Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539527-2021

22/10/2021    S206

Slovakia-Bratislava: Toll-collection services

2021/S 206-539527

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
National registration number: 35919001
Postal address: Dúbravská cesta 14
Town: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Postal code: 84104
Country: Slovakia
Contact person: Monika Kovačková
E-mail: monika.kovackova@ndsas.sk
Telephone: +421 258311394
Internet address(es):
Main address: www.ndsas.sk
Address of the buyer profile: www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Služba výberu a evidencie úhrady diaľničných známok za užívanie vymedzených úsekov ciest

Reference number: 10302/01-2015/-JP
II.1.2)Main CPV code
79941000 Toll-collection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.2)Description
II.2.1)Title:

Služba výberu a evidencie úhrady diaľničných známok za užívanie vymedzených úsekov ciest

Lot No: 0
II.2.2)Additional CPV code(s)
72222300 Information technology services
50324100 System maintenance services
79342320 Customer-care services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK0 Slovensko
Main site or place of performance:

Služba bude poskytovaná na vymedzených úsekoch ciest, ktoré možno užívať po zaplatení úhrady diaľn. známky a na obch. miestach so zákazn. službami, predovšetkým kde je možné uhradiť diaľn. známku.

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Predmetom zákazky je služba výberu a evidencie úhrady diaľničných známok za používanie vymedzených úsekov ciest

(ďalej len "Služba") v SR, ktorú bude poskytovateľ Služby vykonávať v prospech Verejného obstarávateľa. Podľa v

súčasnosti platných právnych predpisov sa povinnosť úhrady diaľničnej známky týka dvojstopových motorových vozidiel alebo jazdných súprav s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony a dvojstopových motorových vozidiel kategórie M1 bez ohľadu na ich celkovú hmotnosť, ktoré využívajú vymedzené úseky ciest označené príslušnými dopravnými značkami.

Základné ciele Služby sú:

a) zabezpečenie efektívneho výberu úhrady diaľničných známok za používanie vymedzených úsekov ciest,

b) zvýšenie komfortu používateľov vymedzených úsekov ciest obsluhy a poskytnutie výhod zákazníkom,

c) zabezpečenie včasnej a úplnej úhrady poplatkov za používanie vymedzených úsekov ciest na účet verejného

obstarávateľa.

Poskytovateľ Služby bude zodpovedný za návrh, vybudovanie, financovanie a prevádzku/údržbu Služby počas trvania

zmluvného vzťahu. Počas tohto obdobia bude poskytovateľ Služby vlastníkom všetkých relevantných komponentov

potrebných na poskytovanie Služby okrem tých, o ktorých to je uvedené v súťažných podkladoch. Súčasťou

poskytovania Služby je okrem iného aj informačná kampaň pred zavedením Služby. Ďalšie podrobné vymedzenie

predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 67
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

Uzatvorená zmluva nie je Rámcovou dohodou.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2015/S 175-318543

Section V: Award of contract/concession

Contract No: ZM/2015/0331
Lot No: DZM/2015/0331/0008
Title:

Zmluva o poskytovaní služby výberu a evidencie úhrady diaľničných známok za užívanie vymedzených úsekov ciest

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
04/09/2015
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: SkyToll, a. s.
National registration number: 44500734
Postal address: Lamačská cesta 3/B
Town: Bratislava
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Postal code: 84104
Country: Slovakia
E-mail: info@skytoll.sk
Telephone: +421 232607061
The contractor/concessionaire is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 2.78 EUR

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1/ K bodu V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (bez DPH) (v čase uzatvorenia zmluvy):

Kritérium "najnižšia cena" stanovil verejný obstarávateľ ako výšku odplaty (sadzby) v percentách z realizovaných

príjmov Verejného obstarávateľa z výberu úhrad diaľničných známok v Euro bez DPH. Úspešný uchádzač navrhol za

dodanie predmetu zákazky najnižšiu odplatu (sadzbu) vo výške 2,78 %.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
79941000 Toll-collection services
VII.1.2)Additional CPV code(s)
72222300 Information technology services
50324100 System maintenance services
79342320 Customer-care services
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: SK0 Slovensko
Main site or place of performance:

Služba bude poskytovaná na vymedzených úsekoch ciest, ktoré možno užívať po zaplatení úhrady diaľn. známky a na obch. miestach so zákazn. službami, predovšetkým kde je možné uhradiť diaľn. známku.

VII.1.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je služba výberu a evidencie úhrady diaľničných známok za používanie vymedzených úsekov ciest

(ďalej len "Služba") v SR, ktorú bude poskytovateľ Služby vykonávať v prospech Verejného obstarávateľa. Podľa v

súčasnosti platných právnych predpisov sa povinnosť úhrady diaľničnej známky týka dvojstopových motorových vozidiel alebo jazdných súprav s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony a dvojstopových motorových vozidiel kategórie M1 bez ohľadu na ich celkovú hmotnosť, ktoré využívajú vymedzené úseky ciest označené príslušnými dopravnými značkami.

Základné ciele Služby sú:

a) zabezpečenie efektívneho výberu úhrady diaľničných známok za používanie vymedzených úsekov ciest,

b) zvýšenie komfortu používateľov vymedzených úsekov ciest obsluhy a poskytnutie výhod zákazníkom,

c) zabezpečenie včasnej a úplnej úhrady poplatkov za používanie vymedzených úsekov ciest na účet verejného

obstarávateľa.

Poskytovateľ Služby bude zodpovedný za návrh, vybudovanie, financovanie a prevádzku/údržbu Služby počas trvania

zmluvného vzťahu. Počas tohto obdobia bude poskytovateľ Služby vlastníkom všetkých relevantných komponentov

potrebných na poskytovanie Služby okrem tých, o ktorých to je uvedené v súťažných podkladoch. Súčasťou

poskytovania Služby je okrem iného aj informačná kampaň pred zavedením Služby. Ďalšie podrobné vymedzenie

predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Start: 04/09/2015
End: 31/12/2023
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

Uzatvorená zmluva nie je Rámcovou dohodou. Platnosť zmluvy je od 04.09.2015 s opciou do 31.12.2023.

VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 19 412 059.73 EUR
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: SkyToll, a. s.
National registration number: 44500734
Postal address: Lamačská cesta 3/B
Town: Bratislava
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Postal code: 84104
Country: Slovakia
E-mail: info@skytoll.sk
Telephone: +421 232607061
The contractor/concessionaire is an SME: no
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Predmetom Dodatku č. 8 je úprava procesov pri opravách v evidencii elektronickej diaľničnej známky, zmena štruktúry Internetového portálu, aktualizácia procesu generovania Kontrolného výkazu DPH, pričom náklady na realizáciu sú vo výške 310 696,00 EUR.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for additional works, services or supplies by the original contractor/concessionaire (Art. 43(1)(b) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(b) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(b) of Directive 2014/25/EU)
Description of the economic or technical reasons and the inconvenience or duplication of cost preventing a change of contractor:

Dôvodom uzatvorenia Dodatku č. 8 je úprava procesov pri opravách v evidencii elektronickej diaľničnej známky, zmena štruktúry Internetového portálu, aktualizácia procesu generovania Kontrolného výkazu DPH.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 19 101 363.73 EUR
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 19 412 059.73 EUR