Services - 540120-2021

22/10/2021    S206

Nederland-Amsterdam: Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu

2021/S 206-540120

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 201-525961)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: GVB Activa B.V.
Nationaal identificatienummer: 19664070
Postadres: Arlandaweg 106
Plaats: AMSTERDAM
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1043 HP
Land: Nederland
Contactpersoon: Livio Tahamata
E-mail: inkoop@gvb.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.gvb.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderhoud Vuilwaterafvoer en Hemelwaterafvoer

Referentienummer: 2021-57
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90000000 Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht in verdeeld in twee kernonderdelen, te weten:

Kernonderdeel 1;

Het preventief en correctief rioleringsonderhoud, waarbij de scope van de werkzaamheden met betrekking tot het rioleringsstelsel is gesplitst in drie verschillende rioolstelsels.

- Riolering ondergrondse stations

- Riolering bovengrondse stations en haltes

- Vuilwaterberging ondergronds

De aannemer dient minimaal 3 maal per jaar preventief alle liggende rioleringsleidingen te reinigen.

De aannemer dient preventief minimaal 4 maal per jaar onderhoud te plegen aan vetafscheider.

Kernonderdeel 2:

Het preventief en correctief dak onderhoud en onderverdeeld in twee verschillende activiteiten.

- Reiniging van de dakvlakken.

- Reinigen van de dakgoten, dakafvoeren en hemelwaterafvoeren.

De aannemer dient 1 maal per jaar preventief alle dakgoten, dakafvoeren en hemelwaterafvoeren te reinigen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/10/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 201-525961

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 22/11/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 06/12/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

Datum: 22-11-2021

Plaatselijke tijd: 10:30

Te lezen:

Datum: 06-12-2021

Plaatselijke tijd: 10:30

VII.2)Overige nadere inlichtingen: