Services - 540108-2021

22/10/2021    S206

Poland-Pogórska Wola: Project and design preparation, estimation of costs

2021/S 206-540108

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 191-498185)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
Postal address: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., Oddział w Tarnowie
Town: Pogórska Wola 450
NUTS code: PL Polska
Postal code: 33-152
Country: Poland
Contact person: Małgorzata Derus
E-mail: malgorzata.derus@gaz-system.pl
Telephone: +48 146225210
Internet address(es):
Main address: http://www.gaz-system.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany wypłyconego odcinka gazociągu DN400/500 Rozwadów-Sandomierz w m. Charzewice i Turbia oraz wymiany odcinka zasilającego SRP Turbia wraz z ZZU i monoblokiem

Reference number: ZP/2021/09/0102/TAR
II.1.2)Main CPV code
71242000 Project and design preparation, estimation of costs
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wymiany wypłyconego odcinka gazociągu DN400/500 Rozwadów-Sandomierz w m. Charzewice i Turbia oraz wymiany odcinka zasilającego SRP Turbia wraz z ZZU i monoblokiem

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 191-498185

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.3)
Place of text to be modified: sekcja III.1.3)
Instead of:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 (słownie: jedno) zamówienie, polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy, przebudowy lub remontu gazociągu o średnicy co najmniej DN150, długości ≥ 100 m, MOP > 1,6 MPa. 2. Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia posiadającymi uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym osoba posiadająca uprawnienia uzyskała te uprawnienia, uznanymi przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220) lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. nr 2019 poz. 1117) w tym: 1) co najmniej 1 osobą (Projektant) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 1. Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, spełniających warunek określony w Rozdziale X ust. 2 SWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SWZ). Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy podać: przedmiot, daty i miejsce wykonania (dd/mm/rrrr) i podmioty, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż dowodami, o których mowa powyżej są: a) referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, b) jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. 2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nie czynności, zgodnie z warunkiem opisanym w Rozdziale X ust. 3 SWZ wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do SWZ).

Read:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. W okresie ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 (słownie: jedno) zamówienie, polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy, przebudowy lub remontu gazociągu o średnicy co najmniej DN150, długości ≥ 100 m, MOP > 1,6 MPa. 2. Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia posiadającymi uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym osoba posiadająca uprawnienia uzyskała te uprawnienia, uznanymi przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220) lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. nr 2019 poz. 1117) w tym: 1) co najmniej 1 osobą (Projektant) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 1. Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, spełniających warunek określony w Rozdziale X ust. 2 SWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SWZ). Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy podać: przedmiot, daty i miejsce wykonania (dd/mm/rrrr) i podmioty, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż dowodami, o których mowa powyżej są:a) referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, b) jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. 2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nie czynności, zgodnie z warunkiem opisanym w Rozdziale X ust. 3 SWZ wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do SWZ).

Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Sekcja IV.2.2)
Instead of:
Date: 08/11/2021
Local time: 11:00
Read:
Date: 10/11/2021
Local time: 11:00
Section number: IV.2.6)
Place of text to be modified: Sekcja IV.2.6)
Instead of:
Date: 05/02/2022
Read:
Date: 07/02/2022
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Sekcja IV.2.7)
Instead of:
Date: 08/11/2021
Local time: 12:00
Read:
Date: 10/11/2021
Local time: 12:00
VII.2)Other additional information: