Építési beruházás - 542135-2020

13/11/2020    S222

Magyarország-Budapest: Különleges szakipari munkák a tetőfedésen kívül

2020/S 222-542135

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_22004000
Postai cím: Dózsa György út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Mariann
E-mail: mariann.urban@ligetbudapest.hu
Telefon: +36 704897530
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ligetbudapest.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Zene Háza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_44117575
Postai cím: Dózsa György Út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Mariann
E-mail: mariann.urban@ligetbudapest.hu
Telefon: +36 704897530
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.zenehaza.com
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001055072020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001055072020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: gazdálkodó szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Magyar Zene Háza állandó kiállítás kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR001055072020
II.1.2)Fő CPV-kód
45262000 Különleges szakipari munkák a tetőfedésen kívül
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Magyar Zene Háza állandó kiállítás kivitelezés

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45262000 Különleges szakipari munkák a tetőfedésen kívül
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyar Zene Háza 1146 Budapest, Olof Palme sétány 3-5.; Budapest Városliget hrsz 29732/11

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Magyar Zene Háza állandó kiállításának kiállítás kivitelezési munkáit még a használatbavételi engedéllyel nem rendelkező házban kell végezni, a generálkivitelezési munkákkal párhuzamosan.

A Magyar Zene Háza állandó kiállítása az épület -2 pinceszintjén valósul meg, mintegy 1000 m2-en. A kiállítótér határoló szerkezetei vasbeton szerkezetek, ezekre épül a kiállítás. A kiállítás szerkezetének főbb elemei: álpadló, válaszfalak, függesztett elemek. Az építőmesteri és szakipari munkákon túl egyedi installációk gyártása, audiovizuális technika kialakítása, speciális hangrendszer megvalósítása, film- és videótartalmak gyártása, valamint további szakági munkák (épületautomatika, biztonságtechnika, erősáram, tűzjelző, világítástechnika, vízellátás-csatornázás, szellőzés-légtechnika, sprinkler) tartoznak a kivitelezés feladataihoz.

A kiállítótér adottságai: elhelyezkedés az épületben:

— 2. szint alapterület (kiállítótér): 1002,86 m2

Alapterület (hangszersimogató): 126,37 m2

Padlószint pozíciója: -8,40m (földszinti padlószinthez képest)

Hasznos belmagasságok: 7,20m, ill. 5,90m (130cm-es leugrás)

Álpadló bruttó mérete: 70cm álmennyezet br. mérete: 35, ill. 165cm szerkezeti

Belmagasság: 70+720+35=825cm

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 11
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.7) ponthoz:

— a használatbavételi engedélyhez szükséges kivitelezési munkákat be kell fejezni és adatot kell szolgáltatni, arra vonatkozó megvalósulási tervet át kell adni 2021. szeptember 10-ig

— ezen kívüli munkák befejezési határideje a szerződéskötéstől számított 11 hónap

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Kizáró okok: – Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll. – A gazdasági szereplő akkor sem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Megkövetelt

Igazolási mód: A magyarországi letelepedésű részvételre jelentkező(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását. A nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát a részvételre jelentkező erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával a részvételre jelentkező eleget tesz a

Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a részvételre jelentkező a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67.§ (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) KR. 3. § (2) és (3), valamint az (5) bekezdésére. A kizáró okok előzetes igazolása az EEKD alapján történik, az utólagos igazolásra pedig a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján kerül sor a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint. Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 1. – 16.§-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére. A 322/2015. Kr. 21. § (1) bek., a 321/2015. Kr. 26. § (1) bek. a) pontja és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlatkérő előírja, hogy a gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, és az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő szerepeljen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. Ajánlatkérő a szakmai tevékenységre vonatkozó alkalmassági követelmény előzetes igazolására nem fogadja el az érintett gazdasági szereplő egyszerű, a 321/2015. Kr.1.§(1)bek. és 3.§ alapján benyújtott EEKD-ba foglalt nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz). Az alkalmasság ellenőrzése, igazolása a 321/2015. Kr. 26. § (2) bek. alapján történik.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Részvételre jelentkezőnek csatolnia kell:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes árbevételéről szóló - adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt - nyilatkozatot, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a részvételre jelentkező a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az részvételre jelentkező, ha

A felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes árbevétele nem éri el a nettó 1 450 000 000 forintot. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglaltak irányadók. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Az alkalmassági követelmények utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint történik. A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint a P1) alkalmassági követelménynek a közös részvételre jelentkezők együttesen (összesítve) is megfelelhetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az részvételre jelentkező, ha a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes árbevétele nem éri el a nettó 1 450 000 000 forintot. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglaltak irányadók. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Az alkalmassági követelmények utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint történik. A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint a P1) alkalmassági követelménynek a közös részvételre jelentkezők együttesen (összesítve) is megfelelhetnek

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A részvételre jelentkezőnek csatolnia kell:

M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti referenciák ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni: - a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja, év/hó/nap), - a teljesítés helyét (pontos cím vagy egyéb, azonosításra alkalmas adat), - a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét, - az elvégzett építési beruházás rövid bemutatását olyan részletezettséggel, amelyből az alkalmasság megállapítható), - nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 22. § (3) bekezdése szerinti referenciaigazolást. A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése értelmében, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referenciaigazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontja szerint a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat vesz figyelembe. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21/A§-ban

Foglaltakra. M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, gyakorlatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakmai önéletrajz részletesen - dátumokkal (év/hó) - térjen ki a szakember által végzett szakmai gyakorlatra. A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Az alkalmassági követelmények utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint történik. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6),(7),(9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmas a részvételre jelentkező a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik

M1) az alábbi referenciák mindegyikével:

A) művészeti tárgyú kiállítás megtervezésére és kivitelezésére vagy csak kivitelezésére vonatkozó referencia

B) művészeti tárgyú kiállító és/vagy előadó épület/épületrész teljeskörű kivitelezésére (építés és/vagy felújítás és/vagy átalakítás és/vagy bővítés) vonatkozó referenciával, mely tartalmaz építőmesteri, szak- és szerelőipari munkákat és épületgépészeti munkákat és erős- és gyengeáramú rendszereket, és hang és/vagy fénytechnikai rendszer, és/vagy műtárgyvilágítási rendszer kiépítési munkáit is.

C) kiállítási installációk gyártmánytervének készítésére és gyártására vonatkozó referencia, amely összetett installációk elkészítését foglalta magában. Összetett installációk: amelyek tartalmaznak audiovizuális megoldásokat zenei vagy videó tartalommal.

D) zenei és/vagy egyéb előadóművészi előadásra alkalmas létesítményben akusztikai vagy hangmérnöki tervezésre és kivitelezésre vagy csak kivitelezésre vonatkozó referencia

E) zenei és/vagy egyéb előadóművészi előadásra alkalmas létesítményben audiovizuális tervezésre és kivitelezésre vagy csak kivitelezésre vonatkozó referencia

Az A) és B) pontok tekintetében művészeti tárgyú kiállításnak fogadja el ajánlatkérő a múzeumban, egyéb kiállítótérben, zenei vagy egyéb előadóművészi előadásra alkalmas létesítményben a közönség számára nyilvánosan látogatható kiállításokra vonatkozó referenciát.

Egy referenciamunkával több alkalmassági követelménynek való megfelelés is igazolható.

M2) az alábbi szakemberek mindegyikével:

A) 1 fő magasépítési munkák építéséhez jogosultsággal (MV-É) rendelkező felelős műszaki vezetővel, aki rendelkezik az adott szakterületen és jogosultságnak megfelelően min. 36 hónapos szakmai gyakorlattal

B) 1 fő épületgépészeti szakterület jogosultsággal (MV-ÉG) rendelkező felelős műszaki vezetővel, aki rendelkezik az adott szakterületen és jogosultságnak megfelelően min. 36 hónapos szakmai gyakorlattal

C) 1 fő épületvillamossági szakterület jogosultsággal (MV-ÉV) rendelkező felelős műszaki vezetővel, aki rendelkezik az adott szakterületen és jogosultságnak megfelelően min. 36 hónapos szakmai gyakorlattal

D) 1 fő szakember, aki a hangmérnöki szakterületen legalább 36 hónapos tervezési és kivitelezés vagy csak kivitelezési gyakorlattal rendelkezik

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Előleg mértéke 10 %

Jótállás: 36 hónap

Késedelmi kötbér napi 0,5 %

Hibás teljesítési kötbér: 10 %

Meghiúsulási kötbér 25 %

Előlegvisszafizetési, teljesítési és jótállási biztosíték

Kifizetés: a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(7) és (10) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint 30 naptári napon belül átutalással, az Áht. rendelkezéseinek figyelembevételével.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A§-ra.

Ajánlattétel,elszámolás,kifizetés pénzneme HUF.

A részleteket a szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

A Zene Háza kiállításához szükséges tervek az épület kiviteli terveivel összhangban kell, hogy elkészüljenek. A kiviteli tervekkel összehangolt kiállítási tervek elkészültek. Az épület kivitelezésének véghatárideje 2021. december, ezen időpontig a kiállítás kivitelezésének is el kell készülnie. Ennek érdekében gyorsított tárgyalásos eljárás lefolytatása szükséges.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.5)Információ a tárgyalásról
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 25/11/2020
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag észszerűnek, a kivitelezés nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.

1) A közbeszerzést két ajánlatkérő közösen valósítja meg, ennek megfelelően került megbontásra a műszaki tartalom és a szerződéstervezet.

2) A helyszíni bejárás időpontja: 2020. november 17. 10:00, a találkozó helyszíne: Magyar Zene Háza 1146 Budapest, Olof Palme sétány 3-5. Ajánlatkérő a helyszíni bejárással egyidejűleg, illetve azt követően konzultációt nem tart. A gazdasági szereplők az esetleges kérdéseiket figyelemmel a Kbt. 56. §-ban foglaltakra kiegészítő tájékoztatás keretében tehetik fel az EKR felületen keresztül.

3) Eljárás fajtája: Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pontja szerinti gyorsított tárgyalásos eljárás, mivel a kiállítás kivitelezésével kapcsolatos műszaki és jogi feltételek- annak egyedi jellege és összetettsége miatt – a tárgyalások eredményeként tisztázhatók, illetve véglegesíthetők.

4) Az ajánlatkérő (AK) a Kbt. 35. § (8) bek alapján a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

5) Csatolni kell a részvételi jelentkezésben aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (3) bekezdésnek megfelelően elkészített, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát. Amennyiben a részvételi jelentkezésben nem cégjegyzésre jogosult személy ír alá, csatolni kell a részvételi jelentkezésben aláírásra feljogosító meghatalmazását.

6) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a jelentkező köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A jelentkezőnek az EKR-ben nyilatkoznia kell arról, hogy a gazdasági szereplőnél változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével.

7) A Kbt. 66. § (2), (5),(6) bek. és a Kbt. 134. § (5) bekezdés alapján nyilatkozni szükséges.

8) AK a Kbt. 76.§(2)bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési módszert alkalmazza: amely az ár esetén a fordított, a többlettapasztalat esetén az egyenes-arányosítás, a használt képleteket és részletes leírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A kiosztható pontszám 0-10 pont.

9) AK a felhívásban a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III.1.3) valamennyi követelményét.

10) Közös jelentkezés esetén csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot az útmutató szerint.

11) FAKSZ: Urbán Mariann 01175

12) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.

13) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokra a Kbt. 41/A – C) §-ai vonatkoznak.

14) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.

15) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

16) Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.

17) A IV.2.6. pontban megadott 2 hónap alatt Ajánlatkérő 60 naptári napot ért.

18) Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.

19) A Magyar Zene Háza Nonprofit Kft. esetében az eljárás feltételes, mivel a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezet nem áll még rendelkezésre.

20) Kiegészítés a IV.1.5. ponthoz: Ajánlatkérő minden ajánlattevővel külön tárgyal. A tárgyaláson minden feltételről történhet egyeztetés. A tárgyalásról jegyzőkönyv készül. A részleteket a dokumentáció tartalmazza.

21) Ajánlatkérő a megalapozott részvételi jelentkezések érdekében a https://varosliget.sharepoint.com/:f:/s/Beszerzsiigazgatsg/Emf2EuolER5PppPwTWMDPpIBZsml1A-dSMe8kYILhk4ydg?e=N41PrJ URL címen keresztül elérhető publikus tárhelyen (Jelszó: EKR001055072020) elérhetővé teszi az érdeklődő gazdasági szerepelők számára az Ajánlatkérő rendelkezésére álló tervdokumentációt, valamint az eljárás eredményeként kötendő szerződés tervezetének mellékleteit, és az árazatlan költségvetést.

22) Tartalékkeret a teljes nettó Vállalkozói Díj [5]%-a

23) Nyertes Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezet 16. fejezete szerinti biztosításokkal kell rendelkeznie a szerződéskötés időpontjára.

A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020.11.25. 12:00

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/11/2020