Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539258-2021

22/10/2021    S206

Poland-Lublin: Engineering design services

2021/S 206-539258

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 188-489407)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
Postal address: ul. Bohdana Dobrzańskiego 3
Town: Lublin
NUTS code: PL814 Lubelski
Postal code: 20-262
Country: Poland
Contact person: Wydział Zamówień Publicznych i Umów Sławomir Szepietowski
E-mail: dzp@zdw.lublin.pl
Telephone: +48 817495350
Internet address(es):
Main address: www.zdw.bip.lubelskie.pl
Address of the buyer profile: www.zdw.bip.lubelskie.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Opracowanie kompleksowej dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 837 na odcinku od km ok. 28+534 do km ok. 43+085”.

Reference number: DZU.372.190.2021.bb
II.1.2)Main CPV code
71320000 Engineering design services
II.1.3)Type of contract
Services

Section VI: Complementary information

VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 188-489407

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.6
Lot No: IV. 2. Informacje administracyjne
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:

Oferta musi zachować ważność do: 22/01/2022

Read:

Oferta musi zachować ważność do: 26/01/2022

Section number: IV.2.7
Lot No: IV. 2. Informacje administracyjne
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy do dnia 25.10.2021 r. do godz.9.00.

Read:

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy do dnia 29.10.2021 r. do godz.9.00.

Section number: VI.3
Lot No: Informacje dodatkowe
Place of text to be modified: III. Opis kryteriów oceny ofert:
Instead of:

c. ceny za wykonanie podziałów działek lub nabycie działek, liczonej jako iloczyn ceny ryczałtowej za jeden podział działki lub nabycie działki w całości i maksymalnej liczby działek do podziału lub nabycia w całości (tj. 1100 szt.).

Wg poniższego wzoru: Pc = [Cmin : (Cd + Cm x 40+ Cz x 40+ Cg x 1100)] x 10

Read:

c. ceny za wykonanie podziałów działek lub nabycie działek, liczonej jako iloczyn ceny ryczałtowej za jeden podział działki lub nabycie działki w całości i maksymalnej liczby działek do podziału lub nabycia w całości (tj. 1050 szt.).

Wg poniższego wzoru: Pc = [Cmin : (Cd + Cm x 40+ Cz x 40+ Cg x 1050)] x 10

Section number: VI.3
Lot No: Informacje dodatkowe
Place of text to be modified: III. Opis kryteriów oceny ofert:
Instead of:

3. Wykonanie otworów badawczych w badaniach geotechnicznych - znaczenie 30 %

Oferty ze wskazaniem wykonania otworów badawczych w badaniach geotechnicznych dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia drogi – z wykonaniem otworów badawczych w odległościach maks. co 200 m w osi drogi oraz obustronnie w odległości 3,30 m od osi istniejącej drogi lub drogi w nowym przebiegu, np. przy korekcie łuków - tj. 3 otwory badawcze w przekroju poprzecznym na każde rozpoczęte 200 m rozbudowy drogi:

- przy braku wskazania wykonania otworów badawczych - otrzymają liczbę punktów PO = 0

- przy wskazaniu wykonania otworów badawczych - otrzymają liczbę punktów PO = 10

W przypadku gdy Wykonawca w złożonej ofercie nie wskaże wykonania w/w otworów, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca nie oferuje ich wykonania. Oferta otrzyma liczbę punktów PO = 0 pkt.

Read:

3. Wykonanie otworów badawczych w badaniach geotechnicznych dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia drogi –z wykonaniem otworów badawczych w śladzie projektowanej rozbudowy drogi w odległościach maks. co 200 m naprzemiennie w osi pasa ruchu oraz obustronnie w odległości 3,30 m od projektowanej osi drogi, tj. 3 otwory badawcze w przekroju poprzecznym na każde rozpoczęte 200 m rozbudowy drogi zamiast wykonywania otworów badawczych zgodnie z pkt. 1.2.16. litera a) w OPZ w zakresie odległości między otworami w ciągu rozbudowywanej drogi – znaczenie 30%.

przy braku wskazania wykonania otworów badawczych maks. co 200 m otrzymają liczbę punktów PBD = 0

przy wskazaniu wykonania otworów badawczych maks. co 200 m otrzymają punktów PBD = 10

Uwaga!: Wymagania określone w pkt. 1.2.16. litera b) i c) w OPZ pozostają bez zmian.

W przypadku gdy Wykonawca w złożonej ofercie nie wskaże wykonania w/w otworów, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca nie oferuje ich wykonania. Oferta otrzyma liczbę punktów PO = 0 pkt.

Section number: IV.2.2
Lot No: IV. 2. Informacje administracyjne
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 25/10/2021
Local time: 09:00
Read:
Date: 29/10/2021
Local time: 09:00
Section number: IV.2.7
Lot No: IV. 2. Informacje administracyjne
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 25/10/2021
Local time: 09:30
Read:
Date: 29/10/2021
Local time: 09:30
VII.2)Other additional information: