Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538835-2021

22/10/2021    S206

Poland-Szyce: Snow-clearing services

2021/S 206-538835

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Wielka Wieś, Urząd Gminy Wielka Wieś
National registration number: 513-00-66-230
Postal address: pl. Wspólnoty 1
Town: Szyce
NUTS code: PL214 Krakowski
Postal code: 32-085
Country: Poland
E-mail: j.krzton@wielka-wies.pl
Telephone: +48 124191701
Fax: +48 124191705
Internet address(es):
Main address: www.wielka-wies.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Prowadzenie zimowego utrzymania dróg gminnych, na terenie Gminy Wielka Wieś w sezonie zimowym 2021/2022”

Reference number: ZP.271.14.2021
II.1.2)Main CPV code
90620000 Snow-clearing services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1.Przedmiotem zamówienia jest „Prowadzenie zimowego utrzymania dróg gminnych, na

terenie Gminy Wielka Wieś w sezonie zimowym 2021/2022”

1.1. Zakres zamówienia obejmuje:

Prowadzenie zimowego utrzymania pasa drogowego dróg gminnych, w sezonie zimowym 2021/2022 na terenie Gminy Wielka Wieś, którego celem jest zapewnienie przejezdności i płynności ruchu drogowego na drogach będących w zarządzie Gminy Wielka Wieś na terenie sołectw: Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Prądnik Korzkiewski, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś, Wierzchowie, w okresie zimowym tj. od dnia 15.10.2021 r. do dnia 15.04.2022 r. a w szczególności w czasie opadów śniegu, deszczu ze śniegiem lub gołoledzi.

W szczególności zamówienie polegać będzie na :

- przygotowaniu sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji zadania poprzez : zakup, najem, magazynowanie, ładowanie i transport,

- odśnieżaniu i likwidacji śliskości jezdni i poboczy dróg oraz obiektów towarzyszących tj. mij

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 418 886.00 PLN
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL214 Krakowski
Main site or place of performance:

Gmina Wielka Wieś

II.2.4)Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamówienia jest „Prowadzenie zimowego utrzymania dróg gminnych, na

terenie Gminy Wielka Wieś w sezonie zimowym 2021/2022”

1.1. Zakres zamówienia obejmuje:

Prowadzenie zimowego utrzymania pasa drogowego dróg gminnych, w sezonie zimowym 2021/2022 na terenie Gminy Wielka Wieś, którego celem jest zapewnienie przejezdności i płynności ruchu drogowego na drogach będących w zarządzie Gminy Wielka Wieś na terenie sołectw: Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Prądnik Korzkiewski, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś, Wierzchowie, w okresie zimowym tj. od dnia 15.10.2021 r. do dnia 15.04.2022 r. a w szczególności w czasie opadów śniegu, deszczu ze śniegiem lub gołoledzi.

W szczególności zamówienie polegać będzie na :

- przygotowaniu sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji zadania poprzez : zakup, najem, magazynowanie, ładowanie i transport,

- odśnieżaniu i likwidacji śliskości jezdni i poboczy dróg oraz obiektów towarzyszących tj. mijanki, zatoki autobusowe,

- usuwanie śliskości zimowej na drogach przez posypywanie nawierzchni drogi materiałami wykorzystywanymi do ich posypywania w czasie zimowego utrzymywania dróg,

- dyżur sprzętu,

- przekazywanie informacji o stanie dróg w formie meldunków do Zamawiającego

- zapewnienie łączności z pracującym lub dyżurującym sprzętem,

1.2. Wykaz dróg objętych zamówieniem przedstawia załącznik nr 10,11,12 do niniejszej SWZ

2. Standardy utrzymania:

2.1. 46.710 mb dróg utrzymanych całodobowo I grupa (wykaz dróg przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej SWZ) - drogi odśnieżane w pierwszej kolejności.

Standard utrzymania dróg obejmuje :

- odśnieżanie i posypywanie jezdni: na całej jej szerokości i długości wraz z mijankami, peronami oraz poboczem.

2.2. 32.204 mb dróg utrzymanych całodobowo II grupa (wykaz dróg przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej SWZ)

Standard utrzymania dróg obejmuje :

- odśnieżanie i posypywanie jezdni na całej szerokości wraz z utrzymaniem zimowym tzw mijanek. Jezdnia posypywana na wzniesieniach i zakrętach oraz miejscach niebezpiecznych

2.3. 12.568mb dróg utrzymywanych całodobowo po otrzymaniu zlecenia telefonicznego przez Zamawiającego (wykaz dróg przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej SWZ) utrzymywanych całodobowo wg w/w zarządzenia – drogi zgłaszane na telefon

Standard utrzymania dróg obejmuje :

- odśnieżanie i posypywanie jezdni na całej szerokości wraz z utrzymaniem zimowym tzw mijanek. Jezdnia posypywana na wzniesieniach i zakrętach oraz miejscach niebezpiecznych

Do wyliczenia ceny oferty za całodobowe utrzymywanie dróg zgłoszonych na telefon należy przyjąć ok. 500 km dróg. Jest to ilość szacunkowa kilometrów dróg. Rozliczenie usługi następować będzie na podstawie faktycznie wykonanej i odebranej usługi.

2.4. Drogi muszą zostać odśnieżone w sposób nie utrudniający włączenia się do odśnieżanej drogi z dróg przyległych w rejonie skrzyżowań i zjazdów oraz w sposób nie powodujący zasypywania chodników

2.5. Wykonawca przystępuje do odśnieżania lub posypywania nawierzchni drogi opisanej w pkt. 2.1 oraz 2.2 celem usunięcia jej śliskości w czasie do 90 minut (1,5 godziny) od wystąpienia zjawiska utrudniającego ruch na drodze z uwzględnieniem zapisów pkt. 4.1

2.6. W przypadku dróg nie objętych ryczałtem opisanych w pkt. 2.3 Wykonawca podejmuje zimowe ich utrzymanie po telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego najpóźniej do 90 minut od zgłoszenia.

2.7. Śliskość na drogach musi być likwidowana poprzez posypywanie oczyszczonej ze śniegu powierzchni materiałem uszorstniającym.

2.8. W przypadku wystąpienia opadów ciągłych musi być zachowana możliwość bezpiecznego poruszania się po drogach opisanych powyżej przez całą dobę a prace winny być prowadzone w taki sposób, aby była zapewniona drożność i bezpieczeństwo komunikacyjne na terenach objętych akcją,

2.9 Sposób wykonania usługi nie może powodować uszkodzeń nawierzchni dróg oraz krawężników, obrzeży oraz uzbrojenia przebiegającego w ich obrębie p

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: czas reakcji, podjęcie działań związanych z odśnieżaniem bądź likwidacją śliskości / Weighting: 15
Quality criterion - Name: czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii / Weighting: 15
Quality criterion - Name: termin płatności faktury za wykonaną usługę / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 151-401558
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
11/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Firma Handlowo Usługowa SPEC-DRÓG Bartosz Słowiński
National registration number: 7343175990
Town: Stary Sącz
NUTS code: PL21 Małopolskie
Postal code: 33-430
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Firma Projektowo- Usługowo-Handlowa JUVENT Bogdan Cielecki
National registration number: 6771076748
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 30-002
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Firma Projektowo- Usługowo-Handlowa JUVENT Krzysztof Tokarczyk
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 30-002
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 418 886.00 PLN
Lowest offer: 1 690 200.00 PLN / Highest offer: 1 690 200.00 PLN taken into consideration
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021