Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 539701-2021

22/10/2021    S206

България-Пловдив: Строителни и монтажни работи

2021/S 206-539701

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД, Мрежови експлоатационен район Пловдив
Национален регистрационен номер: 1752013040134
Пощенски адрес: ул.Христо Г.Данов № 37
Град: Пловдив
код NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
Пощенски код: 4000
Държава: България
Лице за контакт: По процедурни въпроси: Мария Иванова-тел.032/606723; По технически въпроси: Георги Иванов-тел. 030/167818
Електронна поща: mariya.ivanova@pd.eso.bg
Телефон: +359 32606723/ +359 30167818
Факс: +359 32632493
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.eso.bg
Адрес на профила на купувача: https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=cGxOVmYyaGlVTjc2alg1S1dhV3E0Vms4RGVtMURCeVJDOFJxRjJKMDM3RT0=
I.6)Основна дейност
Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано – решетъчни стълбове от ст. № 3 до ст. № 57 на ВЛ 110 kV Перелик”

Референтен номер: МЕР-ПД/2021/027
II.1.2)Основен CPV код
45000000 Строителни и монтажни работи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Строителство, което ще се изпълни по трасето на ВЛ 110 kV Перелик, в участъка от стълб № 3 до стълб № 57, включващо възстановяване на антикорозионно покритие и възстановяване на наименованията и номерацията на стомано-решетъчни стълбове (общо 55 бр.).

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Стойност, без да се включва ДДС: 180 305.91 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45000000 Строителни и монтажни работи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG424 Смолян / Smolyan
Основно място на изпълнение:

ВЛ 110 KV Перелик осъществява връзката между п/ст „Пампорово“ и п/ст „Смолян“. Преминава през землището на община Смолян.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Строителство, което ще се изпълни по трасето на ВЛ 110 kV Перелик, в участъка от стълб № 3 до стълб № 57, включващо възстановяване на антикорозионно покритие и възстановяване на наименованията и номерацията на стомано-решетъчни стълбове (общо 55 бр.).

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Ограничена процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 229-524676
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: МЕР-ПД-ДОГ-62
Наименование:

Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове от ст. № 3 до ст. № 57 на ВЛ 110 kV Перелик

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
15/10/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „ЕМУ” АД
Национален регистрационен номер: 835013079
Пощенски адрес: с.Разбойна, общ.Търговище, обл.Търговище
Град: с.Разбойна
код NUTS: BG334 Търговище / Targovishte
Пощенски код: 7707
Държава: България
Електронна поща: emu_ad@abv.bg
Телефон: +359 60166911
Факс: +359 60164859
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 180 305.91 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/10/2021