Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539985-2021

22/10/2021    S206

Bulgaria-Sofia: Electrical power systems design services

2021/S 206-539985

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: ELEKTROENERGIEN SISTEMEN OPERATOR EAD
National registration number: 175201304
Postal address: gr. Sofiya, bul. "Tsar Boris III" 201
Town: gr. Sofiya
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1618
Country: Bulgaria
Contact person: Daniela Kirilova Dimitrova
E-mail: d.dimitrova@eso.bg
Telephone: +359 29696853
Fax: +359 29626189
Internet address(es):
Main address: www.eso.bg
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/2470
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/163737
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/163737
I.6)Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Производство на стоманорешетъчни стълбове, други стоманени конструкции и детайли

Reference number: ЦУ/2021/086
II.1.2)Main CPV code
71323100 Electrical power systems design services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Предмет на поръчката е производство на стоманорешетъчни стълбове, други стоманени конструкции, части от тях и детайли, които се предвиждат за възстановяване на въздушни линии при аварии или превантивно предотвратяване на такива по електропреносната мрежа на България, както и за изграждане, ремонт, рехабилитация и/или реконструкция на уредби, сгради и обекти на територията на електрически подстанции, експлоатирани от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД за срока на договора.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 620 000.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
NUTS code: BG331 Варна / Varna
NUTS code: BG314 Плевен / Pleven
NUTS code: BG421 Пловдив / Plovdiv
Main site or place of performance:

Складове на Възложителя, находящи се в градовете София ЦС Запад - ул. Подп. Йордан Тодоров №3, Плевен ЦС Север ул. Сторгозия №28, Варна ЦС Изток кв. Възраждане 1 и Пловдив ЦС Юг бул. Кукл шосе 17И .

II.2.4)Description of the procurement:

Производство на стоманорешетъчни стълбове, други стоманени конструкции, части от тях и детайли с прогнозни количества за срока на договора - 133 тона конструкции, 20 тона болтове и нанасяне на АКЗ в производтвени условия на 47 тона конструкции, които се предвиждат за възстановяване на въздушни линии при аварии или превантивно предотвратяване на такива по електропреносната мрежа на България, както и за изграждане, ремонт, рехабилитация и/или реконструкция на уредби, сгради и обекти на територията на електрически подстанции, експлоатирани от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 620 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Няма изисквания.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. Участникът следва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката* за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Минималния оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката се доказва със справка – декларация (оригинал по образец от документацията за участие). Съгласно § 2, т. 67 ДР "Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката" е сума, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейност, попадащи в обхвата на обществената поръчка.

*Под сфера, попадаща в обхвата на поръчката следва да се разбира: Производство на стоманени конструкции и детайли.

При подаване на офертата, участниците декларират съответствието си с критериите за подбор чрез попълване на информацията, изисквана от възложителя, в съответния раздел в ЕЕДОП, който при подаване на офертата се предоставя в електронен вид. ЕЕДОП се представя и за подизпълнителите/третите лица, ако има такива /ако е приложимо/.

Документите, с които се доказва съответствието с поставените критерии за подбор се представят от участника, определен за изпълнител, прези сключването на договора.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Участникът следва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката* за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на 170 000 лева.

*Под сфера, попадаща в обхвата на поръчката следва да се разбира: Производство на стоманени конструкции и детайли.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Участникът следва да е изпълнил, услуги с предмет и обем, идентичeн или сходен* с този на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата.

* Под сходен предмет и обем следва да се разбира: Производство на стоманени конструкции и детайли за съоръжения в електропреносната мрежа.

- Да са произведени количества стоманени конструкции и детайли за ОРУ на електрически подстанции не по-малко от 2,5 т за последните 3 години.

и

- Да са произведени количества стоманени конструкции и детайли за ЗРУ на електрически подстанции не по-малко от 4,0 т за последните 3 години.

Участникът може да докаже съответствието си с изпълнени една или повече дейности за последните 3 години.

Доказва се с представяне на списък на услугите (оригинал по образец), идентични или сходни* с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите (оригинал по образец). Към списъка се прилагат документи, които доказват извършената услуга/и. (заверено от участика копие)

При подаване на офертата, участниците декларират съответствието си с критериите за подбор чрез попълване на информацията, изисквана от възложителя, в съответния раздел в ЕЕДОП, който при подаване на офертата се предоставя в електронен вид. ЕЕДОП се представя и за подизпълнителите/третите лица, ако има такива /ако е приложимо/.

Документите, с които се доказва съответствието с поставените критерии за подбор се представят от участника, определен за изпълнител, прези сключването на договора.

Документите се представят и за подизпълнителите, ако участникът е декларирал такива и е приложимо за тях, съгласно чл. 66,ал. 2 ЗОП.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Участникът следва да е изпълнил, услуги с предмет и обем, идентичeн или сходен* с този на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата.

* Под сходен предмет и обем следва да се разбира: Производство на стоманени конструкции и детайли за съоръжения в електропреносната мрежа.

- участникът да е изпълнил най-малко една услуга за произведени количества стоманени конструкции и детайли за ОРУ на електрически подстанции не по-малко от 2,5 т за последните 3 години.

и

- участникът да е изпълнил най-малко една услуга за произведени количества стоманени конструкции и детайли за ЗРУ на електрически подстанции не по-малко от 4,0 т за последните 3 години.

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Участниците в процедурата трябва да отговарят на поставените от Възложителя изисквания в документацията и обявлението за обществената поръчка относно личното състояние и критерия за подбор. За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

При подписване на договора, избраният за Изпълнител представя на Възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5% от прогнозната стойност на обществената поръчка, която стойност се използва за целите на определяне на гаранцията за изпълнение.

Гаранция за изпълнение се представя в една от следните форми:

● парична сума, внесена по банкова сметка на ЕСО ЕАД.

(Информация за банковите сметки на ЕСО ЕАД се намира на Профила на купувача в Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ в Раздел “Информация за организацията”, Публикувани документи - Банкови сметки на ЕСО ЕАД, на следния адрес: https://app.eop.bg/buyer/2470)

● банкова гаранция със срок на валидност, съгласно договора, в съответствие с образеца на възложителя, част от документацията за участие.

● застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя със срок на валидност, съгласно договора и доказателсво за напълно платена премия.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Съгласно чл. 3 от проекта на догово от документацията за участие.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Не се изисква създаване на юридическо лице, когато определеният за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи на възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на дължавата, в която обединението е установено.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/11/2021
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 21/05/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/11/2021
Local time: 10:00
Place:

В системата

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021