Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Works - 540555-2018

08/12/2018    S237

Lithuania-Klaipėda: Refurbishment work

2018/S 237-540555

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
National registration number: 188710823
Postal address: Liepų g. 11
Town: Klaipėda
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: LT-91502
Country: Lithuania
Contact person: Kristina Sirvidienė
E-mail: pirkimai@klaipeda.lt
Telephone: +370 46396104
Fax: +370 46396178
Internet address(es):
Main address: http://www.klaipeda.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6627
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=433864
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=433864&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Futbolo mokyklos ir baseino pastato konversijos darbai su darbo projekto parengimu

II.1.2)Main CPV code
45453100 Refurbishment work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Futbolo mokyklos ir baseino pastato konversijos darbai su darbo projekto parengimu.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 10 351 652.89 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71221000 Architectural services for buildings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
Main site or place of performance:

Paryžiaus komunos g. 16 A, Klaipėdos m.

II.2.4)Description of the procurement:

Futbolo mokyklos ir baseino pastato konversijos darbai su darbo projekto parengimu.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 10 351 652.89 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 35
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją. Tiekėjas turi teisę verstis ypatingo statinio statybos darbų (statinių grupė: negyvenamieji pastatai) veikla šiose statybos darbų srityse: bendrieji statybos darbai; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas. Pateikiama: atitinkamos institucijos išduotas kvalifikacijos atestatas arba Teisės pripažinimo pažyma (ne Lietuvos Respublikoje registruotiems tiekėjams), suteikiantis teisę verstis nurodyta statybos veikla.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Tiekėjo vidutinė metinė įvykdytų naujos statybos ir (arba) rekonstravimo darbų (statinių kategorija: ypatingi statiniai; statinių grupė – negyvenamieji pastatai) apimtis per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) yra ne mažesnė kaip 6 215 000,00 EUR su PVM.

Pastaba: tiekėjas šiam reikalavimui pagrįsti gali teikti informaciją apie sutartis, pradėtas ir baigtas vykdyti per paskutinius 5 metus ir apie sutartis, pradėtas vykdyti anksčiau nei prieš 5 metus, tačiau baigtas vykdyti per paskutinius 5 metus (tokiu atveju darbų apimčių sąraše nurodoma per paskutinius 5 metus įvykdytos sutarties dalies vertė). Pateikiama:

1) per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) įvykdytų naujos statybos ir (arba) rekonstravimo darbų (statinių kategorija: ypatingi statiniai; statinių grupė – negyvenamieji pastatai) apimčių sąrašas, užpildytas pagal konkurso sąlygų aprašo 4 priedą;

2) užsakovų pažymos, kuriose turi būti nurodyta, kad darbai ir galutiniai rezultatai atlikti tinkamai;

3) statybos užbaigimo aktai, kai jie yra privalomi pagal teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Tiekėjas sutarčiai vykdyti turi pasiūlyti:

1) bent 1 kvalifikuotą ypatingo statinio statybos darbų vadovą (statinių grupė: negyvenamieji pastatai), kuris būtų buvęs bent vieno pastatyto ypatingo statinio negyvenamojo pastato, kurio plotas ne mažesnis kaip 3 000 kv. m, statybos darbų vadovu. Objektas turi būti užbaigtas ir turi būti pasirašytas statybos darbų užbaigimo aktas;

2) bent 1 kvalifikuotą ypatingo statinio projekto vadovą (statinių grupė: negyvenamieji pastatai);

3) bent vieną kvalifikuotą geodezininką;

4) bent vieną kvalifikuotą matininką.

Pastaba: tas pats specialistas gali būti siūlomas kelioms arba visoms pozicijoms, jeigu turi reikiamą kvalifikaciją ir patirtį.

Pateikiama:

1) specialistų, kurie bus atsakingi už sutarties vykdymą, sąrašas, kuriame nurodomi specialistų vardai ir pavardės, jų pareigos vykdant sutartį, kokiu pagrindu specialistas yra pasitelkiamas (yra įdarbintas tiekėjo, subtiekėjo ar jungtinės veiklos partnerio įmonėje, planuojamas įdarbinti laimėjus konkursą ar yra pasitelkiamas kaip subtiekėjas);

2) išvardytų specialistų kvalifikacijos atestatas ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, Teisės pripažinimo pažyma ar kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis specialistų kvalifikaciją. Užsienio šalyje registruoto tiekėjo pasiūlyti specialistai Teisės pripažinimo pažymas turės pateikti iki pirkimo sutarties pasirašymo (pateikiama 1 ir 2 pozicijai patvirtinti.);

3) ypatingo statinio statybos darbų vadovo pasirašytas atliktų darbų sąrašas, jame nurodant darbo patirtį metais, pastatyto ypatingo negyvenamojo pastato (-ų) pavadinimą (-us), užsakovą (-us), jo kontaktinį asmenį, statybos užbaigimo datą, pastato plotą, taip pat objekto statybos darbų užbaigimo aktas;

4) perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių atitiktį kvalifikacijos reikalavimams dėl kvalifikuoto geodezininko ir kvalifikuoto matininko. Šiuos duomenis matininkų ir geodezininkų žinybiniame registre po dokumentų pagal EBVPD pateikimo pasitikrina, užfiksuoja ir išsaugo pati perkančioji organizacija. Esant aplinkybėms, dėl kurių perkančioji organizacija negali pati pasitikrinti, užfiksuoti ir išsaugoti matininkų ir geodezininkų žinybiniame registre nurodytų duomenų (pvz., registras neveikia, registre nėra duomenų apie tiekėjo specialistų sąraše nurodytą siūlomą specialistą ar pan.), perkančioji organizacija turi teisę kreiptis į tiekėją dėl atitiktį patvirtinančių dokumentų pateikimo.

Pastabos:

— jei kvalifikacija yra grindžiama nurodant specialistą, kuris nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar subtiekėjo (-ų) darbuotojas, tačiau yra ketinamas įdarbinti sutarties vykdymo metu, tokiu atveju specialistas turi būti išviešintas pasiūlyme,

— jeigu kvalifikacijos atestato / pažymėjimo ar kito lygiaverčio dokumento galiojimo laikotarpis pasibaigtų sutarčiai nepasibaigus, jis turi būti pratęstas ir galioti visą sutarties įgyvendinimo laikotarpį.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1) rangovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą – pirmo pareikalavimo Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą – 5 proc. nuo sutarties vertės (su PVM);

2) rangovui sutartyje bus numatyta 500 EUR vertės bauda už nekokybiškai atliktus darbus ir kitus sutarties pažeidimus, nesusijusius su vėlavimu, surašant pažeidimo / defektinį aktą už kiekvieną nustatytą atvejį. Pažeidimo / defektinis aktas surašomas dalyvaujant rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pažeidimų / defektinis aktas surašomas jam nedalyvaujant;

3) rangovas, pradelsęs darbų atlikimo terminus (tarpinius ar galutinius), moka užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo sutarties vertės už kiekvieną pavėluotą dieną.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/01/2019
Local time: 13:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 14/04/2019
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 14/01/2019
Local time: 13:50
Place:

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patalpose, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda.

Information about authorised persons and opening procedure:

1) tiekėjai nedalyvauja susipažinimo su pasiūlymais, pateiktais elektroninėmis priemonėmis, posėdyje;

2) stebėtojai nėra kviečiami dalyvauti komisijos posėdžiuose.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klaipėdos apygardos teismas
Postal address: H. Manto g. 26
Town: Klaipėda
Postal code: LT-92131
Country: Lithuania
Telephone: +370 46390960
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/12/2018