Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 540109-2021

22/10/2021    S206

Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego

2021/S 206-540109

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 193-503863)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 33/21/MO/PZP/273
Adres pocztowy: Aleje Jerozolimskie 142B
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-305
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mariola Obarzanek
E-mail: zamowienia@cpk.pl
Tel.: +48 882350395
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.cpk.pl/pl
Adres profilu nabywcy: https://portal.smartpzp.pl/cpk

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zawarcie umowy ramowej na opracowanie dokumentacji projektowych dla kolejowych inwestycji towarzyszących związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego

Numer referencyjny: 33/21/MO/PZP/273
II.1.2)Główny kod CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zawarcie umowy ramowej na opracowanie dokumentacji projektowych dla kolejowych inwestycji towarzyszących związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/10/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 193-503863

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 05/11/2021
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 18/11/2021
Czas lokalny: 13:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 04/03/2022
Powinno być:
Data: 18/03/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 05/11/2021
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 18/11/2021
Czas lokalny: 14:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: