Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539258-2021

22/10/2021    S206

Polska-Lublin: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2021/S 206-539258

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 188-489407)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
Adres pocztowy: ul. Bohdana Dobrzańskiego 3
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-262
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wydział Zamówień Publicznych i Umów Sławomir Szepietowski
E-mail: dzp@zdw.lublin.pl
Tel.: +48 817495350
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdw.bip.lubelskie.pl
Adres profilu nabywcy: www.zdw.bip.lubelskie.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie kompleksowej dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 837 na odcinku od km ok. 28+534 do km ok. 43+085”.

Numer referencyjny: DZU.372.190.2021.bb
II.1.2)Główny kod CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 837 na odcinku od km ok. 28+534 do km ok. 43+085”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/10/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 188-489407

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: IV. 2. Informacje administracyjne
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:

Oferta musi zachować ważność do: 22/01/2022

Powinno być:

Oferta musi zachować ważność do: 26/01/2022

Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: IV. 2. Informacje administracyjne
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy do dnia 25.10.2021 r. do godz.9.00.

Powinno być:

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy do dnia 29.10.2021 r. do godz.9.00.

Numer sekcji: VI.3
Część nr: Informacje dodatkowe
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: III. Opis kryteriów oceny ofert:
Zamiast:

c. ceny za wykonanie podziałów działek lub nabycie działek, liczonej jako iloczyn ceny ryczałtowej za jeden podział działki lub nabycie działki w całości i maksymalnej liczby działek do podziału lub nabycia w całości (tj. 1100 szt.).

Wg poniższego wzoru: Pc = [Cmin : (Cd + Cm x 40+ Cz x 40+ Cg x 1100)] x 10

Powinno być:

c. ceny za wykonanie podziałów działek lub nabycie działek, liczonej jako iloczyn ceny ryczałtowej za jeden podział działki lub nabycie działki w całości i maksymalnej liczby działek do podziału lub nabycia w całości (tj. 1050 szt.).

Wg poniższego wzoru: Pc = [Cmin : (Cd + Cm x 40+ Cz x 40+ Cg x 1050)] x 10

Numer sekcji: VI.3
Część nr: Informacje dodatkowe
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: III. Opis kryteriów oceny ofert:
Zamiast:

3. Wykonanie otworów badawczych w badaniach geotechnicznych - znaczenie 30 %

Oferty ze wskazaniem wykonania otworów badawczych w badaniach geotechnicznych dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia drogi – z wykonaniem otworów badawczych w odległościach maks. co 200 m w osi drogi oraz obustronnie w odległości 3,30 m od osi istniejącej drogi lub drogi w nowym przebiegu, np. przy korekcie łuków - tj. 3 otwory badawcze w przekroju poprzecznym na każde rozpoczęte 200 m rozbudowy drogi:

- przy braku wskazania wykonania otworów badawczych - otrzymają liczbę punktów PO = 0

- przy wskazaniu wykonania otworów badawczych - otrzymają liczbę punktów PO = 10

W przypadku gdy Wykonawca w złożonej ofercie nie wskaże wykonania w/w otworów, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca nie oferuje ich wykonania. Oferta otrzyma liczbę punktów PO = 0 pkt.

Powinno być:

3. Wykonanie otworów badawczych w badaniach geotechnicznych dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia drogi –z wykonaniem otworów badawczych w śladzie projektowanej rozbudowy drogi w odległościach maks. co 200 m naprzemiennie w osi pasa ruchu oraz obustronnie w odległości 3,30 m od projektowanej osi drogi, tj. 3 otwory badawcze w przekroju poprzecznym na każde rozpoczęte 200 m rozbudowy drogi zamiast wykonywania otworów badawczych zgodnie z pkt. 1.2.16. litera a) w OPZ w zakresie odległości między otworami w ciągu rozbudowywanej drogi – znaczenie 30%.

przy braku wskazania wykonania otworów badawczych maks. co 200 m otrzymają liczbę punktów PBD = 0

przy wskazaniu wykonania otworów badawczych maks. co 200 m otrzymają punktów PBD = 10

Uwaga!: Wymagania określone w pkt. 1.2.16. litera b) i c) w OPZ pozostają bez zmian.

W przypadku gdy Wykonawca w złożonej ofercie nie wskaże wykonania w/w otworów, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca nie oferuje ich wykonania. Oferta otrzyma liczbę punktów PO = 0 pkt.

Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: IV. 2. Informacje administracyjne
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 25/10/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 29/10/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: IV. 2. Informacje administracyjne
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 25/10/2021
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 29/10/2021
Czas lokalny: 09:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: