Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539129-2021

22/10/2021    S206

Poland-Radom: Systems support services

2021/S 206-539129

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Centrum Informatyki Resortu Finansów
Postal address: ul. Samorządowa 1
Town: Radom
NUTS code: PL921 Radomski
Postal code: 26-601
Country: Poland
Contact person: Marcin Mnich
E-mail: sekretariat.CI@mf.gov.pl
Fax: +48 483673673
Internet address(es):
Main address: http://www.cirf.gov.pl
Address of the buyer profile: http://www.cirf.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy
I.4)Type of the contracting authority
Other type: państwowa jednostka budżetowa
I.5)Main activity
Other activity: usługi infrastruktury teleinformatycznej dla scentralizowanych systemów informatycznych Resortu Finansów

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Świadczenie usługi utrzymania i rozwoju Systemu PKI

Reference number: PN/4/21/GDYP
II.1.2)Main CPV code
72253200 Systems support services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zakresie zamówienia podstawowego:

a) usług zapewniających utrzymanie (Usługi Utrzymania) Systemu

b) usług rozwoju (Usługi Rozwoju) Systemu.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w ramach prawa opcji, polegającego na świadczeniu Usług Rozwoju w wymiarze dodatkowych 600 Osobodni.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 528 000.00 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72260000 Software-related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

I. Usługi Utrzymania obejmują:

A. Diagnozowanie i usuwanie Błędów w działaniu Systemu, w terminach wynikających z kategorii Błędu, określanej każdorazowo przez Zamawiającego w zgłoszeniu Incydentu/Problemu.

B. Utrzymywanie minimalnej dostępności Systemu na poziomie nie niższym niż 99,6% w Okresie rozliczeniowym wynoszącym 1 kwartał.

C. Wykonywanie w każdym Okresie rozliczeniowym przeglądu Systemu.

D. Aktualizowanie serwerów aplikacyjnych, bazodanowych oraz Oprogramowania standardowego Systemu, aktualizowanie podpisów elektronicznych aplikacji Systemu, a także asysta i wsparcie przy aktualizacji platform sprzętowo-programowych dedykowanych dla Systemu.

E. Udzielanie administratorom Systemu oraz innym osobom, wyznaczonym po stronie Zamawiającego, konsultacji telefonicznych, e-mailowych lub poprzez narządzie SD.

F. Zapewnienie, w ostatnim Okresie Rozliczeniowym, transferu wiedzy, wskazanym przez Zamawiającego osobom.

II. Usługi Rozwoju obejmują:

G. Wykonywanie zmian w oprogramowaniu lub konfiguracji Systemu, w związku z modyfikacją lub wprowadzaniem nowych funkcjonalności, zmianą sposobu użytkowania, zmianami interfejsu graficznego, zmianami treści generowanych przez system danych (w tym: dokumentów, raportów, wizualizacji itp.), zmianą parametrów usług, dostosowaniem do nowych platform systemowych, przeglądarek, środowisk uruchomieniowych, dostosowaniem do przepisów prawa, wymagań integracyjnych z innymi systemami,.

H. Wykonywanie prac o charakterze analitycznym i projektowym, związanych z potrzebami rozwojowymi Systemu.

I. Testowanie Systemu oraz aktualizowanie dokumentacji w związku z realizacją prac rozwojowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Tom III SWZ Opis przedmiotu zamówienia

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Czas usunięcia Awarii / Weighting: 4
Quality criterion - Name: Czas usunięcia Błędu blokującego / Weighting: 6
Quality criterion - Name: Czas usunięcia Błędu poważnego / Weighting: 6
Quality criterion - Name: Czas usunięcia Błędu średniego / Weighting: 4
Quality criterion - Name: Czas usunięcia Błędu drobnego / Weighting: 2
Quality criterion - Name: Okres gwarancji (G) / Weighting: 18
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w ramach prawa opcji, polegającego na świadczeniu Usług Rozwoju w wymiarze dodatkowych 600 Osobodni.

2. O zamiarze uruchomienia prawa opcji, o którym mowa w pkt 1) powyżej, Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie, wskazując zakres i datę realizacji usług w ramach prawa opcji. Zawiadomienie o zamiarze uruchomienia prawa opcji nastąpi w okresie obowiązywania Umowy, przy czym realizacja zamówienia objętego prawem opcji nie może wykraczać poza okres obowiązywania Umowy.

3. Uruchomienie prawa opcji dokonywane będzie za pomocą Zlecenia Zmiany, po wyczerpaniu kwoty na realizację Usług Rozwoju w ramach zamówienia podstawowego. Zamawiający może skorzystać z całości lub części świadczeń składających się na prawo opcji.

4. Zlecenie Zmiany, w zakresie usług objętych prawem opcji, będzie realizowane na tych samych zasadach i warunkach co Usługi Rozwoju, w zakresie zamówienia podstawowego. Postanowienia dotyczące, między innymi, prawa odstąpienia, wypowiedzenia Umowy, naliczania kar umownych, praw własności intelektualnej, i inne, mają zastosowanie do realizacji zamówienia w prawie opcji.

5. Zamawiający nie jest zobowiązany do uruchomienia prawa opcji, i w przypadku jego nieuruchomienia lub niewykorzystania całości liczby Osobodni przewidzianych w ramach prawa opcji, nie ponosi względem Wykonawcy odpowiedzialności za niewykorzystanie opcji w całości lub części, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Zamawiającego.

6. Realizacja prawa opcji zostanie uruchomiona przez Zamawiającego, o ile będzie posiadał środki finansowe i uzasadnioną potrzebę świadczenia usług objętych prawem opcji.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wykonawca rozpocznie świadczenie Usług, stanowiących przedmiot Umowy, w dniu następnym po zawarciu Umowy, jednak nie wcześniej niż 01.02.2022 r.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania usług, stanowiących przedmiot Umowy, w okresie 48 miesięcy od rozpoczęcia świadczenia usług,

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uruchomienia prawa opcji w terminie 48 miesięcy od daty podpisania umowy

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 144-383068
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: PN/4/21/GDYP
Title:

Świadczenie usługi utrzymania i rozwoju Systemu PKI

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
18/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 254 400.00 PLN
Total value of the contract/lot: 3 528 000.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy).

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.

3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Wadium wniesione w takiej formie, musi obejmować cały okres związania ofertą. Treść gwarancji lub poręczenia nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta. Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia należy wskazać – Centrum Informatyki Resortu Finansów, 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.

4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek bankowy Centrum Informatyki Resortu Finansów w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy Warszawa, nr 66 1010 1010 0038 3813 9120 0000 (w tytule przelewu należy wpisać znak postępowania: PN/4/21/GDYP), najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.

5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Wykonawca będzie miał możliwość w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp wystąpienia o zwrot wadium, przy czym złożenie wniosku o zwrot wadium spowoduje rozwiązanie stosunku prawnego Zamawiającego z Wykonawcą i utratę przez Wykonawcę prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, uregulowanych w Dziale IX ustawy Pzp.

6. Zamawiający zwróci wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca się, aby poręczenie lub gwarancja wskazywały adres mailowy na jaki Zamawiający winien składać oświadczenie o zwolnieniu wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 5 ustawy Pzp.

7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224584801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224584801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu dojego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminach:

5.1. 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;

5.2. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na platformie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia;

5.3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5.1. i 5.2 IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

9. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021