Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539351-2021

22/10/2021    S206

Polska-Tarnowskie Góry: Usługi zarządzania budową

2021/S 206-539351

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 173-451774)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Tarnowskie Góry
Adres pocztowy: Rynek 4
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Kod NUTS: PL228 Bytomski
Kod pocztowy: 42-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Biuro Zamówień Publicznych
E-mail: bzp@um.tgory.pl
Tel.: +48 323933856
Faks: +48 323933855
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.tarnowskiegory.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.tarnowskiegory.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji projektu pn. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry”

Numer referencyjny: BZP.271.32.2021
II.1.2)Główny kod CPV
71540000 Usługi zarządzania budową
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Inwestora Zastępczego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Koordynatora Czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z polskim prawem budowlanym, kodeksem cywilnym wraz z kontrolowaniem rozliczeń budowy dla Umowy na Roboty zawartej w ramach Projektu pn. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry”

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/10/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 173-451774

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:

Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium kosztu związanego z okolicznością przedłużenia terminu realizacji umowy na roboty budowlane / Waga: 20.00

Kryterium jakości - Nazwa: Zwiększenie wysokości kary umownej za każdorazowe niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w jakikolwiek zakresie wskazanym w §24 ust. 2 umowy / Waga: 10.00

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Kierownika Zespołu - Koordynatora Czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego (Eksperta 1) w pełnieniu funkcji Kierownika Projektu/Koordynatora Czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego/Inżyniera Kontraktu/Rezydenta Kontraktu w zarządzaniu i nadzorowaniu inwestycji / Waga: 10.00

Cena - Waga: 60.00

Powinno być:

Kryterium jakości - Nazwa: Zwiększenie wysokości kary umownej za każdorazowe niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w jakikolwiek zakresie wskazanym w §24 ust. 2 umowy / Waga 20,00;

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Kierownika Zespołu -Koordynatora Czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego (Eksperta1) w pełnieniu funkcji Kierownika Projektu/Koordynatora Czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego/Inżyniera Kontraktu/Rezydenta Kontraktu w zarządzaniu i nadzorowaniu inwestycji / Waga:20:00;

Cena - Waga:60,00

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 29/10/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 04/11/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 26/01/2022
Powinno być:
Data: 01/02/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 29/10/2021
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 04/11/2021
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: