Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539399-2021

22/10/2021    S206

Poland-Oświęcim: Waste-tip management services

2021/S 206-539399

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 191-495924)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu
Postal address: ulica Bema 12A
Town: Oświęcim
NUTS code: PL21A Oświęcimski
Postal code: 32-600
Country: Poland
Contact person: Beata Dybał
E-mail: dybal.beata@zuk.oswiecim.pl
Telephone: +48 338423140
Fax: +48 334768077
Internet address(es):
Main address: http://www.zuk.oswiecim.pl
Address of the buyer profile: www.zuk.oswiecim.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Przyjęcie i zagospodarowanie odpadów zmieszanych i innych pochodzących z realizacji usług świadczonych przez Spółkę z podziałem na 2 części"

Reference number: 01/PZ/2021
II.1.2)Main CPV code
90533000 Waste-tip management services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest przyjęcie i zagospodarowanie odpadów pochodzących z realizacji usług świadczonych przez Spółkę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obsługiwanych przez Zamawiającego (dotyczy głównie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy) na instalację mechaniczno–biologicznego przetwarzania odpadów, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j.:Dz.U. z 2021r., poz. 779 ze zm) Zamówienie obejmuje zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, a także zagospodarowanie innych odpadów segregowanych, w tym odpadów wielkogabarytowych, odpadów zielonych oraz bioodpadów.

Odpady, które zamawiający będzie dostarczał do instalacji to odpady pochodzące z realizacji usługi związanej z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, z którymi Zamawiający ma zawarte umowy cywilnoprawne (...)

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 191-495924

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.4
Lot No: 2
Place of text to be modified: Opis zamówienia:
Instead of:

i) prognozowana ilość oraz rodzaj odpadów przeznaczonych do przetwarzania jest zawarta w tabeli zamieszczonej na końcu poniżej oraz formularzu cenowym i wynosi łącznie około – 8825 Mg;

Read:

i) prognozowana ilość oraz rodzaj odpadów przeznaczonych do przetwarzania jest zawarta w tabeli zamieszczonej na końcu poniżej oraz formularzu cenowym i wynosi łącznie około – 5814 Mg;

Section number: II.2.4
Lot No: 2
Place of text to be modified: Opis zamówienia:
Instead of:

Kod odpadów Rodzaj odpadów Prognoza na rok 2021 [Mg]

10 01 15 Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14-20,00

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury-200,00

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych-150,00

15 01 03 Opakowania z drewna-200,00

15 01 04 Opakowania z metali-10,00

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 230,00

15 01 07 Opakowania ze szkła-50,00

15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02-15,00

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów-450,00

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.-10,00

17 02 01 Drewno-30,00

17 02 02 Szkło-20,00

17 02 03 Tworzywa sztuczne-20,00

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie-20,00

17 06 04 Materiały izolacyjne -100,00

17 08 02 Materiały budowlane zawierające gips -10,00

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu-500,00

19 08 01 Skratki-250,00

19 08 02 Zawartość piaskowników-300,00

19 12 05 Szkło-10,00

19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)-10,00

20 01 01 Papier i tektura-250,00

20 01 02 Szkło-100,00

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji-40,00

20 01 11 Tekstylia-20,00

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne-20,00

20 01 39 Tworzywa sztuczne-150,00

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny-50,00

20 02 01 Odpady zielone ulegające biodegradacji-200,00

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 20,00

20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji-350,00

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne-4 500,00

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów-100,00

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych-20,00

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe-300,00

20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach-100,00

SUMA: 8 825 Mg

Read:

Kod odpadów Rodzaj odpadów Prognoza na rok 2021 [Mg]

10 01 15 Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14-5,00

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury-150,00

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych-100,00

15 01 03 Opakowania z drewna-100,00

15 01 04 Opakowania z metali-2,00

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 200,00

15 01 07 Opakowania ze szkła-10,00

15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02-3,00

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów-400,00

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.-2,00

17 02 01 Drewno-5,00

17 02 02 Szkło-20,00

17 02 03 Tworzywa sztuczne-10,00

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie-20,00

17 06 04 Materiały izolacyjne -50,00

17 08 02 Materiały budowlane zawierające gips -5,00

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu-250,00

19 08 01 Skratki-250,00

19 08 02 Zawartość piaskowników-250,00

19 12 05 Szkło-2,00

19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)-100,00

20 01 01 Papier i tektura-180,00

20 01 02 Szkło-30,00

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji-10,00

20 01 11 Tekstylia-20,00

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne-5,00

20 01 39 Tworzywa sztuczne-50,00

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny-5,00

20 02 01 Odpady zielone ulegające biodegradacji-200,00

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 10,00

20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji-300,00

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne- 2 800,00

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów-50,00

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych-20,00

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe-150,00

20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach-50,00

SUMA: 5814 Mg

Section number: III.1.3
Lot No: 2
Place of text to be modified: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Instead of:

C.2.

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, następujących usług:

a) co najmniej jedną usługę przesortowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości w ilości co najmniej 4000 Mg.

b) co najmniej 1 usługa zagospodarowania odpadów komunalnych o kodach 20 01 02, 15 01 07, 20 01 01, 15 01 01, 15 01 04, 20 01 39, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 06 w ilości co najmniej 1.000 Mg.

c) co najmniej jedną usługę odebrania do zagospodarowania segregowanych odpadów komunalnych wielkogabarytowych odebranych od właścicieli nieruchomości w ilości co najmniej 300 Mg.

d) co najmniej jedną usługę zagospodarowania odpadów remontowo-budowlanych pochodzących od właścicieli nieruchomości w ilości co najmniej 20 Mg (przedstawienie kart przekazania odpadu i faktur łącznie za zagospodarowanie odpowiedniego tonażu tych odpadów)

Read:

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, następujących usług:

a) co najmniej jedną usługę przesortowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości w ilości co najmniej 2500 Mg.

b) co najmniej 1 usługa zagospodarowania odpadów komunalnych o kodach 20 01 02, 15 01 07, 20 01 01, 15 01 01, 15 01 04, 20 01 39, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 06 w ilości co najmniej 600 Mg.

c) co najmniej jedną usługę odebrania do zagospodarowania segregowanych odpadów komunalnych wielkogabarytowych odebranych od właścicieli nieruchomości w ilości co najmniej 150 Mg.

d) co najmniej jedną usługę zagospodarowania odpadów remontowo-budowlanych pochodzących od właścicieli nieruchomości w ilości co najmniej 20 Mg (przedstawienie kart przekazania odpadu i faktur łącznie za zagospodarowanie odpowiedniego tonażu tych odpadów).

Section number: IV.2.2
Lot No: 1 i 2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 02/11/2021
Local time: 07:00
Read:
Date: 05/11/2021
Local time: 07:00
Section number: IV.2.7
Lot No: 1 i 2
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 02/11/2021
Local time: 08:00
Read:
Date: 05/11/2021
Local time: 08:00
VII.2)Other additional information: