Supplies - 54031-2021

Display compact view

02/02/2021    S22

België-Evere: Wapens, munitie en bijbehorende onderdelen

2021/S 022-054031

Vooraankondiging voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid

Leveringen

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: MRMP-L/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie "Land Systems " - Ondersectie "Verwerving"
Postadres: Eversestraat 1
Plaats: Evere
Postcode: 1140
Land: België
Contactpersoon: Bouché Marc Antoine
E-mail: marc.bouche@mil.be
Telefoon: +32 24415426

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: https://www.mil.be/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=399779

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst
I.3)Hoofdactiviteit
Defensie
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Projecten verwervingen munitie 2021
II.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Leveringen
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Bertrix.
BE BELGIQUE-BELGIË
II.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.4)Korte beschrijving van de aard en de omvang van de werken of de aard en de hoeveelheid of de waarde van de leveringen of de diensten:
Projecten verwervingen munitie 2021.

Percelen

Verdeling in percelen: neen
II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

35300000 Wapens, munitie en bijbehorende onderdelen

II.6)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures en de uitvoeringstermijn van de opdracht
II.7)Nadere inlichtingen:
Zie bijlage.
De opdrachten zullen appart opstarten.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Informatie over voorbehouden opdrachten

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
VI.2)Nadere inlichtingen:
Zie bijlage.
De opdrachten zullen appart opstarten.
VI.3)Inlichtingen over de algemene voorschriften
VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
28.1.2021