Supplies - 539739-2020

Submission deadline has been amended by:  564214-2020
11/11/2020    S220

Poland-Warsaw: Hospital beds

2020/S 220-539739

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Postal address: ul. Banacha 1a
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-097
Country: Poland
Contact person: Beata Kleczkowska
E-mail: zp@uckwum.pl
Telephone: +48 22/599-17-08
Fax: +48 22/599-17-04
Internet address(es):
Main address: http://uckwum.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://uckwum.ezamawiajacy.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa łóżek wielofunkcyjnych i narzędzi, nr DZPUCK.262.145.2020

Reference number: DZPUCK.262.145.2020
II.1.2)Main CPV code
33192120 Hospital beds
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa łóżek wielofunkcyjnych i narzędzi chirurgicznych w podziale na 2 części:

— Część 1: dostawa łóżek wielofunkcyjnych z szafką,

— Część 2: dostawa narzędzi chirurgicznych w zestawach.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa łóżek wielofunkcyjnych z szafką

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192120 Hospital beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa łóżek wielofunkcyjnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2.1 do SIWZ – formularze parametrów technicznych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin gwarancji / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, zapewniająca prześwit minimum 16 cm pomiędzy lamelami pod łóżkiem w każdym punkcie / Weighting: 2
Cost criterion - Name: Leże łóżka na konstrukcji opartej na dwóch kolumnach cylindrycznych / Weighting: 5
Cost criterion - Name: Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców z tzw. inteligentnym autokonturem przy użyciu jednego przycisku / Weighting: 10
Cost criterion - Name: Koło sterujące pod segmentem oparcia / Weighting: 1
Cost criterion - Name: Barierki boczne nie powodujące poszerzenia łóżka po ich opuszczeniu. Dopuszczalna minimalna przestrzeń potrzebna do opuszczenia/podniesienia barierki max. 60 mm / Weighting: 2
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 23/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium, w wysokości 5 000,00 PLN.

Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ – rozdział XII.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa narzędzi chirurgicznych w zestawach

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33169300 Surgical trays
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, ul. W. H. Lindleya 4, 02-005, Warszawa, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi chirurgicznych w zestawach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2.2 do SIWZ – formularze parametrów technicznych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin gwarancji / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Trwałe, niezmywalne oznaczenie narzędzi wielokrotnego użytku oraz każdego z jego elementów unikalnym, niepowtarzalnym kodem DataMatrix, zawierającym numer katalogowy i seryjny oraz napisem SKDJ UROL / Weighting: 20
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 23/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium, w wysokości 1 000,00 PLN.

Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ – rozdział XII.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorach umów, stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ (odpowiednio do danej części zamówienia). Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy w zakresie określonym we wzorach umów.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/11/2020
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/11/2020
Local time: 09:30
Place:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Dział Zamówień Publicznych, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, blok B, POLSKA

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Przez miesiąc wskazany w sekcji IV.2.6 Zamawiający rozumie 30 dni.

2. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający stosuje art. 24aa ust. 1 ustawy.

3. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć: oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki określone w SIWZ, zwane dalej „jednolitym europejskim dokumentem zamówienia” lub „JEDZ”.

4. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie internetowej Zamawiającego, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu: oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

5. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona:

1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia określone w rozdziale VII ust. 3 pkt 1 SIWZ.

6. Dokumenty w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

(Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1), zwanej dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, POLSKA (dane kontaktowe zawarte zostały w rozdziale I);

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@spdsk.edu.pl lub listownie na adres Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat, liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 22/458-78-00
Fax: +48 22/458-78-01
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Informacje dot. składania odwołań zawarte są w rozdziale XX SIWZ.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 22/458-78-00
Fax: +48 22/458-78-01
VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/11/2020