Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 539693-2021

22/10/2021    S206

Croatia-Zagreb: Construction work for electricity power lines

2021/S 206-539693

Contract notice – utilities

Works

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
National registration number: 13148821633
Postal address: Kupska 4
Town: Zagreb
NUTS code: HR05 Grad Zagreb
Postal code: 10000
Country: Croatia
E-mail: JN-DVIzgBilTroGradRad@hops.hr
Telephone: +385 14545301
Fax: +385 14545277
Internet address(es):
Main address: www.hops.hr
Address of the buyer profile: www.hops.hr
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F5-0038067
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Izgradnja DV 2×110 kV Bilice-Trogir-građevinski materijal i radovi

Reference number: 3000-V-18/21
II.1.2)Main CPV code
45231400 Construction work for electricity power lines
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Pod ovim predmetom javne nabave „Izgradnja DV 2x110 kV Bilice - Trogir – građevinski materijal i radovi“, u okviru ove DoN podrazumijeva se:

• izvođenje pripremno – završnih radova;

• demontažni radovi

• izvođenje građevinskih radova na izradi platoa za smještaj materijala i opreme,

• izrada pristupnih puteva do dalekovodnih stupova

• iskop temelja stupova

• izradu armiranobetonskih temelja stupova

• izrada, transport i montaža čelično rešetkaste konstrukcije stupova

• betonažu glava temelja stupova

• iskop i izrada uzemljivača dalekovodnih stupova

• šumsku prosjeku.

• geodetske usluge

• izrada tehničke dokumentacije (projekta izvedenog stanja)

• ostali oprema i radovi

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 55 000 000.00 HRK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45231400 Construction work for electricity power lines
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HR05 Grad Zagreb
II.2.4)Description of the procurement:

Pod ovim predmetom javne nabave „Izgradnja DV 2x110 kV Bilice - Trogir – građevinski materijal i radovi“, u okviru ove DoN podrazumijeva se:• izvođenje pripremno – završnih radova;• demontažni radovi• izvođenje građevinskih radova na izradi platoa za smještaj materijala i opreme, • izrada pristupnih puteva do dalekovodnih stupova• iskop temelja stupova• izradu armiranobetonskih temelja stupova• izrada, transport i montaža čelično rešetkaste konstrukcije stupova• betonažu glava temelja stupova • iskop i izrada uzemljivača dalekovodnih stupova• šumsku prosjeku.• geodetske usluge• izrada tehničke dokumentacije (projekta izvedenog stanja)• ostali oprema i radovi

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Iskustvo angažiranog tehničkog stručnjaka - inženjer građevinske struke / Weighting: 5% / 5 bodova
Quality criterion - Name: Jamstveni rok za materijal i radove / Weighting: 10% / 10 bodova
Cost criterion - Name: Cijena ponude / Weighting: 85% / 85 bodova
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 55 000 000.00 HRK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 15
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Gospodarski subjekt mora u postupku javne nabave dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja navedenog, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

? ispunjeni eESPD obrazac (Dio IV. Kriterij za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, točka 1) za sve gospodarske subjekte u ponudi

Odredbe ove točke odnose se na ponuditelja odnosno svakog člana zajednice ponuditelja ako je primjenjivo, u kojem slučaju je gospodarski subjekt za svakog člana zajednice dužan u ponudi dostaviti zaseban popunjeni eESPD obrazac.

Odredbe ove točke odnose se i na sve druge subjekte na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja radi dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti uključujući podugovaratelje na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja radi dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti, u kojem slučaju gospodarski subjekt za svakoga dostavlja zaseban popunjeni eESPD obrazac u ponudi.

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente, te će prihvatit kao dovoljan dokaz:

? izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Ako ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ne dostavi ažurne popratne dokumente u ostavljenom roku ili njima ne dokaže da ispunjava tražene uvjete, Naručitelj će odbiti ponudu tog ponuditelja te od ponuditelja koji je podnio sljedeću najpovoljniju ponudu zatraži da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojim dokazuje sposobnost ili poništiti postupak javne nabave, ako postoje razlozi za poništenje.

Naručitelj može pozvati ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu da nadopuni ili objasni zaprimljene popratne dokumente.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.6)Deposits and guarantees required:

Sukladno članku 9. JAMSTVA iz DoN1

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/11/2021
Local time: 12:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Croatian
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/11/2021
Local time: 12:30
Place:

Kupska 4, 10000 Zagreb

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postal address: Koturaška cesta 43/IV
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: Croatia
E-mail: dkom@dkom.hr
Telephone: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Internet address: www.dkom.hr
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Žalba se izjavljuje u roku deset (10) dana, i to od dana:

1. objave obavijesti o nadmetanju, u odnosu na sadržaj obavijesti ili dokumentacije o nabavi

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postal address: Koturaška cesta 43/IV
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: Croatia
E-mail: dkom@dkom.hr
Telephone: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Internet address: www.dkom.hr
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021