Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 539711-2021

22/10/2021    S206

Poland-Ruda Śląska: Construction works for power plants and heating plants

2021/S 206-539711

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.
Postal address: ul. Szyb Walenty 32
Town: Ruda Śląska
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-700
Country: Poland
E-mail: w.szczypka@weglokoksenergia.pl
Telephone: +48 324167652
Internet address(es):
Main address: http://weglokoksenergia.pl/zcp/pl/
I.6)Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„WYŁONIENIE GENERALNEGO WYKONAWCY DLA REALIZACJI PROJEKTU „NOWE ŹRÓDŁO NOWY WIREK” ORAZ ŚWIADCZENIA UMOWY SERWISOWEJ DLA AGREGATÓW KOGENERACYJNYCH ”

Reference number: WEZCP/PNBN/53/2021
II.1.2)Main CPV code
45251000 Construction works for power plants and heating plants
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Przedmiotem Zamówienia jest realizacja w formule „pod klucz” projektu pn. „ Nowe Źródło Nowy Wirek” Przedmiot zamówienia obejmuje mi.in. wykonanie projektów wykonawczych, dostawy, budowę i montaż oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji Obiektu , szkolenie personelu Zamawiającego, serwis gwarancyjny Obiektu oraz świadczenie długoterminowego serwisu agregatów kogeneracyjnych

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 69 290 000.00 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
31121200 Generating sets with spark-ignition engines
42161000 Hot-water boilers
42164000 Auxiliary plant for use with boilers
42961000 Command and control system
44622000 Heat-recovery systems
45000000 Construction work
45111200 Site preparation and clearance work
45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work
45223200 Structural works
45231000 Construction work for pipelines, communication and power lines
45231100 General construction work for pipelines
45231221 Gas supply mains construction work
45231223 Gas distribution ancillary work
45232000 Ancillary works for pipelines and cables
45232140 District-heating mains construction work
45251200 Heating plant construction work
45251250 District-heating plant construction work
45261000 Erection and related works of roof frames and coverings
45300000 Building installation work
45310000 Electrical installation work
45311000 Electrical wiring and fitting work
45311200 Electrical fitting work
45312000 Alarm system and antenna installation work
45312310 Lightning-protection works
45315300 Electricity supply installations
45317000 Other electrical installation work
45317300 Electrical installation work of electrical distribution apparatus
45320000 Insulation work
45321000 Thermal insulation work
45330000 Plumbing and sanitary works
45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation work
45331100 Central-heating installation work
45331110 Boiler installation work
45332000 Plumbing and drain-laying work
45332200 Water plumbing work
51110000 Installation services of electrical equipment
51210000 Installation services of measuring equipment
51900000 Installation services of guidance and control systems
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
71220000 Architectural design services
71300000 Engineering services
71320000 Engineering design services
71700000 Monitoring and control services
50532300 Repair and maintenance services of generators
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Przedmiot zamówienia realizowany będzie na działce 802/54 znajdującej się w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Nowy Wirek.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem Zamówienia jest realizacja w formule „pod klucz” projektu pn. „ Nowe Źródło Nowy Wirek” (zgodnie z projektem Umowy EPC – Część III SWZ). Przedmiot zamówienia obejmuje mi.in. wykonanie projektów wykonawczych, dostawy, budowę i montaż oraz uruchomienie o przekazanie do eksploatacji Obiektu , szkolenie personelu Zamawiającego, serwis gwarancyjny Obiektu oraz świadczenie długoterminowego serwisu agregatów kogeneracyjnych (Zgodnie z Istotnymi Postanowieniami Umowy Serwisowej - w Okresie Umowy w rozumieniu Części IV SWZ, w zakresie opisanym w Części II oraz IV SWZ.)

II.2.5)Award criteria
Cost criterion - Name: wynik ekonomiczny przedsięwzięcia (WEP) / Weighting: 100
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Numer identyfikacyjny projektu:Umowa o dofinansowanie nr 6/2020 projektu „Nowe źródło Nowy Wirek, POIS.01.07.03-00-0004/19”

II.2.14)Additional information

Zamawiający zgodnie z art. 257 Ustawy PZP może unieważnić Postępowanie o udzielenie Zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części Przedmiotu Zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 087-226345
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

„WYŁONIENIE GENERALNEGO WYKONAWCY DLA REALIZACJI PROJEKTU „NOWE ŹRÓDŁO NOWY WIREK” ORAZ ŚWIADCZENIA UMOWY SERWISOWEJ DLA AGREGATÓW KOGENERACYJNYCH ”

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
08/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: „ELEMONT” Sp. z o.o.
National registration number: 7540136882
Postal address: Dobrzeńska 72B
Town: Opole
NUTS code: PL52 Opolskie
Postal code: 45-920
Country: Poland
E-mail: elemont@elemont.pl
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: „FEROX-ENERGY- SYSTEMS” Sp. z o.o.
National registration number: 6342089868
Postal address: Konduktorska 33
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-155
Country: Poland
E-mail: ferox@ferox.pl
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 60 605 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 69 290 000.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1. Zamawiający informuje, że postępowanie o zamówienie publiczne będzie prowadzone z wykorzystaniem systemu zakupowego LOGINTRADE. Aby złożyć ofertę w postępowaniu wykonawca jest zobowiązany do dokonania rejestracji w systemie zakupowym LOGINTRADE dostępnym pod adresem (https://weglokoksenergia-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html); pozostałe informacje dotyczące systemu zakupowego i składania ofert zawarte są w SWZ.

2. Treść SWZ wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego, oraz na Platformie LOGINTRADE

3. Termin związania ofertą wynosi 90 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

4. Zamawiający skorzysta z możliwości przewidzianej w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5. Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

6. Zamawiający informuje, iż szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych zawarte zostały w pkt 31 SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A Warszawa
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A Warszawa
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A Warszawa
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021