Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539416-2021

22/10/2021    S206

Nederland-Lelystad: Diensten voor ontwikkeling van boekhoudsoftware

2021/S 206-539416

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 198-516942)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Provincie Flevoland
Nationaal identificatienummer: 55378210
Postadres: Visarenddreef 1
Plaats: LELYSTAD
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8232PH
Land: Nederland
Contactpersoon: Henk Klaassen
E-mail: info@flevoland.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.flevoland.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vervanging van een financieel systeem inclusief implementatie en inrichting (VFSII)

Referentienummer: PFL-2641566
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72212443 Diensten voor ontwikkeling van boekhoudsoftware
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De provincie Flevoland is voornemens een langjarige Overeenkomst te sluiten met één Opdrachtnemer voor de vervanging van het financiële systeem inclusief koppelingen middels een software as a service (SAAS) oplossing.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/10/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 198-516942

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Aanvullende CPV-code(s)
In plaats van:
72227000 Advies over software-integratie
48920000 Kantoorautomatiseringssoftware
48219300 Administratieve software
Te lezen:
48219300 Administratieve software
48920000 Kantoorautomatiseringssoftware
72227000 Advies over software-integratie
Afdelingsnummer: II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
In plaats van:

Aanvang: 31-05-2022

Einde: 31-12-2027

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Na de initiële looptijd (Fase 1 & 2) kan er in Fase 3 met 7 x 2 jaar verlengd worden. Daarnaast is er in Fase 4 een migratie/re-transitie periode van 27 maanden.

Te lezen:

Aanvang: 14-02-2022

Einde: 31-12-2027

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Na de initiële looptijd (Fase 1 & 2) kan er in Fase 3 met 7 x 2 jaar verlengd worden. Daarnaast is er in Fase 4 een migratie/re-transitie periode van 27 maanden.

Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 23/11/2021
Plaatselijke tijd: 12:30
Te lezen:
Datum: 23/11/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

Datum: 10-01-2022

Plaatselijke tijd: 12:35

Te lezen:

Datum: 23-11-2021

Plaatselijke tijd: 12:00

VII.2)Overige nadere inlichtingen: