Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 540120-2021

22/10/2021    S206

Nederland-Amsterdam: Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu

2021/S 206-540120

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 201-525961)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: GVB Activa B.V.
Nationaal identificatienummer: 19664070
Postadres: Arlandaweg 106
Plaats: AMSTERDAM
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1043 HP
Land: Nederland
Contactpersoon: Livio Tahamata
E-mail: inkoop@gvb.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.gvb.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderhoud Vuilwaterafvoer en Hemelwaterafvoer

Referentienummer: 2021-57
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90000000 Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht in verdeeld in twee kernonderdelen, te weten:

Kernonderdeel 1;

Het preventief en correctief rioleringsonderhoud, waarbij de scope van de werkzaamheden met betrekking tot het rioleringsstelsel is gesplitst in drie verschillende rioolstelsels.

- Riolering ondergrondse stations

- Riolering bovengrondse stations en haltes

- Vuilwaterberging ondergronds

De aannemer dient minimaal 3 maal per jaar preventief alle liggende rioleringsleidingen te reinigen.

De aannemer dient preventief minimaal 4 maal per jaar onderhoud te plegen aan vetafscheider.

Kernonderdeel 2:

Het preventief en correctief dak onderhoud en onderverdeeld in twee verschillende activiteiten.

- Reiniging van de dakvlakken.

- Reinigen van de dakgoten, dakafvoeren en hemelwaterafvoeren.

De aannemer dient 1 maal per jaar preventief alle dakgoten, dakafvoeren en hemelwaterafvoeren te reinigen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/10/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 201-525961

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 22/11/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 06/12/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

Datum: 22-11-2021

Plaatselijke tijd: 10:30

Te lezen:

Datum: 06-12-2021

Plaatselijke tijd: 10:30

VII.2)Overige nadere inlichtingen: