Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539049-2021

22/10/2021    S206

Hrvatska-Zagreb: Nadzor građevinskih radova

2021/S 206-539049

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 55545787885
Poštanska adresa: Vončinina 3
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Renata Lukačić dipl.ing.građ.
E-pošta: renata.lukacic@hrvatske-ceste.hr
Telefon: +385 14722571
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hrvatske-ceste.hr
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Kompletan nadzor nad izgradnjom spojne ceste Zabok (D24)-Krapina (D1), 2. dionica od km 6+040 do km 10+870, faza 2.1.

Referentni broj: 1.75.-400/18
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71247000 Nadzor građevinskih radova
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Kompletan nadzor nad izgradnjom spojne ceste Zabok (D24)-Krapina (D1), 2. dionica od km 6+040 do km 10+870, faza 2.1.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 3 855 965.00 HRK
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71247000 Nadzor građevinskih radova
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR064 Krapinsko-zagorska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Krapinsko-zagorska županija, Sveti Križ Začretje-Krapina

II.2.4)Opis nabave:

Kompletan nadzor nad izgradnjom spojne ceste Zabok (D24)-Krapina (D1), 2. dionica od km 6+040 do km 10+870, faza 2.1.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Tehnički dio ponude / Ponder: 70 bodova
Cijena - Ponder: 30 bodova
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 134-305825
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Kompletan nadzor nad izgradnjom spojne ceste Zabok (D24)-Krapina (D1), 2. dionica od km 6+040 do km 10+870, faza 2.1.

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
12/10/2021
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: INVESTINŽENJERING d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 78904416556
Poštanska adresa: Tuškanova 41
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: ivana.jugovic@gin.hr
Telefon: +385 14551144
Telefaks: +385 14551012
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 3 500 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 3 257 965.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi 120/16

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za konstrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška 43/Iv
Mjesto: Zagreb
Država: Hrvatska
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
18/10/2021