Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538975-2021

22/10/2021    S206

Poland-Bydgoszcz: Refuse and waste related services

2021/S 206-538975

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
National registration number: 9532559741
Postal address: ul. Ernsta Petersona 22
Town: Bydgoszcz
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Postal code: 85-862 Bydgoszcz
Country: Poland
Contact person: Grzegorz Pieszczyński
E-mail: przetarg@pronatura.bydgoszcz.pl
Telephone: +48 525222058
Internet address(es):
Main address: https://pronatura.bydgoszcz.pl
Address of the buyer profile: www.pronatura.bydgoszcz.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Spółka prawa handlowego
I.5)Main activity
Other activity: Gospodarka Odpadami

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sukcesywny odbiór (wywóz i zagospodarowanie) odpadów powstających w procesie termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK)

Reference number: MKUO ProNatura ZP/NO/41/21
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór (wywóz i zagospodarowanie) odpadów powstających w procesie termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK). Pod pojęciem „zagospodarowania odpadu” Zamawiający rozumie przetwarzanie odpadów obejmujące zgodnie z przepisami ustawy o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 779) procesy odzysku lub unieszkodliwiania. w zakresie i na warunkach określonych w załączniku nr 1 do SWZ.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 072 600.00 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511000 Refuse collection services
90512000 Refuse transport services
90513400 Ash disposal services
90520000 Radioactive-, toxic-, medical- and hazardous waste services
90533000 Waste-tip management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór (wywóz i zagospodarowanie) odpadów powstających w procesie termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK). Pod pojęciem „zagospodarowania odpadu” Zamawiający rozumie przetwarzanie odpadów obejmujące zgodnie z przepisami ustawy o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 779) procesy odzysku lub unieszkodliwiania. w zakresie i na warunkach określonych w załączniku nr 1 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 152-404756
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Sukcesywny odbiór (wywóz i zagospodarowanie) odpadów powstających w procesie termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK)

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
14/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Mo-BRUK S.A.
Postal address: Niecew 68
Town: Korzenna
NUTS code: PL218 Nowosądecki
Postal code: 33-322
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 177 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 3 072 600.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w zakresie transportu odpadów.

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 30 000,00 PLN. Szczegółowe wymagania znajdują się w części V SWZ

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: (C) cena brutto – 100 % oceny – szczegóły znajdują się w części VIII SWZ.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp

4. Zamawiający przewiduje ocenę ofert z uwzględnieniem art. 139 ustawy Pzp

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (t. jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 2415).

6. Szczegółowe informacje na temat oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawców na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia zawiera SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem IX PZP.

2. Odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w tym na projektowane postanowienia Umowy) lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności prawne i faktyczne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym, przesyłając Zamawiającemu odwołanie (wniesione w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej) lub kopię odwołania wniesionego w formie pisemnej przed upływem terminu na jego wniesienie w taki sposób, żeby mógł się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Terminy na wniesienie odwołania określone zostały w art. 515 PZP.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają przepisy Rozdziału IX PZP.

7. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu zamówień publicznych w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021