie Legionowa.

2. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) odśnieżania i usuwania śliskości na ulicach wymienionych w wykazie A w standardzie II podwyższonym, zgodnie z wykazem F, na całej szerokości (odkład śniegu nie może być większy niż 0,5 m od krawędzi jezdni);

2) odśnieżania i usuwania śliskości na ulicach i drogach osiedlowych/wewnętrznych, wymienionych w wykazie B i D w standardzie II zwykłym, zgodnie z wykazem F, na całej szerokości (odkład śniegu nie może być większy niż 0,5 m od krawędzi jezdni);

3) odśnieżania i usuwania śliskości na ciągach pieszych i ścieżkach rowerowych wymienionych w wykazie C oraz przystankach komunikacji zaznaczonych na mapce poprzez odgarnięcie śniegu (w przypadku opadu) i posypanie piaskiem (w czasie gołoledzi, lodowicy itp.) w czasie nie dłuższym niż liczba godzin od czasu podjęcia akcji, wynikająca z formularza oferty;

4) odśnieżania i usuwania śliskości na chodnikach w obrębie przejść dla pieszych wymienionych w wykazie E poprzez odgarnięcie śniegu (w przypadku opadu) i posypanie piaskiem (w czasie gołoledzi, lodowicy itp.) w czasie nie dłuższym niż liczba godzin od czasu podjęcia akcji, wynikająca z formularza oferty;

5) odśnieżania i usuwania śliskości na ulicach, drogach osiedlowych/wewnętrznych, ciągach pieszych, ścieżkach rowerowych, przystankach komunikacji i przejściach dla pieszych nie objętych wykazami na zlecenie stale/czasowe Zamawiającego.

3. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt:

1) utrzymuje we właściwym stanie technicznym sprzęt, którym są realizowane usługi;

2) nabywa paliwo, sól, mieszankę, piasek itp. wraz z ich przechowaniem w niezbędnej ilości oraz zapewnia pracę sprzętu wraz obsługą (kierowcami);

3) zapewnia komunikację przy użyciu telefonu komórkowego.

4. Zamawiający określa następujące rodzaje zwalczania skutków zimy na ulicach (zgodnie z wykazami A, B, C, E, F i G):

a) odśnieżenie (płużenie) dróg i ulic na całej szerokości wraz z posypaniem:

• środkami chemicznymi – sól (wykaz A),

• mieszanką środków chemicznych – piasek 70% + sól 30% (wykaz B),

Wykonawca ma obowiązek uzyskać standardy określone w załączniku F do niniejszej umowy,

b) jednokrotne odśnieżenie (płużenie) ulic. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić akcję odśnieżania w taki sposób, aby uniknąć zasypywania ciągów pieszych i terenów prywatnych posesji oraz uzyskać standardy określone w załączniku F do niniejszej umowy,

c) jednokrotne posypywanie ulic mieszanką piaskowo-solną,

d) jednokrotne posypanie ulic piaskiem (dopuszcza się dodatek do 5% soli w celu uniknięcia jego zbrylenia),

e) jednokrotne usunięcie śliskości przy użyciu środków chemicznych w postaci soli.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej ilości środków chemicznych (sole) i uszorstniających nawierzchnię (piasek) uwzględniając rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach.

5. Zamawiający określa zasadę zwalczania skutków zimy na ciągach pieszych, ścieżkach rowerowych i przystankach komunikacji (zgodnie z wykazem C i mapką) poprzez jednorazowe odśnieżenie i posypanie piaskiem ciągu pieszego, ścieżki rowerowej i przystanku lub wyłącznie posypanie w przypadku wystąpienia gołoledzi. Akcja powinna być zakończona w czasie nie dłuższym niż liczba godzin od czasu podjęcia akcji, wynikająca z formularza oferty. Przystanki bez wiat o podłożu gruntowym należy odśnieżyć w taki sposób aby warstwa śniegu nie utrudniała wsiadania i wysiadania z autobusu.

6. W przypadku ulic, dróg, które posiadają nawierzchnię szczelinową, umożliwiającą przenikanie środków chemicznych do gruntu Zamawiający odstępuje od standardu określonego w wykazie F. [...]

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: czas rozpoczęcia akcji zimowego utrzymania / Weighting: 20
Quality criterion - Name: czas zakończenia akcji zimowego utrzymania na ciągach pieszych, ścieżkach rowerowych, przystankach komunikacji i przejścia dla pieszych / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych i 00/100)

2. Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak.

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 146-387509
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Wykonanie całodobowego utrzymania zimowego dróg gminnych utwardzonych, gruntowych, osiedlowych/wewnętrznych, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych i przystanków komunikacji na terenie Legionowa

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
15/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: AG-COMPLEX Sp. z o.o.
National registration number: NIP: 5240018775
Postal address: ul. Płytowa 14
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 03-046
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 925 926.00 PLN
Total value of the contract/lot: 833 333.33 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian znajdują się we wzorze umowy, stanowiącej Załącznik nr 9 do SWZ

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021