Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538959-2021

22/10/2021    S206

Polska-Piaseczno: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

2021/S 206-538959

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Adres pocztowy: ul.Kościuszki 5
Miejscowość: Piaseczno
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-500
Państwo: Polska
E-mail: rzp@piaseczno.eu
Tel.: +22 7017654
Faks: +22 7017692
Adresy internetowe:
Główny adres: www.piaseczno.eu
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Piaseczno

Numer referencyjny: Spr. 28/2021
II.1.2)Główny kod CPV
90600000 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta i gminy Piaseczno w zakresie: opróżniania koszy ulicznych, wywozu śmieci z terenów gminnych i posesji komunalnych, wywozy nieczystości płynnych, wywozu worków o poj120l, utrzymania przystanków autobusowych, odbioru i utylizacji padłego zwierzęcia,, dzierżawy skrzyń na mieszankę piaskowo-solną (posesje komunalne).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 439 024.39 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Piaseczno

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta i gminy Piaseczno w zakresie :opróżniania koszy ulicznych, wywozu śmieci z terenów gminnych i posesji komunalnych, wywozy nieczystości płynnych, wywozu worków o poj120l, utrzymania przystanków autobusowych, odbioru i utylizacji padłego zwierzęcia,, dzierżawy skrzyń na mieszankę piaskowo-solną (posesje komunalne).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Realizacja przedmiotu zamówienia samochodami spełniającymi normy emisji spalin (aspekt środowiskowy) / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia:

12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wcześniejszego wyczerpania środków.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 114-299870
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Piaseczno

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
01/10/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: AG-COMPLEX Sp. z o. o.
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 010662762
Adres pocztowy: ul. Płytowa 14
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 03-046
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.piaseczno.eu
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 708 903.43 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 439 024.39 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą na dzień składania ofert - zgodnie z Częścią III 1 SWZ. 2. Podmiotowe środki dowodowe. A Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zwanego dalej „postępowaniem”, zamawiający może żądać następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego (...) - zgodnie z Częścią III 2A.1 SWZ.

2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy (...) - zgodnie z Częścią III 2A.2 SWZ.

3) informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 ustawy (...) - zgodnie z Częścią III 2A.3 SWZ.

4) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy (...) - zgodnie z Częścią III 2A.4 SWZ. 5) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (...) - zgodnie z Częścią III 2A.5 SWZ. 6) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy (...) - zgodnie z Częścią III 2A.6 SWZ. 7) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (...) - zgodnie z Częścią III 2A.7 SWZ. B) Wykaz podmiotowych środków dowodowych wymaganych od wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykonawca musi posiadać/dysponować środkami transportu.

Wykonawca przedstawi wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania wraz z kopiami certyfikatów potwierdzających normy emisji spalin min. Euro 5 i dowodów rejestracyjnych pojazdów co zostanie wykazane zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr C do SWZ. 2) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

- wykaz usług zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr D do SWZ. Powyższe winno być przedstawione w formie wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. 3. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty wariantowej . 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 5.Zamawiający nie przewiduje zamówienia o którym mowa w art. 214 ust 1 pkt 8 ustawy PZP. 6.Zamawiający przewiduje wymagania w zakresie zatrudnia na podstawie stosunku pracy zgodnie paragrafem 6 wzoru umowy. 7.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań w ramach zamówienia na usługi. 8. Zamawiający nie wymaga wadium. 9. Zamawiający nie przewiduje wymagań określonych w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul.Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul.Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul.Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/10/2021