The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Services - 547618-2020

16/11/2020    S223

Luxemburg-Luxemburg: Sluiten van raamovereenkomsten voor de vertaling van juridische teksten vanuit een aantal officiële talen van de Europese Unie naar het Nederlands

2020/S 223-547618

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2017/S 002-001559)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres: Plateau de Kirchberg (bureau T-1/159)
Plaats: Luxemburg
NUTS-code: LU000 Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
Contactpersoon: Nederlandse taaleenheid
E-mail: FreelanceNL@curia.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.curia.europa.eu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sluiten van raamovereenkomsten voor de vertaling van juridische teksten vanuit een aantal officiële talen van de Europese Unie naar het Nederlands

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79530000 Vertaaldiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht omvat twaalf percelen (zie II.2)) die permanent zijn zodat tijdens de gehele looptijd van de opdracht nieuwe aanvragen in behandeling kunnen worden genomen. De raamovereenkomsten worden per perceel gegund en de duur ervan bedraagt één jaar, met een mogelijke stilzwijgende verlenging voor vier nieuwe perioden van telkens één jaar. Het maximumaantal raamovereenkomsten voor elk perceel wordt hierna gepreciseerd. Op basis van de gunningscriteria wordt een lijst met een klassement van de contractanten opgesteld. Deze lijst bepaalt de oorspronkelijke volgorde waarin de contractanten, gelet op hun productiecapaciteit en eventuele specialisatiegebied, worden benaderd voor concrete werkzaamheden. Het klassement wordt periodiek herzien om het in overeenstemming te brengen met de daadwerkelijke kwaliteit van de prestaties en kan tijdens de gehele looptijd van de opdracht worden gewijzigd wanneer nieuwe raamovereenkomsten worden gesloten of bestaande raamovereenkomsten worden beëindigd.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 002-001559

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Korte beschrijving
In plaats van:

De opdracht omvat twaalf percelen (zie II.2)) die permanent zijn zodat tijdens de gehele looptijd van de opdracht nieuwe aanvragen in behandeling kunnen worden genomen. De raamovereenkomsten worden per perceel gegund en de duur ervan bedraagt één jaar, met een mogelijke stilzwijgende verlenging voor drie nieuwe perioden van telkens één jaar. Het maximumaantal raamovereenkomsten voor elk perceel wordt hierna gepreciseerd. Op basis van de gunningscriteria wordt een lijst met een klassement van de contractanten opgesteld. Deze lijst bepaalt de oorspronkelijke volgorde waarin de contractanten, gelet op hun productiecapaciteit en eventuele specialisatiegebied, worden benaderd voor concrete werkzaamheden. Het klassement wordt periodiek herzien om het in overeenstemming te brengen met de daadwerkelijke kwaliteit van de prestaties en kan tijdens de gehele looptijd van de opdracht worden gewijzigd wanneer nieuwe raamovereenkomsten worden gesloten of bestaande raamovereenkomsten worden beëindigd.

Te lezen:

De opdracht omvat twaalf percelen (zie II.2)) die permanent zijn zodat tijdens de gehele looptijd van de opdracht nieuwe aanvragen in behandeling kunnen worden genomen. De raamovereenkomsten worden per perceel gegund en de duur ervan bedraagt één jaar, met een mogelijke stilzwijgende verlenging voor vier nieuwe perioden van telkens één jaar. Het maximumaantal raamovereenkomsten voor elk perceel wordt hierna gepreciseerd. Op basis van de gunningscriteria wordt een lijst met een klassement van de contractanten opgesteld. Deze lijst bepaalt de oorspronkelijke volgorde waarin de contractanten, gelet op hun productiecapaciteit en eventuele specialisatiegebied, worden benaderd voor concrete werkzaamheden. Het klassement wordt periodiek herzien om het in overeenstemming te brengen met de daadwerkelijke kwaliteit van de prestaties en kan tijdens de gehele looptijd van de opdracht worden gewijzigd wanneer nieuwe raamovereenkomsten worden gesloten of bestaande raamovereenkomsten worden beëindigd.

Afdelingsnummer: II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd in maanden:
In plaats van:

48

Te lezen:

60

Afdelingsnummer: VI.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Inlichtingen over periodiciteit
In plaats van:

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt: de uitnodiging tot inschrijving is permanent. Naar verwachting zal binnen uiterlijk 42 maanden nadat de eerste raamovereenkomsten zijn ingegaan een nieuwe opdracht worden aangekondigd.

Te lezen:

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt: de uitnodiging tot inschrijving is permanent. Naar verwachting zal binnen uiterlijk 54 maanden nadat de eerste raamovereenkomsten zijn ingegaan een nieuwe opdracht worden aangekondigd.

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Naar aanleiding van de verlenging van de aanbestedingsperiode worden de volgende documenten gewijzigd:

— raamovereenkomst,

— bestek.