Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539257-2021

22/10/2021    S206

Poland-Myślibórz: Refuse and waste related services

2021/S 206-539257

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 196-510083)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Myślibórz
Postal address: ul. Rynek im. Jana Pawła II 1
Town: Myślibórz
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
Postal code: 74-300
Country: Poland
Contact person: Anna Wesołowska
E-mail: mysliborz@mysliborz.pl
Telephone: +48 0957472061
Fax: +48 0957473363
Internet address(es):
Main address: https://bip.mysliborz.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/mysliborz

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Myślibórz w 2022 roku

Reference number: ZP.271.30.2021.AWE
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług, polegających na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Myślibórz

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 196-510083

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.3
Place of text to be modified: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Instead of:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia warunek udziału w postępowaniu, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: posiada doświadczenie w postaci należytego wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej jednej usługi, odpowiadającej przedmiotowi zamówienia. Za usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna usługę polegającą na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, przez okres co najmniej 12 miesięcy i o masie łącznej odebranych odpadów komunalnych w kolejno następujących po sobie 12 miesiącach minimum 4500 [Mg]. Usługa nie musi być realizowana lub zrealizowana tylko dla jednego podmiotu. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek mogą spełniać łącznie wykonawcy składający ofertę wspólną.

2. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj. dysponowania:

a) co najmniej dwoma pojazdami, przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

b) co najmniej dwoma pojazdami, przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

c) co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,

d) bazą magazynowo – transportową usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km od granic Gminy Myślibórz

W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek mogą spełniać łącznie wykonawcy składający ofertę wspólną.

3. Zamawiający wymaga by:

• pojazdy były trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

• na terenie bazy magazynowo-transportowej znajdowały się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania.

• konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady;

• pojazdy były wyposażone w system:

- monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz

- czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów - umożliwiający weryfikację tych danych;

• pojazdy były wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników.

Dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych. Wykonawca musi dysponować minimum 1 pojazdem spełniającym poziom emisji spalin co najmniej EURO 6. Zarówno pojazdy jak i baza magazynowo - transportowa muszą odpowiadać wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).

Read:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia warunek udziału w postępowaniu, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: posiada doświadczenie w postaci należytego wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej jednej usługi, odpowiadającej przedmiotowi zamówienia. Za usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna usługę polegającą na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, przez okres co najmniej 12 miesięcy i o masie łącznej odebranych odpadów komunalnych w kolejno następujących po sobie 12 miesiącach minimum 4500 [Mg]. Usługa nie musi być realizowana lub zrealizowana tylko dla jednego podmiotu. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek mogą spełniać łącznie wykonawcy składający ofertę wspólną.

2. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj. dysponowania:

a) co najmniej dwoma pojazdami, przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

b) co najmniej dwoma pojazdami, przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

c) co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,

d) bazą magazynowo – transportową usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km od granic Gminy Myślibórz

W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek mogą spełniać łącznie wykonawcy składający ofertę wspólną.

3. Zamawiający wymaga by:

• pojazdy były trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

• na terenie bazy magazynowo-transportowej znajdowały się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania.

• konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady;

• pojazdy były wyposażone w system:

- monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz

- czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów - umożliwiający weryfikację tych danych;

• pojazdy były wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników.

Dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych. Wykonawca musi dysponować minimum 1 pojazdem spełniającym poziom emisji spalin co najmniej EURO 5. Zarówno pojazdy jak i baza magazynowo - transportowa muszą odpowiadać wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 04/11/2021
Local time: 12:00
Read:
Date: 08/11/2021
Local time: 12:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 01/02/2022
Read:
Date: 05/02/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 04/11/2021
Local time: 12:10
Read:
Date: 08/11/2021
Local time: 12:10
VII.2)Other additional information: