Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539116-2021

22/10/2021    S206

Nederland-Brunssum: Softwareprogrammering en -advies

2021/S 206-539116

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ISD BOL
Nationaal identificatienummer: 649216654
Postadres: Lindeplein 1
Plaats: Brunssum
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6444AT
Land: Nederland
Contactpersoon: Petra Dirix
E-mail: petra.dirix@isdbol.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.isdbol.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

(Door)ontwikkeling hoogwaardige stuur-en verantwoordingsinformatie met gebruikmaking van Cognos Analytics

Referentienummer: ISDBOL2102
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72200000 Softwareprogrammering en -advies
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het betreft de de aanschaf van de Impact Software inclusief het onderhoud hiervan

ISD BOL neemt bij Impact de volgende ‘diensten’ af:

• Licentie- en onderhoudsovereenkomst IBM Cognos Software

• Licentie- en onderhoudsovereenkomst Impact Software: Quick start rapportageset op Suites4Sociaal Domein

• Licentie- en onderhoudsovereenkomst Impact Software: Cognos Framework op Key2Financien

• Aankoop service-credits

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL423 Zuid-Limburg
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Brunssum, Landgraaf

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Waarde boven de Europese drempel

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

De instrumenten die Impact aanbiedt waar ISD BOL gebruik van maakt zijn in de loop der jaren diepgaand verweven in de volledige bedrijfsvoering van de organisatie. Ook de MI-SI rapportages ten behoeve van de samenwerkende partners zijn in de afgelopen jaren steeds verder (door)ontwikkeld en verbeterd.

Een overstap naar een andere leverancier leidt ongetwijfeld tot een ingewikkeld en langdurig implementatie-proces met het risico op verlies van kwaliteit.

Omdat de kosten verbonden aan de te leveren diensten door Impact over de jaren 2018 t/m 2021 de grens van € 214.000,- zal overschrijden is de herziene Aanbestedingswet 2012 van toepassing.

De Aanbestedingswet bevat verschillende wetsartikelen die de ruimte bieden om niet aan te besteden:

Artikel 2.33 sub b.2: De aanbestedende dienst kan de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging toepassen.

Motivatie :

De documenten in de P&C-cyclus alsook de rapportages voor MI-SI (intern en voor externe partners) worden gebouwd met behulp van beschikbare data. Daarbij wordt gebruik gemaakt van data uit alle mogelijke softwareprogramma’s waar ISD BOL mee werkt (S4Werk, CompetenSYS, K2Finance, Corsa). Deze data worden verzameld in een zgn. datawarehouse. Dit kan door (technisch) een connectie te leggen tussen de beschikbare in de software-programma’s en het datewarehouse.

ISD BOL maakt gebruik van het datawarehouse van Impact en heeft dit in de loop der jaren uitgebreid tot een immense ‘bak’ aan geavanceerde data-gegevens. Deze data zijn altijd live beschikbaar, door de inzet van de andere instrumenten van Impact waar ISD BOL gebruik van maakt is de doorlooptijd om een rapportage gebaseerd op actuele data te bouwen kort.

Voor andere aanbieders zal het technisch onhaalbaar zijn dezelfde prestaties te leveren. Daarbij spelen interoperabiliteitseisen een rol. De tijd die nodig is om een verbinding te maken met een datawarehouse van de leverancier en de levering van data uit de beschikbare software-programma’s, het bouwen van de programma’s waarmee gevraagde rapportages en documenten moeten worden gebouwd vergt zoveel tijd dat daarmee de verantwoording als organisatie naar onze opdrachtgevers alsook benodigde MI-SI absoluut in gevaar komt.

Artikel 1.4, tweede lid:

De aanbestedende dienst draagt zorg voor het leveren van zo veel mogelijk maatschappelijke waarde voor de publieke middelen bij het aangaan van een schriftelijke overeenkomst.

Toepasbaarheid artikel 1.4, tweede lid:

Een nieuw softwarepakket van een nieuwe l...

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

(Door)ontwikkeling hoogwaardige stuur-en verantwoordingsinformatie met gebruikmaking van Cognos Analytics

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Inpact Information Management BV
Nationaal identificatienummer: 14057682
Postadres: Kasteelweg 1
Plaats: Bronkhorst
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 9226 LK
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Limburg
Postadres: Sint Annadal 1
Plaats: Maastricht
Postcode: 6214 PA
Land: Nederland
E-mail: cb.RB-LIM.roermond@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Limburg
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/10/2021