Services - 538955-2021

22/10/2021    S206

România-București: Servicii de software

2021/S 206-538955

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: MINISTERUL ECONOMIEI
Număr naţional de înregistrare: 24931499
Adresă: Strada: Calea Victoriei, nr. 152
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010096
Țară: România
Persoană de contact: IOAN OLARIU
E-mail: achizitii@economie.gov.ro
Telefon: +40 0212025181/210/264
Fax: +40 0212025313
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.economie.gov.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract de prestari servicii de elaborare, dezvoltare si implementare a platformei analitice "Atlasul Economic al Romaniei" in cadrul Proiectului "Dezvoltarea capacitatii institutionale a Ministerului Economiei" - Cod SIPOCA:7

Număr de referinţă: 2493149920191SIPOCA7
II.1.2)Cod CPV principal
72260000 Servicii de software
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Contract de prestari servicii de elaborare, dezvoltare si implementare a platformei analitice "Atlasul Economic al Romaniei" in cadrul Proiectului "Dezvoltarea capacitatii institutionale a Ministerului Economiei" - Cod SIPOCA:7

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor:15 zile

Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 4 434 538.00 RON
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
48825000 Servere web
48900000 Diverse pachete software şi sisteme informatice
72212900 Diverse servicii de dezvoltare de software şi sisteme informatice
72222300 Servicii de tehnologie a informaţiilor
72223000 Servicii de analiză a cerinţelor tehnologiei informaţiilor
72261000 Servicii de asistenţă pentru software
72262000 Servicii de dezvoltare software
72266000 Servicii de consultanţă pentru software
72268000 Servicii de furnizare de software
72310000 Servicii de procesare de date
72312000 Servicii de introducere de date
72312100 Servicii de pregătire de date
72611000 Servicii de asistenţă tehnică informatică
72800000 Servicii de audit informatic şi de testări informatice
72810000 Servicii de audit informatic
72820000 Servicii de testări informatice
72910000 Servicii de siguranţă informatică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Calea Victoriei nr.152, sector1, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectul contractului - Servicii de elaborare, dezvoltare si implementare a platformei analitice „Atlasul Economic al Romaniei” in cadrul proiectului “Dezvoltarea capacitatii institutionale a Ministerului Economiei” – Cod SIPOCA:7.

Necesitatea și oportunitatea achiziției – „Atlasul Economic al Romaniei” este un instrument de lucru necesar in procesul de monitorizare a implementarii investitiilor publice si private, a programelor nationale si europene si de evaluare a impactului acestora in plan sectorial si teritorial, in contextul indeplinirii obiectivelor Strategiei Nationale de Competitivitate 2014-2020. Astfel, informatiile cuprinse in cadrul Atlasului Economic al Romaniei vor fi accesibile in vederea utilizarii pentru fundamentarea politicilor publice pentru toti factorii de decizie din cadrul Ministerului Economiei, relevanti in domeniul politicilor economice din Romania.

„Atlasul Economic al Romaniei” este un instrument care susţine Strategia Naţională de Competitivitate, elaborată de Ministerul Economiei, care cuprinde o serie de 5 priorităţi strategice, la care se vor raporta toate instituţiile responsabile de politica în domeniul economic, într-o abordare care vizează întreg ecosistemul de afaceri.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Subfactori privind: 1. abordarea propusa pentru implementarea contractului 2. resursele (umane si materiale) si realizarile corespunzatoare fiecarei activitati 3. atributiile membrilor echipei in implementarea activitatilor contractului si, daca este cazul, contributia fiecarui membru al grupului de operatori economici, precum si distribuirea si interactiunea sarcinilor responsabilitatilor dintre ei 4. incadrarea in timp, succesiunea si durata activitatilor propuse 5. identificarea si incadrarea in timp a punctelor de reper (jaloanelor) semnificative in executia contractului, inclusiv descrierea modului in care acestea vor fi reflectate in raportari, in special cele prevazute in caietul de sarcini / Pondere: 30
Criteriu privind calitatea - Nume: Punctajul aferent acestui criteriu se va acorda pentru următorii experții cheie prevăzuți în caietul de sarcini, respectiv următoarele roluri: manager de proiect, scrum master (responsabil tehnic), arhitect soluție, expert testare / audit se securitate, data steward, aceștia acoperind componentele Atlasului economic al României: analiza și design-ul sistemului, calitatea datelor, buna organizare a echipei de implementare, necesitatea coordonării eficiente a resurselor si monitorizării desfășurării tuturor activităților contractului, soluția implementată respectă standardele de securitate. / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 40
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Dezvoltarea capacitatii institutionale a Ministerului Economiei - cod SIPOCA: 7

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 172-419950
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 91
Titlu:

Contract de prestări servicii de elaborare, dezvoltare si implementare a platformei analitice”Atlasul Economic al Romaniei” in cadrul Proiectului ”Dezvoltarea capacitatii institutionale a Ministerului Economiei” – Cod SIPOCA: 7

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/09/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: GREENSOFT S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 14914784
Adresă: Strada Han Tătar, Nr. 4
Localitate: Iasi
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Cod poștal: 700349
Țară: România
E-mail: licitatii@greensoft.com.ro
Telefon: +40 232220696
Fax: +40 232220696
Adresă internet: www.greensoft.com.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SIVECO Romania S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 476331
Adresă: Strada , Nr.
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 013685
Țară: România
E-mail: notificari_seap@siveco.ro
Telefon: +40 723364558
Fax: +40 213023391
Adresă internet: www.siveco.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 4 460 743.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 4 434 538.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului
Valoare sau proporţie care este probabil să fie subcontractată unor terţi
Valoare fără TVA: 2 594 313.00 RON
Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:

Audit de securitate, licente, implementare, instruire, configurare, echipamente

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/10/2021