Szolgáltatások - 54178-2020

Submission deadline has been amended by:  85844-2020
04/02/2020    S24

Magyarország-Budapest: Sportesemény-szervezési szolgáltatások

2020/S 024-054178

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Úszó Szövetség
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_89702835
Postai cím: Hajós Alfréd sétány 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1007
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Fábry György
E-mail: dr.fabry@t-online.hu
Telefon: +36 309428800
Fax: +36 12508248
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.musz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.musz.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000023252020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000023252020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Sportszervezés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

2020-as Úszó-Európa-bajnokság szervezési feladatai

Hivatkozási szám: EKR000023252020
II.1.2)Fő CPV-kód
92622000 Sportesemény-szervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a 35. Úszó-, Nyíltvízi-, Műugró-, Műúszó- és Masters Európa-bajnokság lebonyolításával kapcsolatos egyes részfeladatok megvalósítására

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
92622000 Sportesemény-szervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A beszerzés tárgya a 2020-as Úszó-Európa-bajnokság, mint legalább 42 ország és legalább 1000 versenyző részvételével, párhuzamosan három helyszínen (Duna Aréna, Lupa-tó, Margitsziget) megrendezésre kerülő nemzetközi sportesemény (4 elitverseny és 5 masters verseny) lebonyolításán belül az alább megjelölt szakterületekhez tartozó feladatok teljes körű megvalósítása:

1. VIP catering

A rendezvényre érkező, VIP státussal rendelkező vendégek ellátása (napi 570 fő)

2. Szállítás (helyi)

A rendezvény idején a repülőtér-szálloda-versenyhelyszínek közötti személygépkocsis transzfer lebonyolítása (30 sofőr).

3. Versenyhelyszínek építése

A Duna Aréna, Lupa-tó, Margitsziget rendezvényhelyszínek kiépítése.

4. Nyíltvízi versenyek hajóbiztosítása

Kiszolgáló és egészségügyi hajók biztosítása személyzettel a Lupa-tavon (19 db kisgéphajó, kísérő kajak).

5. Kongresszus, protokoll, ceremóniák

LEN kongresszus, protokoll rendezvények, nyitó- és záróünnepségek, eredményhirdetések megszervezése és lebonyolítása (300 főre).

6. Doppingellenőrzés

A versenyek doppingellenőrzésének teljeskörű lebonyolítása.

7. Verseny informatikai szolgáltatás

A versenyek informatikai támogatása.

8. Marketing kiadások(250 garnitúra érem)

Médiatervezés és vásárlás, reklámtevékenység, dekoráció, érmek serlegek, diplomák, kiadványok elkészítése.

9. Versenybírók

Nemzetközi minősítéssel rendelkező versenybírók biztosítása. (úszás 170 fő)

10. Időmérés

Az időmérés teljes körű műszaki lebonyolítása. (27 nap)

11. Hostessek

Meghatározott létszámú hostess személyállomány biztosítása a versenyekhez (228 fő).

12. Formaruha

Az esemény formaruháinak elkészítése és szállítása (2520 póló).

13. A teljesítésbe bevonandó szakemberek

Azon szervezésben résztvevő szakemberek, akik közreműködése szükséges a rendezvény lebomyolításához.

14. Buszos szállítás

A rendezvény idején a repülőtér-szálloda-versenyhelyszínek közötti buszos transzfer lebonyolítása. (25 autó- és 5 midibusz)

A részletes műszak-szakmai követelményeket a Dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Teljesítésbe bevonni kívánt Szakember FINA vagy LEN sportesemény szervezésében szerzett többlettapasztalata (események számában megadva, min. 0, max. 10 esemény) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/04/2020
Befejezés: 08/06/2020
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.5) Értékelési szempontok kiegészítése:

Ár:

1. alszempont: 1-13. szakterület ajánlati ára (nettó HUF) - Súlyszám: 90

2. alszempont: Buszos szállítás, mint 14. szakterület ajánlati ára (nettó HUF) Súlyszám:5

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, aki esetében a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben és a 63. §-ban meghatározott kizáró okok fennállnak.

Megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet az ajánlatban csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles előzetesen benyújtani a Kbt. 62. § (1)bekezdésben, valamint a 62. § (2) bekezdésben és a 63. §-ban, meghatározott kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Az eljárás további részében a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdései alapján az Ajánlatkérő felhívására az alábbiak szerint kerülhet sor:

— A MAGYARORSZÁG-on letelepedett ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015 (X.30.) Korm.rendelet 8.-és 9.§-ai szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a), e) pontja, valamint bizonyos esetekben a d.) pont (Korm. rendelet 8 § c) pontja) továbbá k) pont kb) és kc) alpontjaiban, valamint a Kbt. 62.§ (2) bekezdésében és 63. §-ban meghatározott kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot kell benyújtania a Kbt. 62.§ (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fenn nem állásáról,

— A nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánltában a Kbt. 124.§(1) bekezdésére tekintettel és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 10.-és 11.§-ai szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében és 63. §-ban meghatározott kizáró okok hatálya alá.

A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15.§ (1) bekezdése szerint az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §, illetve 63. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdése szerint azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében biztosított öntisztázás lehetőségére.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során alkalmazza a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 12-16. §-ait.

A gazdasági szereplőknek olyan nyilatkozatot (saját nyilatkozatok esetében) kell csatolniuk a kizáró okok tekintetében, amely nem régebbi a közbeszerzési eljárás megindításának időpontjánál, azaz az eljárást megindító felhívás feladását követően került kiállításra.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P/1. Ajánlattevő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti cégszerű nyilatkozata az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a beszerzés tárgyával azonos tevékenységből (sportesemény lebonyolítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 65. § (6) és (7) bekezdése, a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 3. § (3) bekezdése.

Az alkalmassági követelmények igazolására a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése értelemszerűen irányadó.

Az ajánlattevőnek az ajánlatában az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (egységes európai közbeszerzési dokumentum α szakaszának kitöltése).

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

A Kbt. 65. § (11) bekezdése alapján nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként – a jogelőd (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül – maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy – ha a jogelőd megszűnt – megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.

Ajánlatkérő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint jár el.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a közbeszerzés tárgyából (sportesemény lebonyolítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének mértéke nem érte el 450 000 000,- HUF-ot.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M/1. Ajánlattevőnek cégszerű nyilatkozatban ismertetnie kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a beszerzés tárgyával azonos szolgáltatáskörbe tartozó szerződéseit.

A referenciaigazolásnak / referencia nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:

— a teljesítés idejét (tól-ig, év, hónap, nap megjelölésével),

— a szerződést kötő másik fél (korábbi megrendelő) megnevezése, címe, az információt adó személy neve,telefoni elérhetősége,

— a szolgáltatás tárgyát (olyan részletességgel, amelyből az alkalmassági követelményeknek való megfelelés megállapítható),

— az ellenszolgáltatás nettó összegét, továbbá

— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a 21. § (3) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a következő módon kell igazolni:

a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;

b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.

M2) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján

a) Ajánlattevőnek cégszerű nyilatkozatban ismertetnie kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberét megnevezésével, az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti szakmai tapasztalatuk bemutatásával. (A szakmai tapasztalat ismertetését az önéletrajzban az esemény megnevezésével szükséges részletezni.).

b) Ajánlattevő köteles csatolni a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, amelyből releváns szakmai gyakorlata megállapítható.

c) Ajánlattevő köteles csatolni a teljesítésbe bevonni kívánt szakember által aláírt arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a Kbt. 138. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre fog állni, és személyesen közreműködik a teljesítés során.

A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 65. § (6) és (7) bekezdése, a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 3. § (3) bekezdése.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésére.

Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (egységes európai közbeszerzési dokumentum α szakaszának kitöltése).

Ajánlatkérő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint jár el.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb 6 éven belül megkezdett és 3 éven belül szerződésszerűen teljesített, összesen nettó 450 000 000,- HUF-ot meghaladó értékű, olyan egyszerre több, egymástól legalább 100 méter távolságra lévő földrajzi helyszínen megvalósuló, legalább 30 ország, legalább 750 akkreditált résztvevő részvételével megrendezett nemzetközi sportesemény lebonyolításához kapcsolódó szerződéses referenciával, amely referencia alapját képező szerződés, vagy szerződések tárgya az alábbi szakterületekre kiterjedő feladatokat tartalmazott:

— sporteseményekhez kapcsolódó építési tevékenység,

— versenyzők szállítása az egyes verseny- és szálláshelyszínek között inga (shuttle) járat üzemeltetésével,

— doppingellenőrzés, amely a WADA által elismert keretek között zajlott.

Ajánlattevő jogosult alkalmasságát egy vagy több szerződés ismertetésével igazolni azzal a kikötéssel, hogy ezen szerződések közül legalább kettőnek ugyanazon sporteseményhez kell kapcsolódnia.

M.2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő teljesítésbe bevonni kívánt, felsőfokú (egyetem vagy főiskola) végzettségű szakemberrel, aki legalább 1 darab FINA vagy LEN nemzetközi sportesemény megrendezésében mint szervezőbizottsági tag szerzett tapasztalatot, és/vagy mint az alábbi területek vezetőjeként szerzett tapasztalatot:

— helyszíni kiépítés,

— versenyzők szállítása,

— marketing.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlati biztosíték nincs.

Az ajánlatkérő legfeljebb 50 % előleget fizet.

Előleg igénylése esetén ajánlattevő köteles az előleg összegének megfelelő mértékű, ajánlatkérő javára szóló biztosítékot nyújtani a Kbt. 134. §-a szerint.

Késedelmi kötbér mértéke 50 000,- Ft/nap, 100 000,- Ft/ nap, illetve 1 000 000,- Ft/nap.

Shuttle járatok esetén 15 perc késésnél 10 000,- Ft, 20 perc késénél 25 000,- Ft

A hibás teljesítési kötbér: a hibásan teljesített szolgáltatás bruttó értékének 20 %-a

Meghiúsulási kötbér: Megrendelő által fizetendő bruttó értékének 30 %-a.

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) bekezdés alapján kiállított teljesítés igazolás alapján a Ptk. 6:130. § (1)-(2)bekezdés alkalmazásával a nyertes ajánlattevő által benyújtott számla ajánlatkérő részéről történt átvételét követő naptól számított 30 napon belül utalja át a nyertes ajánlattevő által megadott bankszámlaszámra. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).

A fizetésre irányadó a 2017. évi CL tv

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

A 2020. májusában megrendezésre kerülő sportesemény szervezési előkészületeinek lehető legkorábbi megkezdése érdekében kivételesen indokolt és sürgős a gyorsított eljárás lefolytatása.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 18/02/2020
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 18/02/2020
Helyi idő: 12:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását a Kbt. 68. §-a illetve a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § (2) bek. értelmében az EKR automatikusan végzi el 2 órával az ajánlatok benyújtásának határidejét követően. Ezzel egy időben az EKR e-mail értesítést küld az ajánlattevőknek az EKR-be történt regisztrációkor megadott e-mail-címére a bontás megtörténtéről.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az ajánlatot a dokumentáció II. fejezet „13. Az ajánlattétel formája és aláírása” pontjában meghatározott formai követelmények szerint az ekr.gov.hu rendszeren elektronikusan kell benyújtani.

2. Az ajánlatok beadása az ekr.gov.hu rendszeren az ajánlattételi határidő lejártáig lehetséges.

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő 65. § (7) bek., valamint a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontjai szerinti - nemleges válasz esetén is csatolandó - nyilatkozatát.

4. Az ajánlathoz csatolni kell a dokumentáció II. fejezet „7. Az ajánlatot alkotó okmányok” pontjában meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat az EKR rendszerben elérhető űrlapok, valamint a dokumentáció III. Iratminták fejezetében található nyilatkozatminták alapulvételével.

5. A dokumentációt a Kbt. 39. § (1) bek. alapján bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti (elérheti) az I.3) pontban megjelölt linken.

Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához és az ajánlattételhez az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az EKR rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált Ajánlattevők részére biztosítja.

6. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontja alapján értékeli az ajánlatokat.

7. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben valamennyi részben, csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.

8. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-a alapján.

9. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bek. rögzíti, hogy a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Csak a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást. Ha az ajánlattevő ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy költség miatt érvénytelennek bizonyul, az értékelési sorrendben a következő ajánlattevő a helyébe lép és a szükséges bírálati cselekményeket ennek megfelelően kell elvégezni.

10. Ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség nincs.

11. A II.1.6) szerinti részajánlattétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő egyetlen ajánlattevőtől kívánja a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatások nyújtását beszerezni. A beszerzés tárgya szerinti szolgáltatások határidőben, párhuzamosan több helyszínen történő megvalósítása megköveteli, hogy valamennyi szolgáltatást egy vállalkozó biztosítsa. Ezáltal elkerülhetők az egyeztetési/összehangolási problémák, és ajánlatkérő valamennyi igényét egy vállalkozóval szemben tudja érvényesíteni.

12. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőnek megtiltja gazdálkodó szervezet létrehozását.

13. A Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazzuk.

14. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. tv. előírásai, annak vh rendeleteinek jelen eljárásban irányadó és hatályos szabályai, továbbá a beszerzés tárgya szerinti rendelkezések szerint kell eljárni.

15. Az alkalmassági követelmények a köv. esetekben szigorúbbak a min. ajánlattevők hiv. jegyzékébe történő felvétel követelményeinél: P/1, M/1,M/2

16. A hirdetményt a 2014/24/EU irányelv alapján tesszük közzé.

17. Az eljárás során eljáró FAKSZ adatai: dr. Kovács Loránd (Lajstromszám: 00033)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § rendelkezései szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
31/01/2020