Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 539703-2021

22/10/2021    S206

Poland-Łomianki: Construction work

2021/S 206-539703

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
Postal address: Rolnicza 244
Town: Łomianki
NUTS code: PL913 Warszawski zachodni
Postal code: 05-092
Country: Poland
Contact person: Magdalena Burgs
E-mail: magdalena.burgs@zwik-lomianki.pl
Telephone: +48 606399280
Fax: +48 227517035
Internet address(es):
Main address: www.zwik-lomianki.pl
Address of the buyer profile: https://zwik-lomianki.pl/zwi/przetargi/platforma-zakupowa/11974,Platforma-Zakupowa.html
I.6)Main activity
Water

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY WALIGÓRY ORAZ FRAGMENTU SIECI KANALIZACJI TŁOCZNEJ W PASIE DROGOWYM DROGI KRAJOWEJ NR 7 W GMINIE ŁOMIANKI.

Reference number: JRP/ZWIK/ZP/PN/27/07/2021
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Waligóry oraz fragmentu sieci kanalizacji tłocznej w pasie drogowym drogi krajowej nr 7 w gminie Łomianki.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 1 968 560.00 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45100000 Site preparation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL913 Warszawski zachodni
Main site or place of performance:

Łomianki, ul. Waligóry.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac budowlanych polegających na:

Budowie sieci wodociągowej wraz z armaturą w ww. ulicy oraz włączenie wybudowanej sieci do miejskiej infrastruktury wodociągowej w gminie Łomianki.

Budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, wraz z uzbrojeniem oraz przepompownią ścieków oraz włączenie wybudowanej sieci do miejskiej infrastruktury kanalizacyjnej w gminie Łomianki.

Wykonaniu systemu monitoringu pracy przepompowni ścieków oraz wykonanie przyłącza energetycznego (zasilania) ww. pompowni.

odbudowaniu nawierzchni dróg i terenów gminnych, powiatowych, prywatnych oraz należących do Skarbu Państwa po przeprowadzonych pracach wodociągowo – kanalizacyjnych, do stanu istniejącego przed rozpoczęciem prowadzenia robót, ze szczególnym uwzględnieniem terenów właścicieli prywatnych, zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stosownych pozwoleniach na zajęcie pasa drogowego dla odpowiednich ulic, stosownych decyzjach o lokalizacji urządzeń w pasie drogowym, zgodnie z wymaganiami Burmistrza Łomianek dotyczącymi prac polegających na odtworzeniu dróg po robotach wodno – kanalizacyjnych.

Kompleksowej obsłudze geodezyjnej przedmiotu zamówienia.

Wykonaniu dokumentacji powykonawczej.

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla wybudowanej infrastruktury.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Wybudowanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, składających się z następujących elementów (zgodnie z rysunkiem schematycznym nr 1):

Kolektorów głównych sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U Ø315 SN8 „lita” o długości łącznej około – 515,0 m.

Kolektorów głównych sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U Ø200 SN8 „lita” o długości łącznej około – 479,0 m.

Odcinków odrzutów grawitacyjnych od kolektora głównego do granic nieruchomości gruntowych PVC-U Ø200 SN8 „lita” o długości łącznej około – 21,0 m.

Odcinków odrzutów grawitacyjnych od kolektora głównego do granic nieruchomości gruntowych PVC-U Ø160 SN8 „lita” o długości łącznej około – 140,0 m.

Odcinków sieci kanalizacji tłocznej PE 100 SDR 17 Ø180o długości łącznej około – 438,0 m.

Odcinków sieci kanalizacji tłocznej PE 100 SDR 17 Ø200 o długości łącznej około – 267,0 m.

Studni kanalizacyjnych rewizyjnych tworzywowych z kinetą krzyżową Ø425 – 38 szt.

Studni kanalizacyjnych rewizyjnych betonowych z kinetą krzyżową Ø1200 – 11 szt.

Studni kanalizacyjnych rewizyjnych betonowych z kinetą krzyżową Ø1000 – 7 szt.

Studnia technologiczna Ø 1500 na rurociągu tłocznym Ø180 – 1 szt.

Pompowni ścieków Ø2000 wraz z systemem monitoringu i zasilaniem elektrycznym – 1 szt.

Studnia rozprężna Ø1000 – 1 szt.

2) Wybudowanie odcinków sieci wodociągowej, składających się z następujących elementów (zgodnie z rysunkiem schematycznym nr 2):

Odcinków sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 Ø160 o długości łącznej około – 66,0 m.

Odcinków sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 Ø110 o długości łącznej około – 940,0 m.

Odcinków sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 Ø90 (odejścia pod hydranty) o długości łącznej około– 17,0 m.

Odcinków sieci wodociągowej PE 100 SDR 11 Ø50 o długości łącznej około – 14,0 m.

Odcinków sieci wodociągowej PE 100 SDR 11 Ø40 o długości łącznej około – 120,0 m.

Zasuwy żeliwnej liniowej na rurociągu Ø160 – 2 szt.

Zasuwy żeliwnej liniowej na rurociągu Ø110 - 1 szt.

Zasuwy żeliwnej domowej na odejściu wodociągowym Ø50, wraz z zestawem włączeniowym ww. odejścia do projektowanego wodociągu – 5 szt.

Zasuwy żeliwnej domowej na odejściu wodociągowym Ø40, wraz z zestawem włączeniowym ww. odejścia do projektowanego wodociągu – 46 szt.

Zestawu hydrantowego DN80 wraz z zasuwą odcinającą na odejściu pod hydrant – 8 szt.

UWAGA! W związku z faktem, iż załączony projekt wykonawczy obejmuje szerszy zakres niż przedmiot niniejszego zamówienia to należy rozpatrywać go łącznie z dołączonymi rysunkami schematycznymi nr 1 i 2, które szczegółowo określają zakres robót do wykonania w ramach

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 oraz w art. 388 ust. 2 pkt c) ustawy Pzp. Zgodnie z zapisami w SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 149-398106
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY WALIGÓRY ORAZ FRAGMENTU SIECI KANALIZACJI TŁOCZNEJ W PASIE DROGOWYM DROGI KRAJOWEJ NR 7 W GMINIE ŁOMIANKI.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
14/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 7
Number of tenders received from SMEs: 7
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 7
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: SANTRO” JACEK TROJANOWSKI
Postal address: Cybulice Duże, ul. Leśna
Town: Czosnów
NUTS code: PL Polska
Postal code: 05-152
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 1 793 100.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi: maksymalnie do 300 dni od dnia podpisania umowy tj.::

Etap I – wykonanie robót budowlanych do 240 dni od dnia podpisania umowy

Etap II – rozliczenie robót budowlanych do 30 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru robót budowlanych.

Etap III – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do 30 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego nie zawierającego wad.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego, pod adresem: https://zwik-lomianki.pl/zwi/przetargi/platforma-zakupowa/11974,Platforma-Zakupowa.html.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego do konkretnego wykonawcy.Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć na skrzynce platformie Zamawiającego następujące dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formie określonej w rozdz. IX SWZ:

1) Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu wypełnione zgodnie z rozdziałem VIII SWZ.

2) Formularz oferty, którego wzór określa załącznik nr 1 do SWZ

3) Wypełnioną tabelę elementów scalonych dla sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, którego wzór określają załączniki nr 2a, 2b do SWZ.

4) Zobowiązanie do udostępnienia zasobów wg wzoru stanowiącego, którego Wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Wykonawcy ci składają – oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp oraz w rozdziale VIII ust. 2 pkt 2 ppkt b SWZ, a którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

6) W przypadku wniesienia wadium w formie elektronicznej (dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do wystawienia gwarancji).

7) Pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do ich podpisania oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą.

8) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 58 ust. 2 ustawy.

9) Wyjaśnienia dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca składa wraz z ofertą informacje / dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa (jeśli dotyczy).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: PREZES KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ
Postal address: UL. POSTĘPU 17 A
Town: WARSZAWA
Postal code: 00-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z zapisami SWZ oraz ustawą Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: PREZES KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ
Postal address: UL. POSTĘPU 17 A
Town: WARSZAWA
Postal code: 00-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021