Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 539672-2021

Submission deadline has been amended by:  612241-2021
22/10/2021    S206

Poland-Koło: Construction work

2021/S 206-539672

Contract notice – utilities

Works

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postal address: ul. Przesmyk 1
Town: Koło
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Postal code: 62-600
Country: Poland
Contact person: Tomasz Sobolewski
E-mail: tsobolewski@mzeckolo.pl
Internet address(es):
Main address: https://www.mzeckolo.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/forum/get/topics/for/auction/523087
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o. o.

Reference number: 4/DGZ/POIŚ/2021
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Przedmiotem Zamówienia jest budowa i oddanie do użytkowania Zamawiającemu po uzyskaniu przez Wykonawcę wymaganych pozwoleń, przeprowadzeniu testów, rozruchu technologicznego i szkoleń pracowników Zamawiającego zgodnie z SWZ, inwestycji pn. „Ciepłownia geotermalna w Kole,wykorzystująca istniejący otwór GT-1 Koło i planowany GT-2 (dalej „Ciepłownia”) wraz ze wszystkimi robotami przewidzianymi w Dokumentacji projektowej (dalej „Dokumentacja projektowa”).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostępny jest pod adresem wskazanym w Sekcji I Ogłoszenia

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
51500000 Installation services of machinery and equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Main site or place of performance:

Koło

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem Zamówienia jest budowa i oddanie do użytkowania Zamawiającemu po uzyskaniu przez Wykonawcę wymaganych pozwoleń, przeprowadzeniu testów, rozruchu technologicznego i szkoleń pracowników Zamawiającego zgodnie z SWZ, inwestycji pn. „Ciepłownia geotermalna w Kole,wykorzystująca istniejący otwór GT-1 Koło i planowany GT-2 (dalej „Ciepłownia”) wraz ze wszystkimi robotami przewidzianymi w Dokumentacji projektowej (dalej „Dokumentacja projektowa”).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostępny jest pod adresem wskazanym w Sekcji I Ogłoszenia

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 455
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

"Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o." POIS.01.01.01-00-0010/19-00.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.6)Deposits and guarantees required:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 150 000,00 zł (sto tysięcy złotych). Szczegółowe informacje w zakresie wadium zawarte są w SWZ dostępnym na stronie internetowej wskazanej w Sekcji I Ogłoszenia

Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.Szczegółowe informacje w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarte są w SWZ dostępnym na stronie internetowej wskazanej w Sekcji I Ogłoszenia

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Informacje w tym zakresie zawarte są w załączniku do SWZ - wzór umowy dostępnym pod adres wskazanym w Sekcji I Ogłoszenia

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Konsorcjum lub spółka cywilna

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Informacje w tym zakresie zawarte są w załączniku do SWZ - wzór umowy dostępnym pod adres wskazanym w Sekcji I Ogłoszenia

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/11/2021
Local time: 10:10
Place:

ul. Grudzieniec 64, Poznań

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

informacje odnośnie zakresu podstaw do wykluczenia z postępowania (wraz z dokumentami, które należy złożyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia) zawarte zostały w treści SWZ dostępnym pod adresem wskazanym w Sekcji I Ogłoszenia.

Procedura składania ofert zawarta w SWZ, który dostępny jest w Sekcji I Ogłoszenia.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a, budynek Adgar Plaza
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Informacje odnośnie składania odwołań zawarte są w SWZ (dostępnym pod adresem wskazanym w Sekcji I Ogłoszenia) i ustawie PZP.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a, budynek Adgar Plaza
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021