Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539964-2021

22/10/2021    S206

Poland-Otwock: Refuse and waste related services

2021/S 206-539964

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Postal address: ul. Karczewska 48
Town: Otwock
NUTS code: PL912 Warszawski wschodni
Postal code: 05-400
Country: Poland
Contact person: Aneta Witkowska
E-mail: opwik@opwik.com
Telephone: +48 227794296
Fax: +48 227794296
Internet address(es):
Main address: http://www.opwik.com
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://opwik.ezamawiajacy.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://opwik.ezamawiajacy.pl
I.6)Main activity
Water

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sukcesywny wywóz osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Otwocku, ul. Kraszewskiego 1,

Reference number: PN 01/2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny wywóz osadów ściekowych z Oczyszczalni ścieków w Otwocku, ul. Kraszewskiego 1, 05-400 Otwock.

2) Wykonawca zobowiązany będzie do zagospodarowania osadów ściekowych, przez co rozumie się załadunek na środki transportowe (samochody) będące w dyspozycji wykonawcy przez okres realizacji zamówienia bezpośrednio spod podajnika, przewóz do miejsc odzysku bądź przetwarzania i poddanie odzyskowi bądź przetworzeniu z zachowaniem wymogów określonych Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2021, poz. 779).

(CD niżej w pkt. II.2.4)

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 3 750 000.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511000 Refuse collection services
90513700 Sludge transport services
90513900 Sludge disposal services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL912 Warszawski wschodni
Main site or place of performance:

Otwock, ul. Kraszewskiego 1

II.2.4)Description of the procurement:

3) Osady objęte przedmiotem zamówienia pochodzą z biologicznego procesu oczyszczania ścieków w Otwockiej oczyszczalni. Osady te są ustabilizowane w procesie fermentacji metanowej,

a następnie odwodnione mechanicznie.

a) Kod odpadu (ustabilizowane komunalne osady ściekowe) - 19 08 05,

b) Ilość osadów ściekowych do sukcesywnego wywozu –18 -30 Mg/d (ok. 7 000 Mg/rok),

c) Zawartość suchej masy w osadzie - 20 - 25%,

4) Osady wytworzone w oczyszczalni ścieków w Otwocku są poddawane badaniom z częstotliwością zgodą z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. z 2015, poz.257). Zamawiający dysponuje sprawozdaniami z badań osadu ściekowego.

5) Zamawiający w ramach przedmiotu niniejszego zamówienia planuje zrealizować min. 80% powyżej wskazanych wartości, a Wykonawca nie będzie z tego tytułu zgłaszać wobec Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń,

6) Wykonawca jest zobowiązany do podania szczegółowego opisu metody odzysku lub przetwarzania z uwzględnieniem danych do oceny zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Powyższe będzie weryfikowane na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę decyzji.

7) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja techniczna stanowiąca Załącznik nr 3 do SWZ,

8) Kody CPV

90.50.00.00-2 usługi związane z odpadami

90.51.10.00-2 usługi wywozu odpadów

90.51.37.00-3 usługi transportu osadów

90.51.39.00-5 usługi likwidacji osadów

9) Wykonawca na okres realizacji zamówienia musi dysponować pojazdami, które będą przeznaczone do wywozu osadów z terenu Oczyszczalni Ścieków w Otwocku w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Wymagania związane z realizacją zamówienia dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy (art. 95 Prawa zamówień publicznych)

1) Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które w trakcie realizacji przedmiotu umowy wykonują wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. osoby/osób wykonujących czynności polegających na transporcie osadów ściekowych.

Wykonawca zobowiązuje podwykonawcę do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które w trakcie realizacji przedmiotu umowy wykonują wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

16. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp

Zamawiający informuje, iż przewiduje obowiązek odbycia wizji lokalnej przez Wykonawców, przed złożeniem oferty. Brak odbycia wizji lokalnej spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp. Termin wizji wyznacza się na dzień 03.11.2021r godz 9:00 - 14:00 na terenie Oczyszczalni ścieków w Otwocku, ul. Kraszewskiego 1 , 05-400 Otwock.

7. Zamówienia, o których mowa w art. 388 pkt. 2 lit c) ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 388 pkt.2 lit c) ustawy Pzp.

Przedmiotem zamówienia będą prace polegające na powtórzeniu podobnych usług ujętych w zamówieniu podstawowym do wartości 50% zamówienia podstawowego. Zamówienia te udzielane będą na warunkach ustalanych w trakcie negocjacji Zamawiającego z Wykonawcą.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA zawarta jest w SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 750 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Szacunkowa wartość określona wyżej w obejmuje wartość zamówienia podstawowego wraz z przewidywanymi zamówieniami podobnymi, o których mowa w art. 388 pkt. 2 lit. c) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kryterium oceny ofert - cena oferty brutto 100%

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

UWAGA: NUMERACJA PRZENIESIONA ZE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz dokumenty wymagane w postępowaniu

1. Warunki udziału w stosunku do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz określenie warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, za wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 393 ust. 4 ustawy Pzp „w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h.”

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2)1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;

2)2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:

Warunek udziału w postępowaniu zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada :

1) Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub przetwarzania osadów ściekowych. W zezwoleniu bezwzględnie muszą być następujące elementy:

- rodzaj i ilość odpadów przewidzianych do odzysku lub przetworzenia w okresie jednego roku,

- miejsce i sposób magazynowania odpadów,

- warunki załadunku i transportu odpadów,

- czas obowiązywania zezwolenia.

2) Aktualną zmienioną decyzję w zakresie przetwarzania odpadów, w tym ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych lub potwierdzenia złożenia wniosku o zmianę posiadanej decyzji zgodnie ze zmianą art. 14 ustawy z dnia 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592 ze zm.)

3) Wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w zakresie transportu i przetwarzania odpadów.

4) Zezwolenie na transport odpadów z uwzględnieniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych poprzez wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

5) Oświadczenie Wykonawcy o planowanym sposobie odzysku bądź przetwarzaniu przedmiotowych osadów, zgodnie z posiadaną decyzją na odzysk lub przetwarzanie odpadów, w tym ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (złożone oświadczenie musi być spójne z przedstawioną decyzją).

2)3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Warunek udziału w postępowaniu zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).

2)4. zdolności technicznej lub zawodowej:

Warunek udziału w postępowaniu zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje minimum jedną usługę polegającą na zagospodarowaniu osadów ściekowych w ilości całkowitej co najmniej 5000 Mg w ciągu 12 miesięcy oraz załączył dowody, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Uwaga: w przypadku wykonywania i nie zakończenia usługi przed terminem złożenia oferty w niniejszym postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest podać jaką ilość osadu ściekowego poddał zagospodarowaniu, do upływu terminu składania ofert. W przypadku usług wykonywanych Zamawiający uzna usługi już zrealizowane odpowiadające wartości i rodzajowi usług, wskazanych w wyżej wymienionym warunku.

(CIAG DALSZY NIŻEJ W PKT. III.1.2)

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału

w postępowaniu, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie: -średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (dalej Dz.U.U.E);

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego:

- warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej opisany w pkt 2)2 - musi spełniać Wykonawca wykonujący bezpośrednio przedmiot zamówienia,

- warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub zawodowej opisany w pkt 2)3– Wykonawcy mogą spełniać łącznie

- warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej opisany w ppkt. 2)4. będzie oceniany: w przypadku wykazania usługi podanej wyżej - co najmniej jeden z Wykonawców;

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu określony w pkt 2.4) za spełniony jeżeli, wykonawca bezpośrednio uczestniczył w wykonaniu usług objętych warunkiem, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy w wykonaniu usług objętych warunkiem.

2. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych przez Wykonawcę oraz terminy i formy ich składania

Uwaga:

Przed przystąpieniem do składania Oferty, Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją korzystania z platformy zakupowej Zamawiającego dla Wykonawców, która stanowi załącznik

nr 7 do SWZ oraz została zamieszczona bezpośrednio na platformie zakupowej.

2.1. Zasady sporządzania i przekazywania dokumentów w postępowaniu określone są w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej "r.d.e.:

2.4. SKŁADANE W WYZNACZONYM, NIE KRÓTSZYM NIŻ 10 DNI, TERMINIE PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:

2.4.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub przetwarzania osadów ściekowych. W zezwoleniu bezwzględnie muszą być następujące elementy:

-rodzaj i ilość odpadów przewidzianych do odzysku lub przetworzenia w okresie jednego roku,

-miejsce i sposób magazynowania odpadów,

-warunki załadunku i transportu odpadów,

-czas obowiązywania zezwolenia.

2)Aktualną zmienioną decyzję w zakresie przetwarzania odpadów, w tym ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych lub potwierdzenia złożenia wniosku o zmianę posiadanej decyzji zgodnie ze zmianą art. 14 ustawy z dnia 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592 ze zm.)

3)Wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w zakresie transportu i przetwarzania odpadów.

4)Zezwolenie na transport odpadów z uwzględnieniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych poprzez wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

5)Oświadczenie Wykonawcy o planowanym sposobie odzysku bądź przetwarzaniu przedmiotowych osadów, zgodnie z posiadaną decyzją na odzysk lub przetwarzanie odpadów, w tym ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (złożone oświadczenie musi być spójne z przedstawioną decyzją).

(CIAG DALSZY NIŻEJ)

Minimum level(s) of standards possibly required:

2.4.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

Dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć Wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których wyżej, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

2.4.3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

Wykazu usług w którym wykonawca wskaże ,że wykonał lub wykonuje minimum jedną usługę polegającą na zagospodarowaniu osadów ściekowych w ilości całkowitej co najmniej 5000 Mg

w ciągu 12 miesięcy wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

2.4.4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

b) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 ustawy ( za wyjątkiem sytuacji o której mowa w art. 393 ust. 4 tj. „w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h.”) sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

(CIAG DALSZY NIŻEJ W PKT. III.1.3)

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

c) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp; art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego; art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji; art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp .

d) W przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, Wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów składa dokumenty o których mowa w wyżej w lit. b), c).

2.4.5. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415; zwanym dalej "r.p.ś.d.") oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej "r.d.e.").

4. Inne dokumenty lub oświadczenia wymagane w postępowaniu

Dokument (np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej, umowa konsorcjum, itp.) zawierający dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę(-y) właściwie umocowaną(-e), jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty.

5. Składanie dokumentów przez podmioty zagraniczne

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: zamiast dokumentów, o których mowa SWZ pkt. 2 ppkt. 2.4.4. lit. b) składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej w ppkt 1), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak wskazane wyżej w ppkt. 1).

3) Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy wskazane w podpunktach 1) i 2) powyżej stosuje się odpowiednio.

(CIAG DALSZY NIŻEJ)

Minimum level(s) of standards possibly required:

6. Zasady składania ofert w rozumieniu przepisów przez podmioty występujące wspólnie:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.

2) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców występujących wspólnie.

3) W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

(jeżeli było wymagane).

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W tym celu do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno:

- jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi;

- precyzować zakres umocowania;

- wskazywać pełnomocnika;

- wyliczać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie.

Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie musi podpisać się na pełnomocnictwie, zgodnie z reprezentacją danego podmiotu.

Zasady sporządzenia i załączenia pełnomocnictwa do oferty zostały opisane w SWZ Cz. III pkt. 2 ppkt. 2.1.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenia i dokumenty w terminach wskazanych niżej:

2.2. SKŁADANE Z OFERTĄ W SYSTEMIE – NA PLATFORMIE ZAKUPOWEJ, O KTÓREJ MOWA W SWZ CZ. I PKT. 11:

a) Wypełniony i podpisany Formularz oferty zawierający zakres danych do wypełnienia przez Wykonawcę. Formularz zawiera w treści oświadczenie Wykonawcy o Podwykonawcach, ze wskazaniem części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom z podaniem firm Podwykonawców, o ile są znane, lub informacji o samodzielnym wykonaniu zamówienia –wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.

b) Wypełniony i podpisany Formularz cenowy w oparciu o wzór – stanowiący Załącznik nr 2

do SWZ.

c) załączenie do Oferty w systemie oświadczenia Wykonawcy w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) stanowiący wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu– dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. Szczegółowe zasady wypełniania JEDZ podane

są w niniejszej Części SWZ w ppkt. 2.3.

d) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych Podmiotów, załączenie do oferty w systemie:

– oświadczenia w formie JEDZ, o którym mowa wyżej w lit. c) dotyczącego każdego Podmiotu,

– zobowiązanie Podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające, że stosunek łączący Wykonawcę z Podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określające w szczególności:

• zakres dostępnych Wykonawcy zasobów Podmiotu udostępniającego zasoby;

• sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów Podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

• czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

e) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, załączenie do oferty w systemie:

– oświadczenia w formie JEDZ, o którym mowa wyżej w lit. c) dotyczącego każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

– oświadczenia z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 6 do SWZ,

f) ewentualnie pełnomocnictwo(-a) – w postaci pliku,

g) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, Wykonawca musi załączyć dowody, o których mowa w SWZ Cz. VII pkt. 1 ppkt. 5) SWZ.

h) w postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą podmiotowych lub przedmiotowych środków dowodowych.

i) Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Określone są w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej w treści SWZ "ustawa Pzp".

III.1.6)Deposits and guarantees required:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

(Szczegółowe informacje w SWZ);

1) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, zgodnie z zapisem zawartym w § 7 wzoru umowy.

(Szczegółowe informacje w SWZ)

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Określone są w projektowanych postanowieniach umowy wraz z załącznikami.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

6. Zasady składania ofert w rozumieniu przepisów przez podmioty występujące wspólnie:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.

2) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców występujących wspólnie.

3) W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było wymagane).

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W tym celu do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno:

-jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi;

-precyzować zakres umocowania;

-wskazywać pełnomocnika;

-wyliczać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie.

Informacje wyżej podane.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Określone są w projektowanych postanowieniach umowy wraz z załącznikami.

Zamawiający informuje, że:

— nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp,

— nie wymaga zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp,

— postępowanie przeprowadza samodzielnie,

— nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów,

— nie wymaga oraz nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych oraz nie przewiduje możliwości dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp,

— nie przewiduje wznowienia,

— nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,

— określa procentowo wagi kryteriów oceny ofert,

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/11/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/11/2021
Local time: 12:15
Place:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego - Wejście na platformę następuje poprzez link: https://opwik.ezamawiajacy.pl

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Szczegółowe zasady wypełniania JEDZ zawarte są w SWZ cz. III pkt. 2.3.

6) Wypełniając formularz JEDZ:

a) W zakresie Części III: Podstawy wykluczenia w sekcji D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO (podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym) Wykonawca składa oświadczenie, czy:

Będąc osobą fizyczną został prawomocnie skazany za przestępstwa wymienione w art. 108 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp, a w przypadku gdy Wykonawca jest podmiotem zbiorowym, czy osoby wymienione w art. 108 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp zostały prawomocnie skazane

za te przestępstwa, za wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 393 ust. 4 ustawy Pzp „w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h.”

W tym zakresie Wykonawca, by uniknąć wykluczenia, może wykazać, że podjął środki naprawcze określone w art. 110 ust, 2 ustawy Pzp, których skuteczność podlega ocenie przez Zamawiającego.

Orzeczono prawomocnie wobec niego zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne (art. 108 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp.

1. Etapy wyboru najkorzystniejszej oferty

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający planuje zastosowanie art. 139 ustawy Pzp.

5. Zmiany postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zgodnie z § 8 Projektowanych postanowień umowy

1. Strony dopuszczają zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku gdy:

1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;

2) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną,

3) konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

2. Strony dopuszczają przy tym wszelkie inne zmiany Umowy zgodnie z art. 455 ustawy Pzp.

3. Zamawiający dokona zmiany umowy o zamówienie publiczne w przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, wpływają na należyte wykonanie tej umowy.

4. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, za zgodą obu Stron i zostaną wprowadzone do Umowy aneksem.

11. Informacja o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

1) W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów oraz informacji przekazywanych przy użyciu platformy zakupowej Zamawiającego, opisane zostały w Instrukcji korzystania dla Wykonawców, która stanowi załącznik nr 7 do SWZ oraz jest udostępniona na platformie zakupowej Zamawiającego.

3) Oferta winna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://opwik.ezamawiajacy.pl

4) Wymagania dotyczące zasad rejestracji oraz minimalnych parametrów technicznych wymaganych od Wykonawcy przy wykorzystywaniu systemu do elektronicznej komunikacji z Wykonawcami udostępnianym pod adresem https://opwik.ezamawiajacy.pl (zwanym dalej Systemem)

Zgłoszenie do postępowania (w tym złożenie Oferty) wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.; https://opwik.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.

(CIĄG DALSZY NIŻEJ W PKT. VI.4.3)

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Postal address: UL. POSTĘPU 17A
Town: WARSZAWA
Postal code: 0-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@upz.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.

Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.

Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje,

o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.

Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu.

(Szczegółowe informacje w SWZ)

2. Środki ochrony prawnej

1) Środki ochrony prawnej określone dziale IX ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

5) Informacje dotyczące Systemu, o których mowa w art. 67 ustawy Pzp:

1. Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:

1.1. dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,

1.2. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem (wymagane do załączenia na Platformie są oba pliki).

2. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:

2.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;

2.2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

2.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;

2.4. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

3. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.

4. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:

4.1. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.

4.2. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

5. Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy Ofertę - podpisaną przez osoby umocowane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

— Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://opwik.ezamawiajacy.pl

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Postal address: UL. POSTĘPU 17A
Town: WARSZAWA
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.pl
Telephone: +48 4587801
Fax: +48 4587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021