Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Építési beruházás - 540913-2023

Submission deadline has been amended by:  634912-2023
08/09/2023    S173

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2023/S 173-540913

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Építési és Közlekedési Minisztérium
Nemzeti azonosító szám: 15847397241
Postai cím: Alkotmány Utca 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Főosztály
E-mail: kozbeszerzes@ekm.gov.hu
Telefon: +36 14354833
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium
A felhasználói oldal címe: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001069312023/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001069312023/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: általános közigazgatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Mohácsi Duna-híd és kapcsolódó úthálózat

Hivatkozási szám: EKR001069312023
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Mohácsi Duna-híd és csatlakozó, az 51 sz. másodrendű főút és az M6 autópálya közötti úthálózat kivitelezési feladatainak megvalósítása.

Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45220000 Mérnöki és építési munkák
45221111 Közúti híd építése
45231000 Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése
45233120 Közút építése
45233121 Főútvonal építése
45233128 Körforgalom építése
45233162 Kerékpárút építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország_7700_Mohács_A Mohácsi Duna-híd és csatlakozó, az 51 sz. másodrendű főút és az M6 autópálya közötti út

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés keretében a Mohácsi Duna-híd és csatlakozó, az 51 sz. másodrendű főút és az M6 autópálya közötti úthálózat kivitelezési feladatainak megvalósítása. (PST: K.057.02).

Mennyiség:

A Mohácsi Duna-híd és csatlakozó, az 51 sz. másodrendű főút és az M6 autópálya közötti úthálózat kivitelezése 28,8 km hosszban.

Az I. szakasz, az alföldi oldalon Csátalja közelében az 51. sz. főúttól kiindulva új nyomvonalon, egybefüggően 19,5 km hosszban 2x1 sávos országos közút főúti (távlatban 2x2 sávos autóúttá fejleszthető) kiépítéssel épül Újmohácsig. Az 51. sz. főút kinduló pontjában és Sárhát közelében körforgalmú csomópont épül. Újmohácsnál 4 ágú szintbeni csomópont épül 2x2 sávos osztottpályás kialakítással. A szakasz tartalmaz 3 db közúti hidat, 1 db hatnyílású műtárgyat 28,1 + 35,4 + 3x45,4 + 33,1 m-es támaszközzel, 2 db kéttámaszú műtárgyat 12,79 m-es és 35,52 m-es támaszközzel valamint kerékpárút levezetését az új Duna-hídról.

A II. szakaszon az országos közút részeként a Duna folyamot keresztezve 2 db ártéri híd és 1 db mederhíd épül. összesen 756 m felszerkezet hosszal, az alábbiak szerint:

Ártéri híd I.: támaszköze: 231 m,

Ártéri híd II.: támaszköze: 252 m,

Mederhíd: támaszköze: 271 m.

A hidak szerkezeti rendszere kéttámaszú, alsópályás acél ívhidak, zárt szekrény keresztmetszetű merevítőtartókkal és ívekkel, ortotróp acél pályalemezzel és kétoldali, hálós elrendezésű felfüggesztéssel. A teljes szerkezeti magasság 2,75 méter. Az ívek egymás felé döntött kialakításúak. A két ívet X-rácsozású keresztkötés rendszer kapcsolja össze. A Duna-híd is 2x2 sávos osztott pályás keresztmetszettel kerül megépítésre kerékpárút átvezetéssel.

A III. szakaszon, a II. szakasz ártéri hídjához csatlakozva egybefüggően 8,5 km hosszban 2x2 sávos osztott pályás országos közút (főút) épül az M6 autópályáig. Ezen belül a főút a III/1. szakaszon a Dunától 2,7 km hosszban, a jelenleg meglévő önkormányzati út nyomvonalán, annak pályaszerkezetének elbontásával 2x2 sávos osztott pályás kialakítással, 2 db új turbó körforgalommal kerül kiépítésre az 56. és 57 sz. főutak meglévő körforgalmi csomópontjáig. Ezen szakaszon létesül 1 db iparvágányok és közút feletti műtárgy, a jobb pályán 24,60 + 25,0 + 27,0 + 25,0 + 25,0 + 18,20 + 16,80 m-es, a bal pályán 19,60 + 20,0 + 20,0 + 27,0 + 20,0 + 20,0 + 18,20 + 16,8 m-es támaszközökkel, 1 db iparvágány feletti háromnyílású műtárgy 16,36 + 18,7 + 16,36 m-es támaszközökkel, 1 db iparterületi út feletti kéttámaszú műtárgy 32,90 m-es támaszközzel, és 1 db 3,9 m széles kerékpáros aluljáró keretelem.

Szintén a III. szakaszon belül, III/2. szakaszként a jelenleg meglévő 2x1 sávos 57. sz. főút 2x2 sávos osztott pályás főúttá épül át 5,8 km hosszban az 56-57. sz. főutak körforgalmi csomópontjától az M6 autópályáig, továbbá az 56. és 57 sz. főutak meglévő körforgalmi csomópontja 2 sávos turbó körforgalommá épül át. Ezen szakaszon létesül még 3 db új turbó körforgalom, 3 db kéttámaszú műtárgy 9,91 m-es, 9,80 m-es és 10,89 m-es támaszközzel, valamint 1 db kéttámaszú kerékpáros műtárgy 11,40 m-es támaszközzel.

A megvalósítás során beavatkozás történik a körforgalmakhoz csatlakozó országos és önkormányzati utakon, kerékpárutak építésére valamint közműkiváltásokra, és építésre, párhuzamos mezőgazdasági út építésére is sor kerül.

A fentebb rögzített építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

A jelen közbeszerzés eljárás tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban a közbeszerzési dokumentumokban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A felhívás III.1.3) M/2.1. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember országos közútépítési projektek kivitelezése és/vagy országos közútépítési projektekhez kapcsolódó hídépítések kivitelezése során projektvezetőként és/vagy projektvezető helyettesként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A felhívás III.1.3) M/2.2. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember országos közútépítési projektek kivitelezése során építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként és/vagy felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. A felhívás III.1.3) M/2.3. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember országos közútépítési projektek kivitelezéséhez kapcsolódó híd kivitelezés során hídépítési építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként és/vagy hídépítési felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 50
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1) Ajánlatkérő az ajánlatokat a „legjobb ár-érték arány” szempontja szerint értékeli a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint. Az adható pontszám az értékelési szempontok mindegyike esetén 0,00-10,00 pont, ahol a 0,00 pont a legrosszabb, a 10,00 pont a legjobb érték.

Értékelési módszer:

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:

- az 1. értékelési szempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szerinti fordított arányosítás,

- a 2-4. értékelési szempontok esetében a Miniszterelnökség „Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” elnevezésű útmutatójában található, a két szélső érték közti megajánlásra javasolt képlet alkalmazásával történik.

Részletek az AD I. kötetében.

2) II.2.7) pontban meghatározott határidő a szerződés hatálybalépésétől számítandó.

3) II.2.5) Értékelési szempontok:

Ár kritérium:

1. Egyösszegű - tartalékkeret nélküli - ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám: 70

Minőségi kritérium:

2. A felhívás III.1.3) M/2.1. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember országos közútépítési projektek kivitelezése és/vagy országos közútépítési projektekhez kapcsolódó hídépítések kivitelezése során projektvezetőként és/vagy projektvezető helyettesként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) Súlyszám: 10

3. A felhívás III.1.3) M/2.2. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember országos közútépítési projektek kivitelezése során építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként és/vagy felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) Súlyszám: 10

4. A felhívás III.1.3) M/2.3. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember országos közútépítési projektek kivitelezéséhez kapcsolódó híd kivitelezés során hídépítési építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként és/vagy hídépítési felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) Súlyszám: 10

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

A megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.,valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.)1.§(1)bek. szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlatkérő által a Kbt.69.§(4)-(6)bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kr. III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr.1.§(2)-(4)bek., továbbá a Kr.8.§, 10.§, 12. §, 14. § és 16. §-ok is megfelelően alkalmazandók.

A Kbt. 62.§(1)bek. k)pont kb)alpontja tekintetében Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társaság,aminek van a 2017. évi LIII. tv. (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3.§38. pont a)-b) v. d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa, akkor valamennyi tényleges tulajdonosa személyazonosító adatainak, adóazonosító adatainak, külső nyilvántartás szerinti személy-, illetve adóazonosító adatainak, valamint érdekeltségének a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti jellege és mértéke bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani;ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa,úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

Az ajánlattevő v. az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr.4.§(1)bek. szerint igazolja előzetesen a Kbt.62.§(1)-(2)bek.-ben említett kizáró okok hiányát. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg (Kr.3.§(5)bek.).

A Kr.15.§-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó v. más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtania a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében,míg azon alvállalkozók tekintetében,amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt.67.§(4)bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

A Kr.13.§-ára tekintettel Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell,h. van-e vele szemben folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás. Ha van,ajánlattevőnek csatolni szükséges a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (annak mellékleteivel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló cégbírósági igazolást.Felhívjuk a figyelmet, hogy a nemleges nyilatkozat is csatolandó.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 1. § (7) bekezdésére.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (11a) bek. alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása,amit ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési v. koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott.Ebben az esetben az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) v. (6) bek. szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg,h. a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek,h. a korábbi igazolás adott esetben megjelöli,h. azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésére.

A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, illetve a megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67.§(1)-(2)bek.,valamint a Kr.1.§(1) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,h. az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltését az érintett gazdasági szereplő részéről a részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) megadása nélkül.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

SZ/1.

Kbt.65.§(1)bek. c)pontja és a 322/2015.(X.30.)Kr.21.§(1)bek. alapján AK előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét,ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés v. a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal v. szervezeti,kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot)v.egyéb igazolást, v.nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani,figyelemmel a Kr 1.§ (2)-(5)bek.is.

A nyilvántartásokban szereplés tényét-amennyiben a Kbt.69.§(11)bek.szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok,ill. tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód-a nyilvántartás kivonatának,a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak v. a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZ/1.

Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, ill. a nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén, ha nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.

A Kbt. 65. § (9) bek.-re tekintettel a SZ/1. alkalmassági követelmények igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdése szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 1. § (7) bekezdésére.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P/1.

Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján Ajánlattevő csatolja az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (közútépítési és/vagy hídépítési munkák) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a működésének megkezdését követő időszak közbeszerzés tárgya (közútépítési és/vagy hídépítési munkák) szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.

Ha az ajánlattevő a Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65. § (8) bekezdésére.

Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a Kbt. 65. § (8) bek. szerinti szervezet esetében az ajánlatnak - tartalmaznia kell az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. (Kbt. 65. § (12) bek.)

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1.

Alkalmatlan ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (közútépítési és/vagy hídépítési munkák) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen legalább a nettó 110 000 000 000,- Ft-ot.

AK „közút” alatt a 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 8. § (1)-(2) bekezdésében előírt fogalmakat érti.

AK „közút építése” alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakítását, átépítését, felújítását vagy korszerűsítését érti.

AK „hídépítés” alatt az Útügyi Műszaki Előírásoknak megfelelően megvalósított új híd építését vagy meglévő híd átépítését érti. Az átépítés annak jellegénél fogva azon tevékenységek összessége, amelyek megváltoztatják a meglévő híd teherbírását és/vagy geometriáját.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a P/1. pontban meghatározott követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság pont folytatása:

AK „országos közút” alatt az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 8.§ (1) bekezdés a)-c) pontjai szerinti fogalmakat érti, kivéve a 8. § (1) bekezdés c) pont cd) alpontja szerinti felsorolásban nevesített kerékpárutat.

AK „közútépítési projektek kivitelezése” alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakítását, átépítését, felújítását, burkolat megerősítését vagy korszerűsítését tartalmazó projekteket érti, ide nem értve a szennyvízvezeték/csatorna és/vagy ivóvízvezeték/csatorna és/vagy csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása, átépítése, felújítása vagy korszerűsítése során történt út helyreállítási munkákat tartalmazó projekteket.

AK „híd kivitelezése” alatt az Útügyi Műszaki Előírásoknak megfelelően megvalósított új híd építését vagy meglévő híd átépítését érti. Az átépítés annak jellegénél fogva azon tevékenységek összessége, amelyek megváltoztatják a meglévő híd teherbírását és/vagy geometriáját.

AK „híd” alatt közút és/vagy vasút akadály feletti átvezetését biztosító, 2 méternél nagyobb szabad nyílású műtárgyat érti.

Előírttal egyenértékűként bemutatott szakképzettség(ek) egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlatban ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.

Az M/2. pont szerinti alkalmassági követelmények tekintetében bemutatott szakembereknek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezniük kell az adott alkalmassági követelményben meghatározott kategóriájú, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti bejegyzett/nyilvántartásba vett jogosultsággal, melyre vonatkozóan ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - adott esetben - a következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdése szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 1. § (7) bekezdésére.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1.

Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőző nyolc év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a 321/2015. (X. 30.) rendelet 22. § (3) bekezdés alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.

Az igazolásban meg kell adni:

- szerződést kötő másik fél nevét és székhelyét;

- építési beruházás tárgyát és mennyiségét,

- teljesítés kezdő és befejező időpontját (év,hó,nap pontossággal) és helyét

- a szerződést kötő másik félnek nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került!

Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21 § (2b) bekezdése alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított nyolc éven belül befejezett, de legfeljebb tizenhárom éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

Amennyiben a referenciát ajánlattevő vagy az alkalmasságot igazoló szervezet közös ajánlattevőként teljesítette, és a teljesítés oszthatatlansága miatt a ref. igazolás nem állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével, a Kr. 22. § (5) bekezdése szerint fogadható el a referencia. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bek-re. Ajánlatkérő az igazolások vizsgálata során a Kr. 21/A. §-ban foglaltak szerint jár el.

M.2/ A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján csatolni kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó:

- Ajánlattevő EKR űrlap használatával tett nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről,

- végzettséget, illetve képzettséget igazoló dokumentumok,

- szakmai tapasztalatot egyértelműen igazoló, szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz év,hónap bontásban, valamint annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll, valamint amennyiben azzal rendelkezik, a jogosultság kamarai számának és a jogosultság megszerzésének első időpontjának (év, hónap, nap pontosságal) feltüntetése.

- a szakemberek által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében az Ajánlattevő által megjelölt pozícióban részt vesz, és a betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultsággal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.

Az időben párhuzamos gyakorlati/tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember tapasztalati idejébe. Minden a szakmai önéletrajzban feltüntetett naptári hónap egész hónapként kerül figyelembe vételre.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárásban olyan értékelési szempontot alkalmaz, ahol az ajánlatban foglalt megajánlás ellenőrzése feltételezi valamely alkalmassági követelménynek történő megfelelés egyidejű ellenőrzését, így az M/2.1-M/2.3 alkalmassági előírások kapcsán a Kbt. 69. § (7) bekezdése szerint már az ajánlatok (2) bekezdés szerinti bírálata keretében felhívja az Ajánlattevőket az érintett alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások benyújtására, vagyis azokat már az ajánlat részeként be kell nyújtani abban az esetben, ha szakember vonatkozásában 0-nál több hónap szakmai többlet tapasztalati idő kerül megajánlásra!

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább azt, hogy melyik szakembert az ajánlati felhívás melyik pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében kívánja ajánlattevő a szerződés teljesítésébe bevonni, valamint azt, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt szakember milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra a szerződés teljesítése során.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy amennyiben az ajánlattétel időpontjában az M/2. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember ajánlattevővel nem áll a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonyban, úgy bemutatása csak abban az esetben fogadható el az adott alkalmassági követelmény igazolására, amennyiben a szakember (vagy adott esetben a szakemberrel munkaviszonyban álló szervezet) a Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően alkalmasság igazolásában részt vevő személyként (szervezetként) kerül bevonásra az eljárásban a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlatevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben befejezett, de legfeljebb 13 éven belül megkezdett, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített munkákra vonatkozó alábbi referenciával:

M/1.1 legalább egybefüggően 10 km hosszúságú, új nyomvonalon épített, legalább 2x1 forgalmi sávos országos közút építését magába foglaló referenciával.

Az M/1.1 alkalmassági követelménynek való megfelelést ajánlattevő 1 db szerződéssel igazolhatja.

AK „egybefüggő út” alatt a folytonos, megszakítás nélküli útszakaszt érti.

AK „országos közút” alatt az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 8.§ (1) bekezdés a)-b) pontjai szerinti fogalmakat érti.

AK „közút építése” alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakítását érti. Közút építésébe nem tartozik bele szennyvízvezeték és/vagy ivóvízvezeték és/vagy csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása, átépítése, felújítása vagy korszerűsítése során történt úthelyreállítás.

M/1.2 legalább egybefüggően 6 km hosszúságú nyomvonalon épített, legalább 2x2 forgalmi sávos országos közút építését magába foglaló referenciával.

Az M/1.2 alkalmassági követelménynek való megfelelést ajánlattevő 1 db szerződéssel igazolhatja.

AK „egybefüggő út” alatt a folytonos, megszakítás nélküli útszakaszt érti.

AK „országos közút” alatt az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 8.§ (1) bekezdés a)-b) pontjai szerinti fogalmakat érti.

AK „közút építése” alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakítását, átépítését, felújítását vagy korszerűsítését érti. Közút építésébe nem tartozik bele szennyvízvezeték és/vagy ivóvízvezeték és/vagy csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása, átépítése, felújítása vagy korszerűsítése során történt úthelyreállítás.

M/1.3 legalább 1 db, vízfolyás feletti, legalább 2x1 forgalmi sávos, legalább kétnyílású közúti híd építésére vonatkozó referenciával, amelynek egyik támaszköze legalább 130 méter.

Az M/1.3 alkalmassági követelménynek való megfelelést ajánlattevő 1 db szerződéssel igazolhatja.

AK „támaszköz” alatt a 2 egymással közvetlenül szomszédos támasz középvonala(v.tengelye)között az úttengelyben mért vízszintes vetületi távolságot érti.

AK „közúti híd” alatt közút akadály feletti átvezetését biztosító, 2 méternél nagyobb szabad nyílású műtárgyat érti.

AK „híd építése” alatt az Útügyi Műszaki Előírásoknak megfelelően megvalósított új híd építését vagy meglévő híd átépítését érti. Az átépítés annak jellegénél fogva azon tevékenységek összessége, amelyek megváltoztatják a meglévő híd teherbírását és/vagy geometriáját.

AK „közút” alatt a 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 8. § (1)-(2) bekezdésében előírt fogalmakat érti.

Az M/1.1-M/1.3 pont szerinti alkalmassági követelmények való megfelelés igazolására ugyanazon referencia is bemutatható.

Nem magyaro.-i ref.esetén az adott ref. köv. szerinti 26/2021.(VI.28.)ITM rendelet által előírt, megkövetelt tartalmat kell igazolnia AT-nek.

M/2.

Alkalmatlan az ajánlatevő,ha nem rendelkezik

M/2.1 legalább 1 fő projektvezető szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.)Kr.szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013.(VII.11.) Kr.szerinti (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és rendelkezik ezen végzettség megszerzését követően legalább 36 hónap, országos közútépítési projektek kivitelezése és/vagy országos közútépítési projektekhez kapcsolódó hídépítések kivitelezése során projektvezetőként és/vagy projektvezető-helyettesként szerzett szakmai tapasztalattal.

M/2.2 legalább 1 fő útépítési szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.)Kr.szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013.(VII.11.)Kr.szerinti (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és rendelkezik ezen végzettség megszerzését követően legalább 36 hónap, országos közútépítési projektek kivitelezése során építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként és/vagy felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai tapasztalattal.

M/2.3 legalább 1 fő hídépítési szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.)Kr.szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013. (VII.11.)Kr.szerinti (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és rendelkezik ezen végzettség megszerzését követően legalább 36 hónap, országos közútépítési projektek kivitelezéséhez kapcsolódó híd kivitelezés során hídépítési építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként és/vagy hídépítési felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai tapasztalattal.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető meg érvényesen, azaz a szakemberek közötti átfedés nem megengedett.

Előírttal egyenértékűként bemutatott szakképzettség(ek) egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlatban ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.

AK „projektvezető” alatt olyan szakembert ért, aki a kivitelezési projektet szakmailag irányítja, koordinálja a vállalkozó, a szakági építésvezetők vagy műszaki vezetők munkáját, kapcsolatot tartja a megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.

AK „projektvezető-helyettes” alatt olyan szakembert ért, aki egy adott építési beruházáson a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a projektvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában

AK „építésvezető” alatt olyan szakembert ért, aki az adott kivitelezési projektet a munkaterületen irányítja.

AK „főépítésvezető” alatt olyan szakembert ért, aki több, különböző szakterületű építésvezető munkáját fogja össze, irányítja, koordinálja.

AK „felelős műszaki vezető” alatt olyan szakembert ért, aki az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kr. 13. § szerinti feladatokat látja el útépítési kivitelezés során.

AK „hídépítési felelős műszaki vezető” alatt olyan szakembert ért, aki az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kr. 13. § szerinti feladatokat látja el hídépítési kivitelezés során.

AK „hídépítési építésvezető” alatt olyan szakembert érti, aki a hídépítési kivitelezési tevékenységet a munkaterületen irányítja.

Folytatás az AF III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság pontjában!

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Teljesítési-, jótállási- és előleg-visszafizetési biztosíték; Késedelmi-, Hibás teljesítési-, Meghiúsulási kötbér. A részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet (szerződéses feltételek) tartalmazza.

Jótállás: 36 hónap

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél havonta jogosult részszámla kiállítására és benyújtására a teljesítés Ajánlatkérő által igazolt mértéke tekintetében.

A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Ajánlatkérő a nettó szerződéses ellenérték 2%-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet foglal a szerződésbe, a tartalékkeret felhasználásának részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Ajánlatkérő a nettó szerződéses ellenérték 20%-ának megfelelő értékű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a nyertes ajánlattevőként szerződő fél részére, nyertes választása szerint:

A Kbt. 135. § (7) bek alapján az igényelhető előlegnek a nettó szerződéses ár - áfa és tartalékkeret nélküliösszege - 5 %-át meghaladó részre a Kbt.134. § (6) bek a) pontja szerinti biztosítékok bármelyikének nyújtása mellett vagy biztosíték nyújtása nélkül.

Biztosíték mentes előleg igénylés feltétele az előleg igénylő nyilatkozathoz egyidejűleg benyújtott, az igényelt előleg teljes összegére vonatkozó egyoldalú és közjegyzői okiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozat, valamint a biztosíték mentességinyilatkozat csatolása. Részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben.

Az igénybe vett előleg összege az egyes részszámlákban arányosan kerül elszámolásra.

A kifizetés egyebekben a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A. §-a, a Kbt. 135. § (l), (3) és (5)-(8), (10), (12) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (l)-(2) bekezdései, valamint a 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően történik.

A Kbt. 27/A. §-a alapján az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 19/10/2023
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 19/10/2023
Helyi idő: 13:00
Hely:

https://ekr.gov.hu/

(Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.)

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b), (1c) bekezdés alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal - elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt.40.§ (1) bekezdése alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges.

2. Ajánlatot a jelen felhívásban megadott címre az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig elektronikusan, jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell benyújtani.

3. Az ajánlatnak a Kbt.66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amin fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti összes adatot. Ajánlattevő a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap formájában köteles a felolvasólapot az ajánlat részeként kitölteni.

4. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2a) bekezdés alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. A Kbt. 41/A. § (3) bekezdése alapján amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban, és az ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat fordításának kell tekinteni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (1),(4)-(5), valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdésére.

5. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.

6. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bekezdés szerinti korlátozással, miszerint Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

7. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére.

8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A Kbt. 65. § (7) bekezdés rendelkezései alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (12) bekezdése értelmében az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak- tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

9. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, amelynek mértéke: 30 000 000,- Ft. Teljesíthető - az ajánlattevő választása szerint - az előírt pénzösszegnek az Építési és Közlekedési Minisztérium 10032000-00003582-09030013 (IBAN: HU53 1003 2000 0000 3582 0903 0013; SWIFT: HUSTHUHB) számú letéti számlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

10. Ajánlatkérő nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk megadását.

11. Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen folytatja le. Erre és a Kbt. 135. § (12) bekezdésére tekintettel a Szerződés - amennyiben a Felek a Szerződést aláírásukkal ellátták - a Szerződés pénzügyi fedezetét biztosító kormányhatározat szerinti felhatalmazás és/ vagy előirányzat szerinti forrás biztosítását követő 15. napon lép hatályba vagy amennyiben az a 15. napot megelőzően bekövetkezik, a Teljesítési Biztosíték Vállalkozó általi szerződésszerű nyújtásának napján lép hatályba.

Amennyiben a pénzügyi fedezet fent írtak szerint történő rendelkezésre állásának napját követő 15. nap korábbi dátumra esik, mint jelen Szerződés létrejöttének napja, úgy jelen Szerződés a létrejötte napján (az utolsóként aláíró Szerződő Fél általi aláírás napján) hatályba lép.

Amennyiben a szerződések hatályba lépését felfüggesztő fenti feltétel a szerződések aláírását követő 6 hónapon belül nem következik be, úgy a szerződések minden további jogcselekmény nélkül megszűnnek.

12. Ajánlatkérő az Ajánlattevő által beárazott és cégszerűen aláírt költségvetést (Felolvasólap A melléklete) szakmai ajánlatnak tekinti.

Ajánlatkérő a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről szóló, cégszerűen aláírt ajánlattevői nyilatkozat (Felolvasólap B melléklete) kapcsán felhívja Ajánlattevők figyelmét, miszerint az ajánlat részeként a Felolvasólap B mellékletének be nem nyújtása, illetve olyan tartalommal való benyújtása, mely nem alkalmas arra, hogy a Felolvasólapon tett megajánlást (hónap) az adott megajánláshoz tartozó szakemberrel kétséget kizáróan össze tudja rendelni - hiányzik a szakember neve - a Kbt. 71. § (8) bekezdése a) pontja szerinti hiánypótlási korlátokba ütközik - ezen hiányosság hiánypótlása a Kbt. 2. § (1)-(3) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével járna - és hiánypótlás kibocsátása nélkül az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után!

13. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.

14. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

15. Valamennyi alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.

Folytatás az AF VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása pontjában!

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § rendelkezése szerint.

VI.3) További információk pont folytatása:

16. Ajánlattevőként szerződő fél - tekintettel arra, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján feltételesen kerül lefolytatásra - köteles a szerződés hatálybalépésének időpontjáról történő megrendelői tájékoztatástól számított 30 napon belül összkockázatú kombinált építési és szerelési (dologi- és felelősség) felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő összkockázatú kombinált építési és szerelési felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább 300 000 000,- Ft/káresemény és legalább 1 000 000 000,- Ft/év mértékű felelősségbiztosításra.

17. Részajánlat tétel kizárása: A projekt összefüggő létesítmény, melynek műszaki tartalma, műszaki részei egymásra épülnek. A kivitelezési munkák és részfeladatok munkafolyamatainak összehangolása, a kivitelezések idejére szakaszoltan kiépítendő ideiglenes forgalomterelések összehangolása, valamint a sikeres műszaki átadás és forgalomba helyezés érdekében szükséges a részajánlattételi lehetőség kizárása.

18. Jelen eljárás becsült értéke alapján tárgyi építési beruházás a 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, így az Ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte, továbbá a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés teljesítése során köteles az Üvegkapu alkalmazására.

19. Ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról.

20. Részteljesítési határidő: A szerződés hatályba lépésétől számítva 21 hónap a III/2 kivitelezési szakasz vonatkozásában.

21. FAKSZ: dr. Csoboth Zília - lajstromszám: 00146

22. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumok V. kötetét a Kbt. 39. § (2) bekezdése szerint nem tudja az EKR-ben elektronikusan, korlátlanul, teljeskörűen hozzáférhetővé tenni az érdeklődő gazdasági szereplők számára a Kbt. 41/C. § (1) bekezdésében foglalt okból, így ezen dokumentumok elektronikusan, korlátlanul és teljes körűen a következő linken keresztül érhetőek el érdeklődő gazdasági szereplők számára:

https://cloud.nif.hu/index.php/s/b68KXqCqZCzMzDq

Jelszó: G9p5hGiR

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
04/09/2023