Services - 539351-2021

22/10/2021    S206

Polska-Tarnowskie Góry: Usługi zarządzania budową

2021/S 206-539351

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 173-451774)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Tarnowskie Góry
Adres pocztowy: Rynek 4
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Kod NUTS: PL228 Bytomski
Kod pocztowy: 42-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Biuro Zamówień Publicznych
E-mail: bzp@um.tgory.pl
Tel.: +48 323933856
Faks: +48 323933855
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.tarnowskiegory.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.tarnowskiegory.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji projektu pn. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry”

Numer referencyjny: BZP.271.32.2021
II.1.2)Główny kod CPV
71540000 Usługi zarządzania budową
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Inwestora Zastępczego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Koordynatora Czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z polskim prawem budowlanym, kodeksem cywilnym wraz z kontrolowaniem rozliczeń budowy dla Umowy na Roboty zawartej w ramach Projektu pn. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry”

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/10/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 173-451774

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:

Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium kosztu związanego z okolicznością przedłużenia terminu realizacji umowy na roboty budowlane / Waga: 20.00

Kryterium jakości - Nazwa: Zwiększenie wysokości kary umownej za każdorazowe niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w jakikolwiek zakresie wskazanym w §24 ust. 2 umowy / Waga: 10.00

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Kierownika Zespołu - Koordynatora Czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego (Eksperta 1) w pełnieniu funkcji Kierownika Projektu/Koordynatora Czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego/Inżyniera Kontraktu/Rezydenta Kontraktu w zarządzaniu i nadzorowaniu inwestycji / Waga: 10.00

Cena - Waga: 60.00

Powinno być:

Kryterium jakości - Nazwa: Zwiększenie wysokości kary umownej za każdorazowe niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w jakikolwiek zakresie wskazanym w §24 ust. 2 umowy / Waga 20,00;

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Kierownika Zespołu -Koordynatora Czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego (Eksperta1) w pełnieniu funkcji Kierownika Projektu/Koordynatora Czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego/Inżyniera Kontraktu/Rezydenta Kontraktu w zarządzaniu i nadzorowaniu inwestycji / Waga:20:00;

Cena - Waga:60,00

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 29/10/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 04/11/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 26/01/2022
Powinno być:
Data: 01/02/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 29/10/2021
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 04/11/2021
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: