Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539539-2021

22/10/2021    S206

Poland-Warsaw: Data transmission services

2021/S 206-539539

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: PROKURATURA KRAJOWA
Postal address: ul. Postępu 3
Town: WARSZAWA
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Contact person: Marcin Duchnowicz
E-mail: Marcin.Duchnowicz@pk.gov.pl
Telephone: +48 221251390
Internet address(es):
Main address: https://www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup usług transmisji danych dla jednostek organizacyjnych prokuratury

Reference number: PK XF 261.19.2017
II.1.2)Main CPV code
72318000 Data transmission services
II.1.3)Type of contract
Services
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Prokuratura Krajowa, ul. Rakowiecka 26/30, Warszawa oraz powszechne jednostki organizacyjne prokuratury na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) opracowanie Dokumentu Inicjującego projekt (DIP),

b) wykonanie Projektu technicznego uruchamianej usługi typu A,

c) wykonanie Projektu technicznego uruchamianej usługi typu B,

d) wykonanie Harmonogramu realizacji zestawiania i uruchomienia łączy w lokalizacjach Zamawiającego wraz z opisem i procedurą podłączania poszczególnych lokalizacji do udostępnianej usługi typu A,

e) wykonanie Harmonogramu realizacji zestawiania i uruchomienia łączy w lokalizacjach Zamawiającego wraz z opisem i procedurą podłączania poszczególnych lokalizacji do udostępnianej usługi typu B,

f) dostawę urządzeń, zestawienie i uruchomienie łączy podstawowych w siedzibie POPD PK, OPDR, POPDMS oraz we wszystkich wyspecyfikowanych w Załączniku nr 2 do Wzoru umowy – adresy miejsca instalacji łączy oraz przepustowość w lokalizacjach Zamawiającego umożliwiających korzystanie z usługi typu A. Wszystkie urządzenia muszą być dostarczone, zainstalowane i uruchomione przez Wykonawcę i są jego własnością w okresie świadczenia usług oraz po ich zakończeniu,

g) dostawę urządzeń, zestawienie i uruchomienie Łączy zapasowych w siedzibie POPD PK, OPDR, POPDMS oraz w wyspecyfikowanych w Załączniku nr 2 do Wzoru umowy – adresy miejsca instalacji łączy oraz przepustowość w lokalizacjach Zamawiającego umożliwiających korzystanie z usługi typu A odpowiednio w przypadku awarii lub usterki łącza podstawowego. Wszystkie urządzenia muszą być dostarczone, zainstalowane i uruchomione przez Wykonawcę i są jego własnością w okresie świadczenia usług oraz po ich zakończeniu,

h) dostawę urządzeń, zestawienie i uruchomienie Łączy podstawowych w siedzibie POPD PK, OPDR,POPDMS oraz we wszystkich wyspecyfikowanych w Załączniku nr 2 lokalizacjach Zamawiającego umożliwiających korzystanie z Usługi typu B,

i) opracowanie Planu testów i scenariuszy testów dla usługi typu A,

j) opracowanie Planu testów i scenariuszy testów dla usługi typu B,

k) uruchomienie SBUB w tym SMLB oraz SZUB,

l) świadczenie usług transmisji danych w okresie 48 miesięcy od dnia podpisania umowy dla usługi typu A, nie wcześniej niż od dnia 19.5.2018 r. oraz w terminie od dnia 1.9.2018 r. dla usługi typu B we wskazanych w Załączniku nr 2 do Wzoru umowy – adresy miejsca instalacji łączy oraz przepustowość lokalizacjach, przy czym okres świadczenia usługi typu A i usługi typu B ulega zakończeniu w tym samym dniu, tj. w dniu 18.5.2022 roku,

m) świadczenie usług monitorowania udostępnionych usług transmisji danych,

n) świadczenie usług ochrony przeciw atakom typu DDoS dla węzłów styku z siecią Internet realizujących usługę typu B,

o) świadczenie usług zarządzania i utrzymania urządzeń CE, SMZ, SZUB, SMLB, SBUB, SMW oraz łączy teletransmisyjnych w trakcie obowiązywania umowy poprzez:

i. zdalne zarządzanie konfiguracją fizyczną i logiczną sieci oraz utrzymanie urządzeń CE,

ii. zarządzanie siecią i monitorowanie stanu technicznej infrastruktury udostępnionej Zamawiającemu,

iii. zmiany konfiguracji urządzeń CE na wniosek Zamawiającego; dokonywanie konfiguracji interfejsów dla celów dołączenia do sieci LAN i WAN,

iv. naprawa lub wymiana uszkodzonego urządzenia CE,

v. rozwiązywanie problemów eksploatacyjnych,

vi. zapewnienie Zamawiającemu zdalnego przeglądania pełnej konfiguracji w trybie „tylko do odczytu” urządzeń CE zainstalowanych we wszystkich lokalizacjach Zamawiającego,

vii. monitorowanie łączy transmisji danych udostępnianej struktury sieciowej przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku (24/7/365) wraz z powiadamianiem Zamawiającego o wykrytych awariach lub usterkach,

viii. konfiguracje adresacji IP zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym,

ix. wykrywanie awarii i naprawę łączy dostępowych,

p) sporządzenie raportów miesięcznych SLA z funkcjonowania usługi typu A i usługi typu B,

q) sporządzanie raportów z funkcjonowania usługi Anty DDoS,

r) przeprowadzenie szkoleń,

s) sporządzenie i aktualizacja Dokumentacji powykonawczej i administracyjnej.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 48
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2017/S 247-521966

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 452/12/2017
Title:

Zakup usług transmisji danych dla jednostek organizacyjnych prokuratury

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
19/12/2017
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Netia S.A.
Postal address: ul. Poleczki 13
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-822
Country: Poland
Telephone: +48 223522976
Fax: +48 223522976
Internet address: www.netia.pl
The contractor/concessionaire is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 14 172 480.00 PLN

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Postal address: ul. POSTĘPU 17A
Town: WARSZAWA
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Postal address: ul. POSTĘPU 17A
Town: WARSZAWA
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
72318000 Data transmission services
VII.1.2)Additional CPV code(s)
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Prokuratura Krajowa, ul. Postępu 3, Warszawa oraz powszechne jednostki organizacyjne prokuratury na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

VII.1.4)Description of the procurement:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) opracowanie Dokumentu inicjującego projekt (DIP),

b) wykonanie Projektu technicznego uruchamianej usługi typu A,

c) wykonanie Projektu technicznego uruchamianej usługi typu B,

d) wykonanie Harmonogramu realizacji zestawiania i uruchomienia łączy w lokalizacjach Zamawiającego wraz z opisem i procedurą podłączania poszczególnych lokalizacji do udostępnianej usługi typu A,

e) wykonanie Harmonogramu realizacji zestawiania i uruchomienia łączy w lokalizacjach Zamawiającego wraz z opisem i procedurą podłączania poszczególnych lokalizacji do udostępnianej usługi typu B,

f) dostawę urządzeń, zestawienie i uruchomienie Łączy podstawowych w siedzibie POPD PK, OPDR, POPDMS oraz we wszystkich wyspecyfikowanych w Załączniku nr 2 do Wzoru umowy – adresy miejsca instalacji łączy oraz przepustowość w lokalizacjach Zamawiającego umożliwiających korzystanie z usługi typu A. Wszystkie urządzenia muszą być dostarczone, zainstalowane i uruchomione przez Wykonawcę i są jego własnością w okresie świadczenia usług oraz po ich zakończeniu,

g) dostawę urządzeń, zestawienie i uruchomienie łączy zapasowych w siedzibie POPD PK, OPDR, POPDMS oraz w wyspecyfikowanych w Załączniku nr 2 do Wzoru umowy – adresy miejsca instalacji łączy oraz przepustowość w lokalizacjach Zamawiającego umożliwiających korzystanie z usługi typu A odpowiednio w przypadku awarii lub usterki łącza podstawowego. Wszystkie urządzenia muszą być dostarczone, zainstalowane i uruchomione przez Wykonawcę i są jego własnością w okresie świadczenia usług oraz po ich zakończeniu,

h) dostawę urządzeń, zestawienie i uruchomienie Łączy podstawowych w siedzibie POPD PK, OPDR, POPDMS oraz we wszystkich wyspecyfikowanych w Załączniku nr 2 lokalizacjach Zamawiającego umożliwiających korzystanie z usługi typu B,

i) opracowanie Planu testów i scenariuszy testów dla usługi typu A,

j) opracowanie Planu testów i scenariuszy testów dla usługi typu B,

k) uruchomienie SBUB w tym SMLB oraz SZUB,

l) świadczenie usług transmisji danych w okresie 48 miesięcy od dnia podpisania umowy dla usługi typu A, nie wcześniej niż od dnia 19.5.2018 r. oraz w terminie od dnia 1.9.2018 r. dla usługi typu B we wskazanych w Załączniku nr 2 do Wzoru umowy – adresy miejsca instalacji łączy oraz przepustowość lokalizacjach, przy czym okres świadczenia usługi typu A i usługi typu B ulega zakończeniu w tym samym dniu tj. w dniu 18.5.2022 roku,

m) świadczenie usług monitorowania udostępnionych usług transmisji danych,

n) świadczenie usług ochrony przeciw atakom typu DDoS dla węzłów styku z siecią Internet realizujących usługę typu B,

o) świadczenie usług zarządzania i utrzymania urządzeń CE, SMZ, SZUB, SMLB, SBUB, SMW oraz łączy teletransmisyjnych w trakcie obowiązywania umowy poprzez:

i. zdalne zarządzanie konfiguracją fizyczną i logiczną sieci oraz utrzymanie urządzeń CE,

ii. zarządzanie siecią i monitorowanie stanu technicznej infrastruktury udostępnionej Zamawiającemu,

iii. zmiany konfiguracji urządzeń CE na wniosek Zamawiającego; dokonywanie konfiguracji interfejsów dla celów dołączenia do sieci LAN i WAN,

iv. naprawa lub wymiana uszkodzonego urządzenia CE,

v. rozwiązywanie problemów eksploatacyjnych,

vi. zapewnienie Zamawiającemu zdalnego przeglądania pełnej konfiguracji w trybie „tylko do odczytu” urządzeń CE zainstalowanych we wszystkich lokalizacjach Zamawiającego,

vii. monitorowanie łączy transmisji danych udostępnianej struktury sieciowej przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku (24/7/365) wraz z powiadamianiem Zamawiającego o wykrytych awariach lub usterkach,

viii. konfiguracje adresacji IP zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym,

ix. wykrywanie awarii i naprawę łączy dostępowych.

p) sporządzenie raportów miesięcznych SLA z funkcjonowania usługi typu A i usługi typu B,

q) sporządzanie raportów z funkcjonowania usługi Anty DDoS,

r) przeprowadzenie szkoleń,

s) sporządzenie i aktualizacja Dokumentacji powykonawczej i administracyjnej.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 48
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 15 513 304.67 PLN
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Netia S.A.
Postal address: ul. Poleczki 13
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-822
Country: Poland
Telephone: +48 223522976
Fax: +48 223382976
Internet address: www.netia.pl
The contractor/concessionaire is an SME: no
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

1. zmiany usług stanowiących przedmiot Umowy w ramach zamówienia podstawowego, polegające na zmianie lokalizacji świadczenia usługi (w tym przeniesienie lokalizacji i dodania nowej lokalizacji),

2. usługi transmisji danych polegające na połączeniu nowej siedziby Prokuratury Krajowej z lokalizacjami innych podmiotów (Centralny Zarząd Służby Więziennej),

3. zmiana terminów wdrożenia i zmiana lokalizacji niektórych usług.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

W ramach realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest do zestawienia i uruchomienia łączy transmisji danych do 392 lokalizacji Zamawiającego. Zapewnienie możliwości objęcia siecią WAN nowych jednostek, zmiany lokalizacji łączy lub zmiany parametrów usługi w danej lokalizacji w toku realizacji umowy jest niezbędne dla Zamawiającego. Prokuratura realizuje szereg zadań inwestycyjnych związanych z remontami siedzib jednostek oraz budową nowych obiektów. Z uwagi na eksploatację centralnych systemów informatycznych dostępnych dla jednostek z poziomu prokuratur regionalnych lub z poziomu Prokuratury Krajowej, powyższe działania wymuszają konieczność zapewnienia usług transmisji danych w nowych jednostkach lub tymczasowych siedzibach na okres remontów. Jednocześnie z uwagi na procedury odbiorowe nie było możliwe przewidzenie dokładnych terminów zasiedlania nowych obiektów lub przeprowadzek związanych z remontami aktualnych siedzib.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 15 495 104.67 PLN
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 15 513 304.67 PLN