Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538802-2020

Submission deadline has been amended by:  131993-2021
10/11/2020    S219

Poland-Warsaw: Feasibility study, advisory service, analysis

2020/S 219-538802

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.
Postal address: Al. Jerozolimskie 134
Town: Warszawa
NUTS code: PL POLSKA
Postal code: 02-305
Country: Poland
Contact person: Marta Andrzejewicz-Kościołek
E-mail: zamowienia@cpk.pl
Telephone: +48 539188329
Internet address(es):
Main address: https://cpk.pl/pl/przetargi/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://portal.smartpzp.pl/cpk
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Other activity: działalność dotycząca inwestycji w ramach portów lotniczych oraz linii kolejowych

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla projektu nr 00100017 „Budowa linii kolejowej nr 58 Łętownia–Rzeszów”

Reference number: 162/20/KRI/12/PZP/MAK/86
II.1.2)Main CPV code
71241000 Feasibility study, advisory service, analysis
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla projektu nr 00100017 „Budowa linii kolejowej nr 58 Łętownia–Rzeszów”. Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji, wraz ze wskazaniem rekomendowanego przebiegu linii kolejowej w ramach projektu, w zakresie koniecznym do prowadzenia działań w kolejnych etapach procesu inwestycyjnego.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
71200000 Architectural and related services
71240000 Architectural, engineering and planning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (dalej jako „studium” lub „STEŚ”) dla projektu pn.: „Budowa linii kolejowej nr 58 Łętownia–Rzeszów”.

Projekt zakłada budowę nowych linii kolejowych:

— nr 58 od stacji Łętownia do punktu włączenia do linii kolejowej nr 91 w okolicach miasta Rzeszów,

— nr 632 łączącej linię kolejową nr 58 z portem lotniczym Rzeszów–Jasionka oraz linią kolejową nr 71 i linią kolejową nr 91 w okolicy stacji Świlcza.

Projekt zakłada połączenie z infrastrukturą PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.:

— z linią kolejową nr 68 na odcinku pomiędzy stacjami Rudnik nad Sanem i Łętownia,

— z linią kolejową nr 91 na odcinku pomiędzy stacjami Rzeszów Główny i Strażów oraz w okolicy stacji Świlcza,

— z linią kolejową nr 71 w rejonie przystanku Rogoźnica koło Rzeszowa,

— z linią kolejową nr 626.

W ramach analiz ruchowo-eksploatacyjnych wykonawca zidentyfikuje także potrzeby inwestycyjne dla przyległej infrastruktury PKP PLK S.A., których realizacja będzie niezbędna dla uzyskania celów projektu.

W ramach projektu wykonawca realizuje prace przewidziane dla etapów I, II, III i IV studium.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi tom III SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: doświadczenie personelu / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 570
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, tj. zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

I. Z Postępowania zamawiający wykluczy wykonawców:

1) wobec których zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie:

a) art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 13 lit. a–c i pkt 15–23 ustawy Pzp;

b) art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, z wyjątkiem przypadku, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp – zgodnie z art. 133 ust. 4 ustawy Pzp;

c) art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy Pzp;

2) którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V ust. 2 IDW, uszczegółowionych przez zamawiającego w rozdziale VI IDW.

II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c, pkt 14 (z wyłączeniem w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp) i pkt 21 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) oświadczenie wykonawcy o wydaniu lub braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 7 do IDW);

c) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 7 do IDW).

Uwaga I – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione w lit. a–c składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Uwaga II – w przypadku gdy wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów dokumenty wymienione w lit. a–c winien złożyć także podmiot, który udostępnia wykonawcy zasoby.

III. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca:

1) nie podlega wykluczeniu;

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oświadczenie, każdy z wykonawców zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu, którego wzór stanowi załącznik 3 do IDW. Zasady wypełniania jednolitego dokumentu zostały zamieszczone na stronie (https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia). Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, składa także jednolity dokument dotyczący każdego z tych podmiotów. JEDZ podmiotu, którego dotyczy powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby umocowane do podpisywania oświadczeń woli zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u danego podmiotu.

Wykonawca wskazuje w jednolitym dokumencie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, jeśli jest już wiadome wykonawcy, jakim podwykonawcom zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia.

Pozostałe wymogi w zakresie oświadczeń oraz dokumentów, w tym dokumentów składanych przez podmioty zagraniczne wskazane zostały w rozdz. VII IDW oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

I. W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w rozdziale V ust. 2 pkt 2 IDW zamawiający za spełniających warunek udziału w postępowaniu uzna wykonawców, którzy wykażą, że:

a) posiadają w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, roczny przychód netto ze sprzedaży w wysokości co najmniej 1 500 000,00 PLN, w każdym roku;

b) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową – w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN.

II. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonej, w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 IDW wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z ofertą:

a) część sprawozdania finansowego – rachunek zysków i strat, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanej części sprawozdania, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego innych dokumentów określających aktywa i zobowiązania – za ostatnie 3 (trzy) lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 (jeden) miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Pozostałe informacje dotyczące oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak odstaw wykluczenia wskazane zostały w rozdziale VII IDW.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

I. W zakresie warunku określonego dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej w rozdziale V ust. 2 pkt 3 IDW za spełniających warunek udziału w postępowaniu zostaną uznani wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają odpowiednie doświadczenie. Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie: opracował minimum dwie dokumentacje wstępne, każda dla budowy lub przebudowy dwutorowej zelektryfikowanej linii kolejowej o:

a) zakładanej prędkości projektowej minimum 160 km/h; oraz

b) długości przynajmniej 30 km z minimum jedną stacją węzłową oraz co najmniej jednym obiektem inżynieryjnym takim jak: most lub tunel, lub wiadukt; oraz

c) zakładanym obciążeniu ruchu minimum 10 par pociągów na dobę.

II. W zakresie warunku określonego w rozdziale V ust. 2 pkt 3 IDW za spełniających warunek udziału w postępowaniu zostaną uznani wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie im powierzona. Zamawiający wymaga wykazania dysponowania personelem kluczowym skierowanym do realizacji zamówienia, tj. kierownikiem projektu, koordynatorem grupy roboczej prognozy ruchu, koordynatorem grupy roboczej analizy ruchowo-eksploatacyjne, koordynatorem grupy roboczej projektowanie / projektantem w branży kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, ekspertem w branży mostowej, ekspertem w branży kolejowe sieci trakcyjne, ekspertem w branży zabezpieczenie i sterowanie ruchem kolejowym, posiadającymi kwalifikacje wskazane w rozdz. VI ust. 1 pkt 4 IDW.

III. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej określonej, w rozdziale VI ust. 1 pkt 3 i 4 IDW wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z ofertą:

a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 8 do IDW – oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 5 do IDW.

Pozostałe informacje dotyczące oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia wskazane zostały w rozdziale VII IDW.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium w wysokości 100 000, 00 PLN. Wadium musi być wniesione w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp w zależności od wyboru wykonawcy. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, wskazanym w rozdziale XV ust. 1 IDW. Potwierdzeniem skutecznego wniesienia wadium będzie:

— w przypadku wadium w formie pieniężnej – zaksięgowanie na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zaleca, aby wykonawca dołączył do oferty dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie pieniężnej,

— w przypadku wadium w formie innej niż pieniężna – zamieszczenie na portalu SmartPZP oryginału dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do wystawienia w imieniu wystawcy dokumentu wadialnego. Pozostałe informacje dotyczące wadium wskazane zostały w rozdziale XI IDW.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić i wskazać pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców:

— jednolity dokument składa każdy z nich,

— oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w rozdziale VII ust. 9 IDW składa każdy z nich,

— są zobowiązani na wezwanie zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII, przy czym:

a) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII ust. 8 pkt 1 IDW składa każdy z nich;

b) dokumenty, o których mowa w rozdziale VII ust. 8 pkt 2 lub 3 IDW składa odpowiednio wykonawca/wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w rozdziale VI ust. 1 pkt 2–3 IDW.

Pozostałe informacje w rozdziale IX IDW.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy określono w Wzorze umowy (WU) – tom II SIWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 197-478091
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/12/2020
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 07/02/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 10/12/2020
Local time: 13:00
Place:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez transmisję online. W obecnej sytuacji epidemiologicznej, zamawiający przeprowadzi otwarcie ofert bez udziału fizycznego wykonawców w siedzibie zamawiającego. Wykonawcy mogą śledzić transmisję z otwarcia ofert na stronie (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzhkNzQzM2QtMzQ3NC00MThmLThkY2MtY2Y0ZWNkNTU0ZDU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fa79).

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem portalu SmartPZP (https://portal.smartpzp.pl/cpk). Niniejsze postępowanie oznaczone jest nr 162/20/KRI/12/PZP/MAK/86. Zaleca się, aby we wszelkiej korespondencji wykonawcy powoływali się na to oznaczenie. Wyłącznie w sytuacji awarii portalu SmartPZP lub przerwy technicznej działania portalu SmartPZP zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres zamowienia@cpk.pl (nie dotyczy składania ofert).

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Stosownie do art. 20 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, wykonawca składając ofertę w postępowaniu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na stosowanie zasad zarządzania i jest zobowiązany do stosowania tych zasad przy realizacji przedsięwzięcia. Zamawiający informuje, że w Dzienniku Urzędowym Ministra Infrastruktury (Dz.Urz.M.I. z 2020 r. poz. 39, https://dziennikurzedowy.mi.gov.pl/) opublikowano obwieszczenie w sprawie ogłoszenia zasad zarządzania.

Ilekroć w ogłoszeniu mowa jest o platformie SmartPZP należy przez to rozumieć platformę znajdującą się pod podanym adresem (https://portal.smartpzp.pl/cpk).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych ustawy Pzp.

2. Wobec niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w toku postępowania lub w przypadku zaniechania przez zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest zamawiający przepisami ustawy Pzp, wykonawca może wnieść odwołanie.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/11/2020