Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539280-2021

22/10/2021    S206

Polska-Wrocław: Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

2021/S 206-539280

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 186-483017)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Stadion Wrocław Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Al. Śląska 1
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 54-118
Państwo: Polska
E-mail: anita.fornalczyk-rozanska@stadionwroclaw.pl
Tel.: +48 717768000
Faks: +48 717768001
Adresy internetowe:
Główny adres: https://stadionwroclaw.ezamawiajacy.pl
Adres profilu nabywcy: https://stadionwroclaw.ezamawiajacy.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie, wykonanie, montaż oraz uruchomienie wystawy stałej Muzeum Śląska Wrocław, wraz ze Sport Barem, na terenie Stadionu Wrocław

Numer referencyjny: STADION WROCŁAW – 9/PN/2021
II.1.2)Główny kod CPV
79950000 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) zaprojektowanie i wykonanie prac adaptacyjnych: budowlanych i instalacyjnych niezbędnych dla utworzenia i udostępnienia ekspozycji stałej Muzeum Śląska Wrocław oraz baru wraz z zapleczem gastronomicznym,

2) zaprojektowanie, wykonanie, montaż oraz uruchomienie wystawy stałej w Muzeum Śląska Wrocław,

3) wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym również instrukcji użytkowania i konserwacji,

4) przeszkolenie personelu Zamawiającego (minimum 4 osoby) z obsługi i konserwacji całości wystawy (8 godzin szkolenia)

2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do sprawowania nadzoru autorskiego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/10/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 186-483017

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 03/11/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 30/11/2021
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 31/01/2022
Powinno być:
Data: 27/02/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 03/11/2021
Czas lokalny: 11:15
Powinno być:
Data: 30/11/2021
Czas lokalny: 11:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: