Services - 539280-2021

22/10/2021    S206

Polska-Wrocław: Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

2021/S 206-539280

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 186-483017)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Stadion Wrocław Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Al. Śląska 1
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 54-118
Państwo: Polska
E-mail: anita.fornalczyk-rozanska@stadionwroclaw.pl
Tel.: +48 717768000
Faks: +48 717768001
Adresy internetowe:
Główny adres: https://stadionwroclaw.ezamawiajacy.pl
Adres profilu nabywcy: https://stadionwroclaw.ezamawiajacy.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie, wykonanie, montaż oraz uruchomienie wystawy stałej Muzeum Śląska Wrocław, wraz ze Sport Barem, na terenie Stadionu Wrocław

Numer referencyjny: STADION WROCŁAW – 9/PN/2021
II.1.2)Główny kod CPV
79950000 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) zaprojektowanie i wykonanie prac adaptacyjnych: budowlanych i instalacyjnych niezbędnych dla utworzenia i udostępnienia ekspozycji stałej Muzeum Śląska Wrocław oraz baru wraz z zapleczem gastronomicznym,

2) zaprojektowanie, wykonanie, montaż oraz uruchomienie wystawy stałej w Muzeum Śląska Wrocław,

3) wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym również instrukcji użytkowania i konserwacji,

4) przeszkolenie personelu Zamawiającego (minimum 4 osoby) z obsługi i konserwacji całości wystawy (8 godzin szkolenia)

2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do sprawowania nadzoru autorskiego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/10/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 186-483017

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 03/11/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 30/11/2021
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 31/01/2022
Powinno być:
Data: 27/02/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 03/11/2021
Czas lokalny: 11:15
Powinno być:
Data: 30/11/2021
Czas lokalny: 11:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: