Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539530-2021

22/10/2021    S206

Bulgaria-Sofia: Data services

2021/S 206-539530

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: ELEKTRONNO UPRAVLENIE
National registration number: 177098809
Postal address: UL. GURKO No. 6
Town: gr.Sofiya
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
Contact person: Evelina Todorova Gyurova
E-mail: egurova@e-gov.bg
Internet address(es):
Main address: https://e-gov.bg/wps/portal/agency/home
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/2414

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

“Надграждане на разработения прототип до пълнофункционална система за управление на електронни форми“

II.1.2)Main CPV code
72300000 Data services
II.1.3)Type of contract
Services
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Целта на настоящата поръчка е да осигури надграждане на разработения прототип до пълнофункционална система за управление на електронни форми. В обхвата на настоящата поръчка влизат следните дейности:

Дейност 1: Надграждане на разработения прототип до пълнофункционална система за управление на електронни форми;

Дейност 2: Разработка, съгласуване и утвърждаване на моделите по чл. 8, ал. 5 и ал. 6 от Закона за електронно управление;

Дейност 3: Миграция и трансформация на наличните ЕАУ и свързаните с тях образци на документи и работни процеси;

Дейност 4: Консултантски услуги;

Дейност 5: Разработка и актуализация на електронна форма по заявка.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 42
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Дейности 1, 2 и 3 се финансират по проект BG05SFOP001-1.004 „Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление във връзка с прилагане на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги“ финансиран със средствата на оперативна програма „Добро управление“. Дейност 3 и 4 се финансират от бюджета на ДА "Електронно управление".

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2021/S 079-203444

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 16269
Title:

“Надграждане на разработения прототип до пълнофункционална система за управление на електронни форми“

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
13/04/2021
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Булпрос Консултинг ЕАД
National registration number: 201203809
Postal address: „Младост 4” Бизнес Парк София бл.сграда 15 ет.5
Town: гр. София
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Postal code: 1766
Country: Bulgaria
The contractor/concessionaire is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 1 408 900.00 BGN

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
72300000 Data services
VII.1.2)Additional CPV code(s)
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
VII.1.4)Description of the procurement:

Целта на настоящата поръчка е да осигури надграждане на разработения прототип до пълнофункционална система за управление на електронни форми. Ще се извършат дейности по:

актуализация и промени на наличните функционалности на прототипа;

създаване на нови функционалности;

пълна трансформация на разработения към текущия момент прототип на системата за еФорми до Система за създаване, управление и предоставяне на електронни форми;

трансформиране на разработените до момента PDF форми в web форми;

разработване на моделите предвидени в чл.8, ал.5 и ал.6 от ЗЕУ;

Интеграция с хоризонталните системи на електронното управление, съгласно поетапното развитие на Единния модел;

Интеграция с регистрите за оперативна съвместимост;

Осигуряване на достъп до централизирана система за управление на профили и услуги, чрез които външни участници да осъществяват оторизиран достъп до функционалностите на системата или части от информацията;

Интеграция с е-Автентикация;

Разработване на страници и интерфейси за получаване/предоставяне на статистическа и аналитична информация, свързана с потреблението на ЕАУ чрез Единния модел, която да се визуализира в реално време;

Осигуряване на възможност за персонализация на съдържанието и функционалностите, достъпни от потребителите, базирано на информация, съхранена в профилите им и/или нивото на осигуреност на използваното средство за идентифициране;

Разработване на интерфейс за извикване и попълване на електронни форми за ЕАУ, взаимодействие с потребителите, включително регистрация (при първоначално регистриране), промяна на персонална информация и др.;

Разработване на функционалност за журналиране на събития, свързани с регистрация/промяна/заличаване на потребителски профил и интеграция с журнала на събитията на ЕУ;

Интеграция с директорийната услуга за контрол и управление на достъпа до ресурсите на ЕУ от служителите на държавната администрация;.

Интеграция с RegiX за връзка с ГРАО, Търговски регистър и др., от където ще се вземат данни за автоматичното попълване на данните в заявлението;

Интеграция с е-Връчване;

Интеграция с е-Плащане;

Интеграция с интеграционната шина за достъп до ИТ услуги и данни, част от интеграционния слой на електронното управление.

В обхвата на настоящата поръчка влизат следните дейности:

Дейност 1: Надграждане на разработения прототип до пълнофункционална система за управление на електронни форми;

Дейност 2: Разработка, съгласуване и утвърждаване на моделите по чл. 8, ал. 5 и ал. 6 от Закона за електронно управление;

Дейност 3: Миграция и трансформация на наличните ЕАУ и свързаните с тях образци на документи и работни процеси;

Дейност 4: Консултантски услуги;

Дейност 5: Разработка и актуализация на електронна форма по заявка.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 42
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 1 408 900.00 BGN
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Булпрос Консултинг ЕАД
National registration number: 201203809
Postal address: „Младост 4” Бизнес Парк София бл.сграда 15 ет.5
Town: гр. София
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Postal code: 1766
Country: Bulgaria
The contractor/concessionaire is an SME: no
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), във връзка с преобразуване, чрез промяна на правната форма, вписано в Търговския регистър на 13.07.2021 г., дружеството „БУЛПРОС КОНСУЛТИНГ“ АД се преобразува на „БУЛПРОС КОНСУЛТИНГ“ ЕАД.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), във връзка с преобразуване, чрез промяна на правната форма, вписано в Търговския регистър на 13.07.2021 г. съгласно което дружеството „БУЛПРОС КОНСУЛТИНГ“ АД се преобразува на „БУЛПРОС КОНСУЛТИНГ“ ЕАД

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 1 408 900.00 BGN
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 1 408 900.00 BGN