The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Services - 539529-2021

22/10/2021    S206

Česko-Karlovy Vary: Architektonické, technické a zeměměřičské služby

2021/S 206-539529

Oznámení o změně

Změna zakázky/koncese během doby jejího trvání

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Národní identifikační číslo: 01312774
Poštovní adresa: Chebská 48/73
Obec: Karlovy Vary
Kód NUTS: CZ041 Karlovarský kraj
PSČ: 360 06
Země: Česko
Kontaktní osoba: Eliška Bešťáková
E-mail: e.bestakova@spucr.cz
Tel.: +420 355311623
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://spucr.cz
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.spucr.cz

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

KoPÚ v k.ú. Štítary u Krásné, k.ú. Vlkovice u M.L, k.ú. Martinov u M.L a k.ú. Prameny.

Spisové číslo: 2VZ20096/2014-529101
II.1.2)Hlavní kód CPV
71250000 Architektonické, technické a zeměměřičské služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 1 - KoPÚ v k.ú. Štítary u Krásné, Obec Krásná

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71250000 Architektonické, technické a zeměměřičské služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ041 Karlovarský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Karlovarský kraj, okres Cheb, obec Krásná, k.ú. Štítary u Krásné

II.2.4)Popis výběrového řízení v době zadání zakázky:

Předmět plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Štítary u Krásné (část 1), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., v platném znění, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytýčení hranic nových pozemků dle požadavků vlastníků. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese
Doba trvání v měsících: 69
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl IV: Řízení

IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Oznámení o výsledku zadávacího řízení týkající se této zakázky
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 203-530869

Oddíl V: Zadání zakázky/udělení koncese

Zakázka č.: 404113
Část č.: 1
Název:

Část 1 - KoPÚ v k.ú. Štítary u Krásné, Obec Krásná

V.2)Zadání zakázky/udělení koncese
V.2.1)Datum uzavření smlouvy/vydání rozhodnutí o udělení koncese:
06/01/2016
V.2.2)Informace o nabídkách
Zakázka byla zadána/koncese byla udělena skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: GEOREAL spol. s r.o.
Národní identifikační číslo: 40527514
Poštovní adresa: Hálkova 1059/12
Obec: Plzeň
Kód NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
PSČ: 301 00
Země: Česko
E-mail: georeal@georeal.cz
Tel.: +420 377237343
Internetová adresa: http://georeal.cz
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese (v době uzavření smlouvy;bez DPH)
Konečná hodnota veřejné zakázky: 1 209 500.00 CZK

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167811
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: http://www.uohs.cz
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167811
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: http://www.uohs.cz
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
19/10/2021

Oddíl VII: Změna zakázky/koncese

VII.1)Popis zakázky po provedení úprav
VII.1.1)Hlavní kód CPV
71250000 Architektonické, technické a zeměměřičské služby
VII.1.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
VII.1.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ041 Karlovarský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Karlovarský kraj, okres Cheb, obec Krásná, k.ú. Štítary u Krásné

VII.1.4)Popis zakázky:

Předmět plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Štítary u Krásné (část 1), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., v platném znění, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytýčení hranic nových pozemků dle požadavků vlastníků. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

VII.1.5)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese
Doba trvání v měsících: 69
VII.1.6)Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese (bez DPH)
Celková hodnota zakázky/položky/koncese: 35 392.50 CZK
VII.1.7)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: GEOREAL spol. s r.o.
Národní identifikační číslo: 40527514
Poštovní adresa: Hálkova 1059/12
Obec: Plzeň
Kód NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
PSČ: 301 00
Země: Česko
E-mail: georeal@georeal.cz
Tel.: +420 377237343
Internetová adresa: http://georeal.cz
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ano
VII.2)Informace o změnách
VII.2.1)Popis změn
Povaha a rozsah změn (s uvedením možných předchozích změn zakázky):

Snížení počtu měrných jednotek u fakturačního celku 3.4. dle skutečně zpracovaného počtu MJ.

VII.2.2)Důvody změny
Potřeba změny vyvolaná okolnostmi, které veřejný zadavatel/zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (čl. 43 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/23/EU, čl. 72 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/24/EU, čl. 89 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/25/EU)
Popis okolností, které si vynutily změnu, a vysvětlení neočekávané povahy těchto okolností:

Fakturace dle skutečně zaměřených jednotek.

VII.2.3)Navýšení ceny
Aktualizovaná celková hodnota zakázky před změnami (při zohlednění možných dřívějších smluvních změn a cenových úprav a v případě směrnice 2014/23/EU průměrné inflace daného členského státu)
Hodnota bez DPH: 1 277 675.00 CZK
Celková hodnota zakázky po provedení změn
Hodnota bez DPH: 1 248 425.00 CZK