The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Services - 541276-2022

04/10/2022    S191

Nederland-Roermond: Bus- en autobusverhuur met chauffeur

2022/S 191-541276

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Gilde Opleidingen
Nationaal identificatienummer: 562032615
Postadres: Kasteel Hillenraedtstraat 1
Plaats: Roermond
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6043 HA
Land: Nederland
Contactpersoon: Marcel Heugen
E-mail: o.heugen@rocgilde.nl
Telefoon: +31 610946968
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.gildeopleidingen.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/274426/details
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/274426/details
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europese Openbare aanbesteding Touringcarvervoer

Referentienummer: EA-FSR2022-5-MHHS
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60172000 Bus- en autobusverhuur met chauffeur
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Touringcarververoer dagritten haal- en brengritten

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Touringcarvervoer voor OGVO en Gilde Opleidingen

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60172000 Bus- en autobusverhuur met chauffeur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Maastricht Kerkrade Roermond Venlo Eindhoven

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

zie leidraad

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Calamiteiten en onvoorziene omstandigheden / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Klanttevredenheid / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Uitzonderlijke situaties en Leverbetrouwbaarheid / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Toegevoegde waarde voor het onderwijs / Weging: 5
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

de opdracht kan met 2 keer 1 jaar worden verlengd

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

verlenging

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Touringcarvervoer voor SintLucas en Summa College

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60172000 Bus- en autobusverhuur met chauffeur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Maastricht Kerkrade Roermond Venlo Eindhoven

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

zie leidraad

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Calamiteiten en onvoorziene omstandigheden / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Klanttevredenheid / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Uitzonderlijke situaties en Leverbetrouwbaarheid / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Toegevoegde waarde voor het onderwijs / Weging: 5
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

de opdracht kan met 2 keer 1 jaar worden verlengd

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

verlenging

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Touringcarvervoer voor Vista College

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60172000 Bus- en autobusverhuur met chauffeur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Maastricht Kerkrade Roermond Venlo Eindhoven

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

zie leidraad

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Calamiteiten en onvoorziene omstandigheden / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Klanttevredenheid / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Uitzonderlijke situaties en Leverbetrouwbaarheid / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Toegevoegde waarde voor het onderwijs / Weging: 5
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

de opdracht kan met 2 keer 1 jaar worden verlengd

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

verlenging

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Geen crimineel verleden

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Daarna zijn er 2 optiejaren

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/11/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/11/2022
Plaatselijke tijd: 13:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Arrondissementsrechtbank Roermond
Postadres: Wilem II singel 67
Plaats: Roermond
Postcode: 6041 HR
Land: Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/09/2022