Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539133-2021

22/10/2021    S206

Poland-Niepołomice: Refuse and waste related services

2021/S 206-539133

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: GMINA NIEPOŁOMICE
National registration number: 000525458
Postal address: Pl. Zwycięstwa 13
Town: Niepołomice
NUTS code: PL214 Krakowski
Postal code: 32-005
Country: Poland
Contact person: Anna Topór
E-mail: anna.topor@niepolomice.eu
Telephone: +48 122509413
Internet address(es):
Main address: www.niepolomice.eu
Address of the buyer profile: https://e-ProPublico.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Niepołomice

Reference number: ZP.271.22.2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Niepołomice, polegające na:

- wyposażeniu mieszkańców w pojemniki na odpady zmieszane,

- zapewnienie właścicielom nieruchomości worków na odpady komunalne zbierane selektywnie oraz przygotowanie i dostarczenie do mieszkańców ,,Harmonogramów wywozu odpadów",

- wykonywanie sprawozdawczości - raporty miesięczne,

Usługa obejmuje również zapewnienie przez Wykonawcę dojazdu do punktów trudno dostępnych (drogi gruntowe, drogi wąskie, przebiegające przez tereny zadrzewione, leśne) szczególnie uciążliwych w okresie wzmożonych opadów deszczu i śniegu, poprzez zorganizowanie wszelkich środków transportu, które umożliwią odbiór odpadów z punktów adresowych o problematycznej lokalizacji - wynikających ze złych parametrów technicznych dróg.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 13 965 055.56 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90510000 Refuse disposal and treatment
90511000 Refuse collection services
90513100 Household-refuse disposal services
90533000 Waste-tip management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL214 Krakowski
Main site or place of performance:

Gmina Niepołomice

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Niepołomice, polegające na:

- wyposażeniu mieszkańców w pojemniki na odpady zmieszane,

- zapewnienie właścicielom nieruchomości worków na odpady komunalne zbierane selektywnie oraz przygotowanie i dostarczenie do mieszkańców ,,Harmonogramów wywozu odpadów",

- wykonywanie sprawozdawczości - raporty miesięczne,

Usługa obejmuje również zapewnienie przez Wykonawcę dojazdu do punktów trudno dostępnych (drogi gruntowe, drogi wąskie, przebiegające przez tereny zadrzewione, leśne) szczególnie uciążliwych w okresie wzmożonych opadów deszczu i śniegu, poprzez zorganizowanie wszelkich środków transportu, które umożliwią odbiór odpadów z punktów adresowych o problematycznej lokalizacji - wynikających ze złych parametrów technicznych dróg.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawiera załącznik do SWZ "Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Uwaga:

Ilość faktycznie odebranych i zagospodarowanych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odebranych i zagospodarowanych selektywnie zebranych odpadów komunalnych może różnić się od zadeklarowanej i zależeć będzie od rzeczywistego zapotrzebowania Zamawiającego, a Zamawiający nie będzie ponosił żadnych konsekwencji z tego tytułu. Podane ilości maksymalne w opisie przedmiotu /wniosku zamówienia są wyłącznie wartościami szacunkowymi.

Wymagania o których mowa w art. 95 Pzp.

1. Ponieważ realizacja niniejszego zamówienia musi odbywać się poprzez wykonywanie czynności w warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy - na rzecz wykonawcy lub podwykonawcy, w miejscu i czasie wskazanym przez wykonawcę lub podwykonawcę - zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy pzp wymaga, zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie stosunku pracy. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem usług objętych przedmiotem zamówienia, czyli tzw. pracowników fizycznych w szczególności.:

1) związanych odbiorem i wywozem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w szczególności operatorzy, kierowcy, ładowacze,

2) pełniącą funkcję koordynatora(a w przypadku jego nieobecności zastępcę).

2. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ustawy pzp. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu, na jego wniosek w terminie określonym we wniosku, dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej dokumentów w szczególności pisemnego oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy potwierdzającego, że pracownicy wykonawcy lub podwykonawcy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177). Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wymienione w pkt. 1 wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

3. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ustawy pzp. zostały opisane w projekcie umowy będącym załącznikiem do SWZ.

4. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa powyżej zostały określone w projekcie umowy będącym załącznikiem do SWZ

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: realizowanie przedmiotu zamówienia pojazdami spełniającymi normę emisji spalin min. Euro 6 / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 151-401406
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: ZP.272.22.2021
Title:

Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Niepołomice

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
15/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Konsorcjum: Lider: Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
National registration number: 6792460430
Postal address: ul. Barska 12
Town: Kraków
NUTS code: PL214 Krakowski
Postal code: 30-307
Country: Poland
E-mail: mpgo@mpgokrakow.pl
Telephone: +48 123400409
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: SUEZ POŁUDNIE Sp. z o.o.
National registration number: 7341066587
Postal address: ul. Kosiarzy 5A
Town: Kraków
NUTS code: PL214 Krakowski
Postal code: 30-701
Country: Poland
Telephone: +48 123400409
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 13 965 055.56 PLN
Total value of the contract/lot: 13 100 280.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 00-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.go.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Prawo zamówień podulicznych w tym w szczególności:

1. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 00-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021