Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538959-2021

22/10/2021    S206

Poland-Piaseczno: Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services

2021/S 206-538959

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Postal address: ul.Kościuszki 5
Town: Piaseczno
NUTS code: PL913 Warszawski zachodni
Postal code: 05-500
Country: Poland
E-mail: rzp@piaseczno.eu
Telephone: +22 7017654
Fax: +22 7017692
Internet address(es):
Main address: www.piaseczno.eu
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Piaseczno

Reference number: Spr. 28/2021
II.1.2)Main CPV code
90600000 Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta i gminy Piaseczno w zakresie: opróżniania koszy ulicznych, wywozu śmieci z terenów gminnych i posesji komunalnych, wywozy nieczystości płynnych, wywozu worków o poj120l, utrzymania przystanków autobusowych, odbioru i utylizacji padłego zwierzęcia,, dzierżawy skrzyń na mieszankę piaskowo-solną (posesje komunalne).

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 439 024.39 PLN
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL913 Warszawski zachodni
Main site or place of performance:

Gmina Piaseczno

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta i gminy Piaseczno w zakresie :opróżniania koszy ulicznych, wywozu śmieci z terenów gminnych i posesji komunalnych, wywozy nieczystości płynnych, wywozu worków o poj120l, utrzymania przystanków autobusowych, odbioru i utylizacji padłego zwierzęcia,, dzierżawy skrzyń na mieszankę piaskowo-solną (posesje komunalne).

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Realizacja przedmiotu zamówienia samochodami spełniającymi normy emisji spalin (aspekt środowiskowy) / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin wykonania zamówienia:

12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wcześniejszego wyczerpania środków.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 114-299870
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Piaseczno

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
01/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: AG-COMPLEX Sp. z o. o.
National registration number: REGON 010662762
Postal address: ul. Płytowa 14
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 03-046
Country: Poland
Internet address: www.piaseczno.eu
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 708 903.43 PLN
Total value of the contract/lot: 2 439 024.39 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą na dzień składania ofert - zgodnie z Częścią III 1 SWZ. 2. Podmiotowe środki dowodowe. A Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zwanego dalej „postępowaniem”, zamawiający może żądać następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego (...) - zgodnie z Częścią III 2A.1 SWZ.

2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy (...) - zgodnie z Częścią III 2A.2 SWZ.

3) informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 ustawy (...) - zgodnie z Częścią III 2A.3 SWZ.

4) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy (...) - zgodnie z Częścią III 2A.4 SWZ. 5) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (...) - zgodnie z Częścią III 2A.5 SWZ. 6) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy (...) - zgodnie z Częścią III 2A.6 SWZ. 7) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (...) - zgodnie z Częścią III 2A.7 SWZ. B) Wykaz podmiotowych środków dowodowych wymaganych od wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykonawca musi posiadać/dysponować środkami transportu.

Wykonawca przedstawi wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania wraz z kopiami certyfikatów potwierdzających normy emisji spalin min. Euro 5 i dowodów rejestracyjnych pojazdów co zostanie wykazane zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr C do SWZ. 2) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

- wykaz usług zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr D do SWZ. Powyższe winno być przedstawione w formie wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. 3. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty wariantowej . 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 5.Zamawiający nie przewiduje zamówienia o którym mowa w art. 214 ust 1 pkt 8 ustawy PZP. 6.Zamawiający przewiduje wymagania w zakresie zatrudnia na podstawie stosunku pracy zgodnie paragrafem 6 wzoru umowy. 7.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań w ramach zamówienia na usługi. 8. Zamawiający nie wymaga wadium. 9. Zamawiający nie przewiduje wymagań określonych w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul.Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul.Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul.Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021